Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Vizsgaidőszak

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 05.

Tájékoztató a hallgatóknak a 2018/19-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakáról

Vizsgaidőszak:
• végzős hallgatóknak 2019. április 29-május 31.
• alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2019. május 20-június 26-ig tart.
Vizsgára jelentkezés a Neptunban:
• végzős – júniusban záróvizsgázó - hallgatóknak április 19-én 09.30 órától,
• alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton május 2-án 09.30 órától, levelező, távoktatás tagozaton május 3-án 09.30 órától.
Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek" – „Befizetések" lapon olvashatók!
A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató igazgatási díjat (kollokvium esetében 3000 Ft/alkalom, szigorlat esetében 4000 Ft/alkalom) köteles fizetni, amit a vizsgaidőszak lezárása után ír elő az érintettek számára a TO. Ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsgáért 3000 Ft, negyedik és további vizsgáért 5000 Ft térítési díjat köteles fizetni a hallgató.
A szóbeli vizsgán valamennyi hallgató a Neptunból nyomtatható eredményértesítő lappal, köteles megjelenni (Neptun/Felvett vizsgák/adott tárgy sor végén szereplő + jel /Vizsgabizonylat nyomtatása. Szóbeli vizsgán az oktató az elért érdemjegyet a vizsgalapon és az eredményértesítő lapon egyaránt rögzíti és aláírásával hitelesíti; a hallgató pedig a vizsgalap aláírásával ismeri el a vizsgalappal azonos érdemjegyet tartalmazó eredményértesítő átvételét. Az írásbeli vizsgán a hallgató a vizsgalap aláírásával igazolja megjelenését a vizsgán.
Valamennyi számonkérés kezdetekor az oktató a hallgató személyazonosságát A- vagy B-típusú fényképes igazolvány megtekintésével ellenőrzi.
A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, az Oktatási Igazgatóságon lezárják a tavaszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.
Felhívom hallgatóink figyelmét, hogy a Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) 27 §. (4) bekezdés értelmében megszűnik a hallgató jogviszonya
e) pont: a második félév vizsgaidőszakának utolsó napján, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább 15 kreditet,
f) pont: az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
c) pont: a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.
Tájékoztatom, hogy a Hallgatói térítési és juttatási szabályzat 30. §-a valamint a TVSZ 5. §-a értelmében az egyetem a félév lezárást követően megvizsgálja, hogy:
a) 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő magyar állami ösztöndíjas/államilag támogatott hallgatók esetében az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,
b) 2016/2017-es tanévben tanulmányaikat megkezdő magyar állami ösztöndíjas hallgatók esetében az Nftv.48.§ (2) szerint a következő 2 együttes feltétel fennállása esetén: ha a hallgató utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább 18 kreditet, és a két vizsgált félév átlagában nem érte el érte el a Hallgatói követelményrendszer 9. számú mellékletében meghatározott súlyozott tanulmányi átlagot,
c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki,
d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.
A fentiek esetén a hallgató a tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses/önköltséges formában folytathatja.
Végzős hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2019. május 31.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
• a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
• a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
• a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.
Záróvizsga-időszak: gyöngyösi és jászberényi campuson 2019. június 11-15., az egri és sárospataki campuson 2019. június 11-22. A záróvizsgák pontos időpontjait és helyszíneit a szaktanszékek május közepén a neptun rendszerben teszik közzé.
Oklevélátadó ünnepség várható helyszínről és a pontos időpontjáról a későbbiekben nyújtunk tájékoztatást.
Eger, 2019. 03. 29.
Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza