Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére

Utolsó módosítás: 2020. december 09.

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

Tájékoztató a 2020/2021-es tanév tavaszi félévére történő bejelentkezésről felsőbb éves hallgatóknak

Az alábbi tanévkezdéssel, fizetési határidővel záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos levelünket kérem olvassa el figyelmesen!

ÜGYFÉLFOGADÁSI REND
Tájékoztatom, hogy az Oktatási Főigazgatóságon a hallgatói ügyfélfogadás 2020. december 21-től 2021. január 4-ig szünetel.
A hallgatói pénzügyi utalások esetében a 2020. december 17-én utalt tételek kerülnek még az idei évben beolvasásra. Fentiek tükrében kérem időben gondoskodjanak arról, hogy a gyűjtőszámlájukon az esetleges felmerülő költségek összege rendelkezésre álljon.

TANEGYSÉGFELVÉTEL
Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban:

 • • Nappali tagozaton:
 • december 14-én 9.30-tól december 18. 12.00 óráig
 • • Levelező és távoktatás tagozaton:
 • december 15-én 9.30-tól december 18. 12.00 óráig

Tanegység-felvétel véglegesítése:
Valamennyi tagozaton: 2021. január 25-én 10 órától február 5-én 12 óráig

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegység 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. A hallgatói jogokat és kötelezettségeket is tartalmazó szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer minden hallgató számára elérhető, az alábbi link alól letölthető: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hkr-2019-julius-jav_5d64c9b19a4ac.pdf

OKTATÁS
Az Egyetemi Tanács döntése értelmében a tavaszi félévben nappali tagozaton jelenléti, míg levelező tagozaton online oktatást tervezünk (az őszi félévvel megegyező módon), mely az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelően változhat.
Első tanítási nap nappali tagozaton: 2021. február 1.

BEJELENTKEZÉS
A hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, arról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanulmányaikat folytatni.
A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető:
https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/6HWA3hoMibZWkO9iHC02YCZF376C9IpLgB66XdjE

Kérem, olvassa el figyelmesen és a leírásnak megfelelően a bejelentkezési időszakban állítsa be tanulmányi státuszát!
A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2021. január 25-én 10 órától február 5-én 11 óráig biztosítunk lehetőséget!
Felhívom a figyelmet, hogy a passzív félévről (a hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak megfelelően.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: január 22.

 • • számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): január 22.
 • • Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: január 22.

A TVSZ 23.§ (8) bekezdése értelmében amennyiben a hallgató a tárgyfelvétel véglegesítési időszakának első napjáig (január 25-ig) fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, az Oktatási Főigazgatóság munkatársai törlik az adott félévre felvett tanegységeit. Ez esetben a hallgató hallgatói jogviszonyát az adott félévben hivatalból – amennyiben a két egybefüggő passzív félév lehetőségét nem merítette ki -szüneteltetni kell (kivéve 26.§ (8) bekezdés esetében).
ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2021 júniusi záróvizsgára jelentkezésének időszaka a Neptunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2021. január 25-február 5-ig.

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2021. január 20. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények)
ÁTSOROLÁS

Önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formára való átsorolásra hivatalból 4 okból kerül sor:

 • a) 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Egyetem a tanév végén megvizsgálja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,

 • b) az Egyetem a tanév végén megvizsgálja, hogy a 2016/2017-es tanévben vagy az követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Nftv.48.§ (2) szerint, ha a hallgató utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább 18 kreditet (azaz a tanév során legalább 36 kreditet), vagy a két vizsgált félév átlagában nem érte el a 3,5-ös (agrár, gazdaságtudományok, informatika, természettudományi képzési területen 3,00) súlyozott tanulmányi átlagot.

 • c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki.

 • d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.

HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉS
Az Egyetem az alábbi esetek fennállás esetén egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki:

 • • egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,

 • • az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt,

 • • a tanulmányi idő lejártával,

 • • a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig,

 • • a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,

 • • a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,

 • • mesterképzésben az első két félév alatt nem teljesíti a bemeneti követelményként előírt tantárgyakat.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszüntetése abban az esetben lehetséges, ha a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően eljárva ezen megkereséssel felhívom a hallgató figyelmét kötelezettségeire és a mulasztás jogkövetkezményeire.
Eger, 2020. december 8.

 

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza