Cím: H-3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Postacím: 3301 Eger, Pf.: 43.; Tel.: +36 36 / 520 400

2018/2019-as tanév őszi félévének kezdése

Utolsó módosítás: 2018. június 20.

Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban: –Nappali tagozaton: június 18-án 09.30 órától – június 29 12.00 óráig –Levelező és távoktatás tagozaton: június 19-én 09.30 órától – június 29 12.00 óráig

Tájékoztató a 2018/2019-as tanév őszi félévének kezdéséről valamennyi tagozaton

Előzetes tanegység-felvétel a Neptunban:


Nappali tagozaton:
június 18-án 09.30 órától – június 29 12.00 óráig
Levelező és távoktatás tagozaton:
június 19-én 09.30 órától – június 29 12.00 óráig

Tanegység-felvétel véglegesítése:
Valamennyi tagozaton: 2018. szeptember 3-án 10 órától szeptember 14-én 12 óráig

Bejelentkezés:
A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.

A hallgatónak a félév megkezdése előtt be kell jelentkeznie, tanegységet kell felvennie a tanulmá-nyi nyilvántartó rendszerben az adott félévre.

A félévre történő bejelentkezés akkor érvényes, ha a hallgató a Neptunban legalább egy tanegysé-get felvesz! Nem vehet fel tanegységet a 2018/2019-es tanév tavaszi félévére az a hallgató, akinek az egyetem felé lejárt pénzügyi tartozása van!

Amennyiben a hallgató az adott félévre bejelentkezett (tárgyat vett fel) és október 14-ig nem je-lenti be tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozáson és nem tesz eleget a tanterv tanulmányi követelményeinek sem.

Azok a hallgatók, akik határidőn túl szeretnének tantárgyat töröltetni/felvenni, elektronikus kér-vény formájában tehetik meg (Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Tanegység és kurzus felvéte-le/Tanegység és kurzus törlése), a tantárgyankénti 2000 Ft-os térítési díj befizetése mellett. Határ-időn túli tantárgyfelvétel és tantárgytörlés határideje: 2018. október 5.

Amennyiben a hallgató a hallgatói jogviszonyát a 2018/19-es tanév őszi félévében szüneteltetni kívánja, köteles azt 2018. szeptember 14-ig bejelenteni a Neptun rendszeren keresztül (Nep-tun/Ügyintézés/Kérvények/Hallgatói jogviszony szüneteltetése)

Minden hallgató köteles a bejelentkezés során a Neptun rendszerben szereplő személyes adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul bejelenteni, ennek elmulasztásából származó hátránya a hallgatót terheli. Az adatokban történő változásokat a Neptun rendszerben az Ügyinté-zés/Kérvények menüpontban az „Adatváltoztatás" nyomtatványon kell benyújtani.

Szakváltoztatási, tagozatváltoztatási illetve telephelyváltoztatási kérelmek beadási határideje: 2018.augusztus 20.

A költségtérítési/önköltségi díj első részletének befizetésének határideje: szeptember 2.

  • • számlakérő lapok beérkezési határideje a TO Pénzügyi és Neptun Irodájához (3300 Eger, Egészségház u. 4.): szeptember 2.
  • • Diákhitel engedményezés intézése az egri campuson a TO Pénzügyi és Neptun Irodájánál, más campus esetében az oktatási irodánál/csoportnál: augusztus 30.

Első tanítási nap nappali tagozaton: 2018. szeptember 10.

A konzultációk időpontjai (levelező és távoktatás tagozaton) a Neptun órarend menüjében te-kinthetők meg a tárgyfelvételt követően.

Végzős (utolsó féléves) hallgatók2019 januári záróvizsgára jelentkezésének határideje a Nep-tunban (Ügyintézés/Záróvizsgák menüpont): 2018. szeptember 14.

Felhívom a figyelmet arra, hogy a megváltozott Hallgatói követelményrendszer értelmében ugyanazon tanegység 3. és további felvétele esetén fizetendő díj: 4000 Ft/tanegység. Továbbá változik 2018 szeptemberétől a vizsgáról való igazolatlan távollét díjazása is. A hallgatói jo-gokat és kötelezettségeket is tartalmazó szabályzat a Hallgatói Követelményrendszer minden hallgató számára elérhető, az alábbi link alól letölthető: https://uni-eszterhazy.hu/public/uploads/hkr-2018-aprilis_5ae961b50dd86.pdf

Az Egyetem az alábbi esetek fennállás esetén egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki:

  • • egymást követő harmadik alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félév-re, vagy a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
  • • a 2012/2013. tanév őszi félévében vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallga-tók esetében az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak ösz-szesített száma eléri az ötöt,
  • • a tanulmányi idő lejártával,
  • • a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, ha a tanulmányok megkezdését követő első két félévben nem teljesít legalább tizenöt kre-ditet, a második félév vizsgaidőszakának utolsó napjáig,
  • • a 2016/2017. tanévben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetében, az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, tanulmányi eredménye nem érte el a 2,0 súlyozott tanulmányi átlagot,
  • • a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredmény-telen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a meg-szüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 59. § (3) bekezdése alapján a hallgatói jogviszony megszüntetése abban az esetben lehetséges, ha a hallgatót előzetesen írásban felhívták arra, hogy, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről. A jogszabályban rögzítetteknek megfelelően eljárva ezen megkereséssel felhívom a hallgató figyelmét kötelezettségeire és a mulasztás jogkövetkezményeire.

Eger, 2018. június 8.

Varga Csilla sk.
osztályvezető


< Vissza