Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2020/21-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszak

Utolsó módosítás: 2021. április 12.

Tájékoztató a hallgatóknak a 2020/21-es tanév tavaszi félévi vizsgaidőszakáról

VIZSGAIDŐSZAK:

• végzős hallgatóknak 2021. április 26-2021. május 29.
• alsóbb éves (nem júniusban záróvizsgázó) hallgatóknak 2021. május 17-től 2021. június 26-ig tart.

 Vizsgára jelentkezés a Neptunban:
• végzős – 2021 júniusában záróvizsgázó - hallgatóknak április 21-én 09.30 órától,
• alsóbb éves hallgatóknak nappali tagozaton május 3-án 09.30 órától,
alsóbb éves levelező, távoktatás tagozaton május 4-én 09.30 órától.

 Figyelem! Gyakorlati jegyet csak az a hallgató szerezhet, vizsgára csak az jelentkezhet, aki valamennyi fennálló tartozását rendezte az egyetem felé. A pénzügyi tartozások a Neptunban a „Pénzügyek" – „Befizetések" lapon olvashatók!
Az Egyetemen a hagyományos, személyes megjelenést igénylő, szóbeli vagy írásbeli vizsgák mellett online vizsgák szervezhetők. Az online vizsgák szervezésére és lebonyolítására (beleértve a záróvizsgát is) a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében a 2/2021. (IV.8.) sz. Rektori utasításban (https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/2-2021-iv-8-sz-rektori-utasitas-online-vizsgaszervezesere-es-lebonyolitasara-a-2020-2021-es-tanev-tavaszi-feleveben_606efb707b47e.pdf) foglaltak érvényesek. Amennyiben a számonkérés, a beszámolás a digitális oktatás keretei között nem szervezhető meg, a személyes jelenlétű vizsga is szervezhető. A vizsga módját a Neptun rendszerben a Vizsgák/Vizsgajelentkezés menüponton a Leírás mező tartalmazza.

 

Személyes megjelenést igénylő vizsga esetén az alábbi járványügyi szabályokat kell betartani:
• A szóbeli beszámoló napja, érintett területe, valamint a várható létszáma előre tervezetten kerül meghatározásra, ezzel biztosítva a járványügyi szabályok betartását.
• Szóbeli beszámoló esetén a hallgatók előzetesen egyeztetett, ütemezett időpontra érkezzenek.
• Írásbeli beszámoló esetében a tanórákra vonatkozó szabályok betartása szükséges. Írásbeli számonkérés esetén javasolt a személyes használati segédeszközök használata. Az írásbeli dolgozatok 24 órás várakozás után biztonságosan javíthatók a higiénés szabályok betartásával.
• A számonkéréseken kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató hallgató, illetve oktató vehet részt.
• Szóbeli és írásbeli számonkérés alkalmával a legalább 1,5 méteres védőtávolság betartása és a maszk viselése kötelező. Rendszeres fertőtlenítés elvégzése szükséges a munkafelületeken és a segédeszközökön.
• A számonkérés során szigorúan be kell tartani a köhögési etikett szabályait, melyre a vizsgázók figyelmét a számonkérés előtt írásbeli tájékoztatással, illetve a számonkérés megkezdésekor szóban is fel kell hívni.
• Szóbeli beszámolót csak jól szellőztethető teremben szabad megtartani és egyszerre maximum két hallgató tartózkodjon bent a számonkérést vezetőn kívül. Speciális számonkéréskor, amelyek során a vizsgázók egymást követően használják az eszközöket (pl. képzőművészeti, zenei oktatás, sport) minden használatot követően rövid behatási idővel rendelkező felületfertőtlenítő szerrel szükséges kezelni. A fertőtlenítés elvégzéséről a vizsgáztatónak kell gondoskodnia.
• Biztosítani szükséges a beszámoló helyszínének gyakori, lehetőség szerint természetes szellőztetését. Az Egyetem gondoskodik a termekben és a folyosókon a vírushelyzetre vonatkozó általános takarítási és fertőtlenítési szabályok betartásáról.
• Személyes megjelenést igénylő szóbeli vizsgán a hallgató a Neptunból nyomtatható eredményértesítő lappal, köteles megjelenni (Neptun/Felvett vizsgák/adott tárgy sor végén szereplő + jel /Vizsgabizonylat nyomtatása. Szóbeli vizsgán az oktató az elért érdemjegyet a vizsgalapon és az eredményértesítő lapon egyaránt rögzíti és aláírásával hitelesíti; a hallgató pedig a vizsgalap aláírásával ismeri el a vizsgalappal azonos érdemjegyet tartalmazó eredményértesítő átvételét. A személyes megjelenést igénylő írásbeli vizsgán a hallgató a vizsgalap aláírásával igazolja megjelenését a vizsgán.

 

Valamennyi számonkérés kezdetekor az oktató a hallgató személyazonosságát A- vagy B-típusú fényképes igazolvány megtekintésével ellenőrzi.
A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató igazgatási díjat (kollokvium esetében 3000 Ft/alkalom, szigorlat esetében 4000 Ft/alkalom) köteles fizetni, amit a vizsgaidőszak lezárása után ír elő az érintettek számára a TO. Ugyanabból a tanegységből tett harmadik vizsgáért 3000 Ft, negyedik és további vizsgáért 5000 Ft térítési díjat köteles fizetni a hallgató.
A vizsgaidőszak lezárását követő 10 napon belül a hallgató az oktatónál kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő érdemjeggyel szemben. Ezt követően további reklamációra nincs lehetőség, az Oktatási Főigazgatóságon lezárják a tavaszi félévet, a hallgató féléves átlaga kiszámításra kerül.

 

ÁTSOROLÁS

Önköltséges/költségtérítéses finanszírozási formára való átsorolásra hivatalból 4 okból kerül sor:
• 2016/2017-es tanévet megelőzően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Egyetem a tanév végén megvizsgálja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát,
• 2016/2017-es tanévben vagy az követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében az Egyetem a tanév végén megvizsgálja, hogy az Nftv.48.§ (2) szerint, ha a hallgató utolsó két olyan félév átlagában, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerzett meg legalább 18 kreditet (azaz a tanév során legalább 36 kreditet), vagy a két vizsgált félév átlagában nem érte el a 3,5-ös (agrár, gazdaságtudományok, informatika, természettudományi képzési területen 3,00) súlyozott tanulmányi átlagot.
• Nftv. 47.§ (3) alapján, ha a hallgató a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott támogatási idő + 2 félév alatt tanulmányait nem tudja befejezni, tanulmányait költségtérítéses/önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha az Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 félév állami támogatási időt egyébként még nem merítette ki.
• Nftv. 47.§ (1) bekezdés szerinti maximum 12 államilag támogatható félévet túllépi.

 

HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZŰNTETÉS
Az Egyetem az alábbi esetek fennállás esetén egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki:
• egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
• az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt,
• a tanulmányi idő lejártával,
• a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább tizenöt kreditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig,
• a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
• a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
• mesterképzésben az első két félév alatt nem teljesíti a bemeneti követelményként előírt tantárgyakat,
• az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.
Végzős hallgatók esetében az abszolutórium (végbizonyítvány) megszerzési határideje: 2021. május 29.
A záróvizsgára bocsátás feltétele:
• a végbizonyítvány (abszolutórium) megléte,
• a hallgatónak az adott képzésen nincs fizetési hátraléka, valamint könyvtári tartozása az Egyetem felé,
• a szakdolgozat/diplomamunka/portfólió benyújtása és annak TVSZ szerinti elfogadása.
Záróvizsga-időszak az egri campus hallgató számára: 2021. június 7-19.
Záróvizsga-időszak a sárospataki, jászberényi campus hallgató számára: 2021. június 7-12.

A záróvizsgák pontos időpontjait és módját a szaktanszékek május közepén a Neptun rendszerben teszik közzé: Ügyintézés/Záróvizsga menüpontban, melyről a későbbiekben küldünk tájékoztatást.

Eger, 2021. április 6.

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza