Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév tavaszi félévről

Utolsó módosítás: 2019. december 13.

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének kezdésé-ről valamennyi tagozaton

Tájékoztató a 2019/2020-as tanév tavaszi félévének kezdésé-ről valamennyi tagozaton

Az alábbi tanévkezdéssel, fizetési határidővel záróvizsga jelentkezéssel kapcsolatos levelünket kérem olvassa el figyelmesen!

TANEGYSÉGFELVÉTEL

Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban:
– Nappali tagozaton:
december 12-én 9.30-tól december 20. 12.00 óráig
– Levelező és távoktatás tagozaton:
december 13-án 9.30-tól december 20. 12.00 óráig

Tanegység-felvétel véglegesítése:
Valamennyi tagozaton: 2020. január 27-én 10 órától február 7-én 12 óráig

A konzultációk időpontjai (levelező és távoktatás tagozaton) a Neptun órarend menüjében tekint-hetők meg a tárgyfelvételt követően.
Felhívom a figyelmet arra, hogy a Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegy-ség 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. A hallgatói jogokat és kötele-zettségeket is tartalmazó szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer minden hallgató számára elérhető, az alábbi link alól letölthető: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hkr-2019-julius-jav_5d64c9b19a4ac.pdf

 

BEJELENTKEZÉS

Felhívom a figyelmüket, hogy a hallgatóknak a Neptun rendszeren keresztül nyilatkozniuk kell a tanulmányi státuszukról, hogy az adott félévben aktív vagy passzív státuszban kívánják tanul-mányaikat folytatni. A bejelentkezési folyamat leírása az alábbi linkről letölthető: https://iig.uni-eszterhazy.hu/download/M2T27l928pe33Vz2NZ64Fn9jqngxLgAWBub11k4w


A bejelentkezésre (aktív vagy passzív státusz bejelentésére) 2020. január 27-én 10 órától feb-ruár 7-én 11 óráig biztosítunk lehetőséget!
Az aktív jogviszony létesítéséhez a nyilatkozaton kívül továbbra is szükséges a tanegység-felvétel is!
A passzív félévről (hallgatói jogviszony szüneteltetéséről) is nyilatkozni kell a fenti leírásnak meg-felelően. A TVSZ 26. § (2) bekezdése értelmében az egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév.
Tájékoztatom továbbá, hogy a TVSZ 26. § (8) bekezdése értelmében a kari TKB a hallgató kérel-mére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szüneteltetését (passzív félév) két egybefüggő félévnél hosszabb időtartamban is. Amennyiben ezen lehetőséggel élni kíván, a 3. illetve további passzív félévet kérvényeznie kell a Neptun rendszerben: Ügyintézés / Kérvények/3. vagy további passzív félév kérelmezése kérelem benyújtásával. A kérelem 2020. január 27-én 10 órától 2020. február 7. 23.59-ig adható be.
Minden hallgató köteles a bejelentkezés során a Neptun rendszerben szereplő személyes adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni, ennek elmulasztásából származó hátránya a hallgatót terheli. Az adatokban történő változásokat a Neptun rendszerben az Ügyinté-zés/Kérvények menüpontban az „Adatváltoztatás" nyomtatványon kell benyújtani.

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2020. február 3.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ
A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: január 26.
• számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): január 24.
• Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: január 24.

ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS
Végzős (utolsó féléves) hallgatók 2020 júniusi záróvizsgára jelentkezésének határideje a Nep-tunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2020. január 27-2020. február 7. 23.59-ig

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2020. január 20. (Neptun/Ügyintézés/Kérvények)

ÁTSOROLÁS

Önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formára való átsorolásra hivatalból 4 okból kerülhet sor:
a) 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az utol-só két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,
b) 2016/2017-es tanévben vagy az követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Nftv.48.§ (2) szerint, ha a hallgató utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallga-tói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább 18 kreditet (azaz a tanév során legalább 36 kreditet), vagy a két vizsgált félév átlagában nem érte el érte el a 3,25-ös (ag-rár, informatika, természettudományi képzési területen 3,00) súlyozott tanulmányi átlagot.
c) Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatá-rozott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költ-ségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) be-kezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki.
d) Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.

 

HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉS
Az Egyetem az alábbi esetek fennállás esetén egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki:
• egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi fél-évre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
• a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hall-gatók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgái-nak összesített száma eléri az ötöt,
• a tanulmányi idő lejártával,
• a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók eseté-ben, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább ti-zenöt kreditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig,
• a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók eseté-ben, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, ta-nulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
• a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató ered-ménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
• mesterképzésben az első két félév alatt nem teljesíti a bemeneti követelményként előírt tantárgyakat.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszüntetése abban az esetben lehetséges, ha a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően eljárva ezen megkereséssel felhívom a hallgató figyelmét kötelezettségeire és a mulasztás jogkövetkezményeire.
Eger, 2019. december 6.

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza