Header

Nemzetközi tanulmányok
Levelező tagozat

 Amerikai civilizáció
 Amerikai kaleidoszkóp és multikulturalizmus
 Filozófiatörténet
 Általános etika
 Totalitarizmusok
 Polgárosodás Magyarországon a XIX-XX. században ea.
 Zsidókérdés, antiszemitizmus
 Közgazdasági alapismeretek
 Környezetgazdaságtan
 Nemzetközi gazdaságtan
 Statisztika I.
 A kommunikáció elmélete és gyakorlata
 Alternatív politikai mozgalmak
 Angol nyelvfejlesztés I.
 Angol nyelvfejlesztés II.
 Az EU támogatáspolitikája és pályázati rendszerei
 Biztonságpolitika
 Kormányzati politikák
 Közpolitika az EU-ban
 Közpolitika az EU-ban
 Nemzetközi közintézményi menedzsment
 Oktatáspolitika
 Összehasonlító civilizációs tanulmányok
 Összehasonlító politika alapjai
 Pártok, pártrendszerek
 Politikai szociológia
 Protokoll, etikett
 Regionális politika
 Stratégiai tervezés
 Nemzetközi politikai viszonyok nemzetközi szervezetek
 Nemzetközi jog
 Alkotmánytan
 Társadalomtudományi szigorlat
 Nemzetközi kapcsolatok
 Európa tanulmányok
 Ázsia tanulmányok
 Afrika tanulmányok
 Francia beszédgyakorlatok
 Francia nyelvtani gyakorlatok
 Német nyelvfejlesztés I.
 Német nyelvfejlesztés II.
 Orosz nyelvfejlesztés I.
 Orosz nyelvfejlesztés II.
 Politikai elemzés módszertana
 Modern diplomácia elmélete és története
 Az EU integráció alapkérdései
 Az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusa és jogharmonizációja
 Helyi hatalom és politika
 Terület és településfejlesztés az EU-ban
 Szociálpolitika az EU-ban
 Döntéselmélet
 Nemzeti Európa politikák
 Nemzeti Európa politikák
 Civil politikák
 Bevezetés a politikatudományba
 Bevezetés a közjogtudományba
 Bevezetés a szociológiába ea
 Ifjúságpolitika
 Kisebbségpolitika
 Média és politika
 Modern politikai ideológiák
 Rendszerváltások a XX. században Magyarországon
 Társadalompolitika az Európai Unióban
 Infomédia
 Információ és társadalom
 Adatbáziskezelés
 Elektronikus dokumentumok feldolgozása
 Európai információmenedzsment
 Marketingkommunikáció és PR eszközök
 Pszichológiai elméleti alapok
 Karrierépítés
 Tárgyalástechnika és konfliktuskezelés
 A globalizáció földrajza
 Gazdaságföldrajz
 Népesség és településföldrajz I.
 Urbanizáció
 Morálfilozófiák és személyiségetikák
 Vallásfilozófia és vallási antropológia (vallások, ethoszok)
 "Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlása és a ""nemzetállamok"" létrejötte, 1918-1920"
 Európai békerendszerek: az 1919-20-as versailles-i és az 1947-es párizsi békerendszer
 Meghatározó személyiségek a 20. századi Keletközép-Európa történetében
 Társadalmi és jogi normák
 Demokráciák és demokratizálódási folyamatok a világban
 A globalizáció társadalmi és gazdasági hatásai
 Nemzeti és nemzetiségi politika Közép- és Kelet Európában
 Európai civilizációs tanulmányok
 Összehasonlító alkotmánytan
 Nemzetközi kapcsolatok elmélete és iskolái
 A magyar külpolitika története 1918-1990-ig
 A magyar külpolitika története 1990-től napjainkig
 Regionális politika az Európai Unióban
 Nemzeti identitás és külpolitika az euroatlanti térségben
 Külpolitikai stratégiák története és jelene
 Konfliktusok és békefolyamatok
 Az energiapolitika története és jelene
 Nemzetközi jogi esetek napjainkban
 Az Európai Unió külkapcsolatai
 Rassztól az etnicitásig és a multikulturalizmusig az Egyesült Államokban
 Média és kommunikációs rendszerek az Egyesült Államokban
 Pártok és pártrendszerek
 Nemzetközi gazdaságtan
 Nemzetközi közintézményi menedzsment
 Nemzetközi pénzügyek
 Nemzetközi tárgyalástechnika és konfliktuskezelés
 Komparatív társadalom és szociálpolitika
 Döntési modellek és elméletek
 Szakmai gyakorlat

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok