Header

A főiskola vezetése és szervezete

A főiskola döntéshozó és tanácsadó testületei

A Szenátus a legfelsőbb vezető testület, amely a nemzeti felsőoktatási törvényben, valamint intézményi szabályzatban meghatározott feladatokat látja el és ezek megvalósítása érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogokat gyakorol. Ezen kívül bármely, a főiskola irányításának és működésének keretébe tartozó ügyben állásfoglalásra jogosult.
A Szenátus tagjainak létszáma 24 fő. A tanács tagjai a rektor, a gazdasági főigazgató, valamint főiskolai oktatók, dolgozók és hallgatók képviselői, a gyakorlóiskola és a reprezentatív szakszervezet delegáltjai.
A Gazdasági Tanács a főiskola javaslattevő, véleményező, stratégiai döntések előkészítésében résztvevő, és a döntések végrehajtásának ellenőrzésében közreműködő szerve.

 

Főiskolai szintű egyéb testületek

A Rektori Tanács a rektor mellett működő, döntés-előkészítő, véleményező, illetve a rektor által megjelölt operatív feladatokat ellátó testület. A testület feladata a főiskola zavartalan működtetésével kapcsolatos döntések előkészítése, az oktató-, nevelő- és tudományos kutatómunka koordinálása, a karok tevékenységének összehangolása.

A Professzorok Tanácsa a rektor közvetlen stratégiai tanácsadó, véleményező, javaslattevő testülete, hatáskörében felelősséggel végzi az intézmény alapvető tevékenységével, jövőjének alakulásával, az oktatás és tudományos kutatás helyzetével kapcsolatos tanácsadói feladatokat.
A rektor – a Szenátus vagy a rektor hatáskörébe tartozó – bármely ügyben kérheti a testület állásfoglalását. A testület bármely intézményt érintő kérdésben javaslatot tehet a rektornak.
A PT véleményt nyilvánít különösen az oktatást és kutatást érintő stratégiai célokról, tervekről, a szervezeti struktúra tervezett, vagy szükséges átalakításáról az oktatókra és kutatókra vonatkozó fejlesztési politika irányáról, az intézményben folyó tudományos munka helyzetéről, a tudományos minősítési rendszer tapasztalatairól. A Tudományos Tanács elnökének kérésére véleményezi az új egyetemi tanári előlépéseket, a Professor Emeritus címre beérkező javaslatokat.

A Tudományos Tanács irányítja a főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi a főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megvalósulását.

Az Intézményi Doktori Tanács tudományos kérdésekben független testület, amely a főiskolán folyó doktori képzést szabályozza és felügyeli, dönt a doktori fokozat odaítéléséről, továbbá a doktori eljárásokkal kapcsolatos elvi kérdésekben állást foglal.
A tanács feladat- és hatásköre: véleményezi és jóváhagyja a doktori iskolák létesítésére vonatkozó kezdeményezéseket, valamint a már akkreditált iskolák fokozatszerzési követelményrendszerét, állást foglal a doktori iskolák működésének általános érvényű kérdéseiben, illetőleg irányelveket állapít meg a működésük számára, ezáltal biztosítva az odaítélt doktori fokozatok egységes és magas tudományos szakmai színvonalát, javaslatot tesz a doktori szabályzatra, illetve a szabályzat módosítására, rendszeresen értékeli a doktori iskolákban folyó képzést és fokozatszerzést, javaslatot tesz a doktori iskola vezetőjének személyére, a doktori iskola tanácsának javaslatára jóváhagyja a doktori témavezetők és a doktori iskola oktatóinak személyét, valamint a doktori felvételi bizottság tagjait, a doktori iskolák javaslatára dönt a fokozatszerzési eljárások indításáról, a felmentésekről, a doktori szigorlat tárgyairól és a szigorlati bizottságról, a hivatalos bírálókról és a bírálóbizottság tagjairól, valamint a doktori fokozat odaítéléséről, javaslatot tesz a Szenátus részére a doktori képzés működési feltételeit szolgáló pénzeszközök – közöttük különösen a doktori képzési normatíva és a tudományos célú normatíva – biztosításáról.

A Tanárképzési Tanács elemzi, értékeli a főiskola tanárképzési tevékenységét, javaslatokat dolgoz ki a tanárképzés stratégiai kérdéseire vonatkozóan, ellátja a tanárképzéssel kapcsolatos bizottságok tevékenységének
koordinálását.

A Munkabizottság a Fenntartható Fejlődésért a rektor mellett működő döntés-előkészítő, véleményező, illetve a rektor által meghatározott feladatokat ellátó testület. Feladat- és hatásköre: az intézményi Fenntartható Fejlődési Stratégia folyamatos fejlesztése, aktualizálása, az intézményi döntések előkészítése a fenntarthatósággal kapcsolatban, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos pályázati együttműködések koordinálása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos oktatások összehangolása, a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos rendezvények összehangolása, az intézményi pályázatok horizontális szempontjainál vállalt mutatók egyeztetése.

Az Esélyegyenlőségi Bizottság feladata a főiskola működésében a nők és a férfiak arányos képviseletének figyelemmel kísérése, az arányos képviselet eléréséhez szükséges javaslatok kidolgozása, az intézkedések eredményességének ellenőrzésére, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseknek és a megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárására, valamint ezek megszüntetéséhez szükséges intézkedések kidolgozására, továbbá a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítása.

Az Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság a Szenátus javaslattevő testülete. Ellátja a főiskola minőségügyi szervezetét és működését szolgáló szabályozást, folyamatosan ellenőrzi a minőségügyet, a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését.

Az Informatikai, Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság összehangolja és felügyeli az elektronikus információáramlással kapcsolatos főiskolai tevékenységet, meghatározza a főiskola szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, a könyvtár szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
A bizottság feladatkörébe tartozik:               a főiskola információs rendszerének fenntartására, működtetésére vonatkozó elvek, szabályok meghatározása, a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslat kidolgozása, középtávú fejlesztési terv koncepciójának, programjának kidolgozása, informatikai rendszerek összehangolt fejlesztésének kezdeményezése és támogatása, pályázatok benyújtása az Informatikai Központ nevében, javaslattétel az informatikai feladatokra felhasználható pénz- és egyéb eszközök felosztásáról, valamint azok felhasználásának ellenőrzése, informatikai célú helyiségek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatok véleményezése.

A VIR Kompetencia Központ feladata: a VIR üzemeltetése, ügyfélszolgálat biztosítása a VIR felhasználói felé a VIR kimenetelével (riportok, mutatószámok, ad hoc elemzések) kapcsolatos hibák, problémák bejelentésére, technikai, tartalmi segítségnyújtásra, a VIR-ben elérhető adatokhoz való hozzáférés szabályozása, a VIR továbbfejlesztése, a VIR-rel kapcsolatos belső tájékoztatás, a döntéselőkészítő folyamatok támogatása.

A Kitüntetési Bizottság főiskolai és állami kitüntetésekre irányuló egyes szervezeti egységektől származó javaslatok főiskolai szintű összehangolását végzi.

Az Intézményi Arculati Bizottság javaslattételi joggal rendelkező testület, melynek feladata az intézmény arculati megjelenésének gondozása, az egyes megnyilvánulási területek összehangolása, a szabályozási háttér kezelése és felügyelete. A bizottság felügyeli az intézményi Arculati kézikönyvben leírtak betartását, véleményezi, és a Szenátus elé terjeszti az arculati szabályozás módosítási és kiegészítési javaslatait.

A Tudományos Diákköri Bizottság meghatározza  a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók főiskolai (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, a főiskolának országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a szakkollégiumok tudományos és művészeti tevékenységét.

A Kreditátviteli Bizottság a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására a főiskola Kreditátviteli Bizottságot működtet. A bizottság a korábbi tanulmányokat és munkatapasztalatokat tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti a nemzeti felsőoktatási törvényben meghatározott mértékben.

A Hallgatói Ügyek Bizottságának feladata a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítése, véleményezése egyes hallgatói pályázatok kiírása, elbírálási rendjének elfogadása, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetés.

A Hallgatói Jogorvoslati Bizottság a hallgató által a főiskola első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában, külön szabályzatban meghatározott módon jár el.

A Hallgatói Fegyelmi Bizottság hallgatói fegyelmi ügyekben a fegyelmi eljárást folytatja le.

A Főiskolai Szociális és Ösztöndíjbizottság a hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását végzi, melynek elnökét és tagjait a Szenátus jóváhagyásával a rektor bízza meg. A bizottság munkájában főiskolai alkalmazottak és hallgatók vesznek részt. A hallgatói képviselőket a hallgatói önkormányzat delegálja azzal a megkötéssel, hogy a hallgatói képviselők száma nem lehet kevesebb, mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.

A Kulturális Művészeti és Sport Bizottság irányítja és szervezi a főiskola kulturális művészeti és sport tevékenységét, támogatja a hallgatók ilyen irányú kezdeményezéseit. A bizottság pályázatokat ír ki szakmai tudományos és közéleti tevékenység céljaira rendelkezésre álló összeg határáig.

A Lakásügyi Bizottság feladata a lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása, javaslattétel a „Fecskeházban” betölthető helyek elosztására, valamint a városi önkormányzat által a főiskola részére rendelkezésre bocsátott lakások bérbevételére irányuló kérelmek elbírálása. A bizottság a rektor döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező szerveként működik.

Kari szintű testületek

A Kari Tanács döntési, javaslattevő és véleményezési jogkörrel rendelkező kari testület, melynek feladat- és hatáskörét a főiskolai SZMSZ határozza meg.

Az Intézteti Tanács az intézet döntéshozó, javaslattételi, véleményezési és ellenőrzési jogkörrel felruházott vezető testülete.

A Tanszéki értekezlet a tanszéki tanács funkcióját látja el az SZMSZ-ben meghatározott hatáskörökkel.

A Kari Bizottságok a kar működési szempontjából jelentős oktatási, tudományos, igazgatási, gazdasági és egyéb kérdések elemzésére, javaslatok kidolgozására, döntések előkészítésére létrehozott testületek. A testületek létrehozásáról a Kari Tanács hoz döntést.

Érdekképviseleti szervek

Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács az érdekegyeztetés olyan fóruma, amely a munkabéke fenntartása érdekében szabályozza a munkáltatók és az intézményben dolgozó munkavállalók érdekképviseleti szervezetei közötti tárgyalások rendjét, az intézményi szintű egyeztetést, továbbá segíti a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekben a munkaügyi konfliktusok megelőzését, illetve feloldását.

A Közalkalmazotti Tanács a főiskola közalkalmazottai nevében a törvény által megszabott részvételi jogok gyakorlásával képviseli a közalkalmazottak érdekeit a Szenátusban. A tanács döntése előtt véleményezi a gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetét, a főiskola belső szabályzatainak tervezetét, a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, a főiskola munkarendjének kialakítását.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete a főiskolai munkavállalók munkaviszonyával, közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, érvényesítése és megvédése érdekében működik. A szakszervezet jogosult Kollektív Szerződés megkötésére.

A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat az intézmény önkormányzatának részeként működik. A hallgatói önkormányzatnak tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. A hallgatói önkormányzat tisztségviselőit és képviselőit a hallgatók választják meg. Ennek során minden hallgató választó, illetve választható. Érvényes a választás, ha azon legalább a hallgatók egynegyede részt vesz.

A főiskola magasabb vezetői

Rektor

A főiskolát a rektor vezeti, aki a főiskola folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért egyszemélyi felelős vezető.

Rektorhelyettesek

A rektort feladatai ellátásában három rektorhelyettes segíti, akiket a főiskola vezető oktatói közül nyilvános pályázat alapján a Szenátus előzetes véleményének meghallgatása után, a rektor bíz meg, illetve ment fel. A főiskolán működő rektorhelyettesek:
általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes,
oktatásfejlesztési rektorhelyettes,
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes.

A rektorhelyettesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben, átruházott hatáskörben a rektor jogkörét gyakorolják. Az általános rektorhelyettes a rektor távollétében annak teljes jogkörét gyakorolja.

Gazdasági főigazgató

A gazdasági főigazgató felelős a tervezéssel, az előirányzat felhasználásával, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosításával, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért.

Főtitkár

A főtitkár feladatköre a Rektori Hivatal igazgatási és ügyviteli tevékenységének irányítása, a főiskolai adminisztráció összehangolása és szervezése, a főiskola ügyintéző és ügyviteli tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a Szenátusülés feltételének biztosítása, a főiskola dolgozóinak tájékoztatása a főiskolát érintő rendelkezésekről és az abból fakadó feladatokról.

Dékánok

A kar vezetője a dékán. A dékánt a főiskola teljes munkaidőben foglalkoztatott, közalkalmazotti jogviszonyban álló egyetemi és főiskolai tanárai, illetve egyetemi docenseik közül pályázat alapján az illetékes kari tanács és a Szenátus véleményének figyelembevételével a rektor bízza meg.

További magasabb vezetők

EGERFOOD Regionális Tudásközpont főigazgatója,
Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ főigazgatója,
Központi Könyvtár főigazgatója,
Informatikai Központ főigazgatója,
Tanulmányi és Információs Központ főigazgatója.

Vezető beosztások a főiskolán

  1. Oktatási, szervezeti egységek vezetői

Dékánhelyettesek

A dékánt munkájában helyettes segíti. Karonként egy dékánhelyettes bízható meg. A dékánhelyettes a dékán távollétében annak jogkörét gyakorolja.

Intézetigazgatók

Az intézetigazgató feladata az intézeti képzési tevékenység irányítása, ellenőrzése az intézetben folyó tudományos kutatómunka és publikációs tevékenység szervezése, az intézeti tanács működtetése, az intézet személyzeti munkájának irányítása.

Tanszékvezetők

A tanszékvezető feladata a tanszék képviselete, az oktatók és nem oktató közalkalmazottak munkájának irányítása és ellenőrzése, a tudományos kutatómunka összehangolása, a tanszéki fórumok működtetése.

  1. Egyéb funkciókat ellátó szervezeti egységek vezetői

 Gazdasági főigazgató-helyettes

A gazdasági főigazgató feladatainak ellátásában működik közre. A gazdasági főigazgató akadályoztatása esetén a főigazgató jogkörét gyakorolja.

Humán Erőforrás Iroda vezetője

Feladata a főiskolai személyzeti munkáival kapcsolatos tevékenységek irányítása, a tanszékek kinevezési, felmentési, előléptetési tevékenységének összehangolása, a minősítési ütemtervek elkészítése, alkalmazottak adatainak nyilvántartása, adatszolgáltatás a FIR részére.

Külügyi igazgató

A Nemzetközi Kapcsolatok Központjának munkáját irányítja. Felelős a főiskola külföldi kapcsolatainak szervezéséért, tanár és hallgatócserék lebonyolításáért, külföldi felsőoktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítéséért, valamint a külkapcsolatokkal kapcsolatos nyilvántartások vezetéséért.

További vezető beosztások

Dékáni hivatalvezető,
PR igazgató,
Oktatásszervezési Centrum igazgatója,
Hallgatói Centrum igazgatója.

 

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok