Header

A főiskola szervezete

1. A főiskola oktatási szervezeti egységei

A kar

Az oktatás a főiskola karain történik. Az intézmény négy kara: Bölcsészettudományi Kar, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar, Természettudományi Kar. A kar a hallgatók képzését, a tudományok művelését, illetve művészeti alkotótevékenységet megvalósító, a képzésben, tudományos és művészeti alkotómunkában együttműködő oktatókat, kutatókat, valamint oktatási, kutatási és más szervezeti egységeket magában foglaló oktatási tudományos kutatási szervezeti egység, amely a jogszabályokban biztosított hatáskörében eljárva egy vagy több képzési terület szakjain folyó felsőfokú képzés feladatának ellátását szervezi és biztosítja. A karon belül intézetek és tanszékek végzik az oktatást.

Az intézet

Az intézet több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, amely a kar által folytatott alap- valamint mester- és doktori képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés keretében egy vagy több szak oktatási feladatainak ellátására és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából létrehozott, oktatás- és kutatásszervezési és gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység.

Intézeti tanszék

Az intézeti tanszék több tantárgy oktatását végző és az ehhez kapcsolódó tudományágban kutatást folytató oktatási szervezeti egység.

Önálló tanszék

Az önálló tanszék valamely tudományos diszciplínában végez oktató- és kutatómunkát. Az önálló tanszék ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen szabályzat az intézeti tanszékre meghatároz azzal a megszorítással, hogy a dékán külön utasításban az önálló tanszékek működéséhez további feladatokat írhat elő.

2. A főiskolán működő kutatási egységek

EGERFOOD Regionális Tudásközpont a főiskola központi kutatási egysége, amely országos meghatározó szakmaspecifikus klaszterközpontjaként működik az élelmiszertudományok, élelmiszerbiztonsági technológiák és a bioanalitika vonatkozásában. Az Észak-Magyarországi Innovációs Stratégia élelmiszeripart érintő fejlesztéseinek a megvalósításában kiemelt fontosságú tevékenységeként kezeli az általa koordinált ipari klaszter tagjai erőforrásainak kiaknázását, innovációs képességének fejlesztését, illetve K+F potenciáljának bővülését. Innovációs tevékenységei fókuszában alkalmazásorientált élelmiszeranalitikai, élelmiszerbiztonsági és technológiai fejlesztések állnak. Új eljárások és termékek kidolgozására helyezik a legfőbb hangsúlyt, melyek az élelmiszertermelő vállalkozásoknál értéknövelő tényezőként, illetve gazdasági haszonként jelennek meg. A termékfejlesztések elsődlegesen új funkcionális élelmiszerek kifejlesztésére irányuló kutatásokat, illetve egyedi és új bioszenzorok és analizátorok prototípusainak létrehozását jelentik, illetve multifunkciós, hordozható műszerek prototípusainak kidolgozására irányulnak. E fejlesztések jelentős innovációként jelennek meg a piacon, így a licenszjogok értékesítése hozzájárulhat addicionális források biztosításához. Szakmai munkájához kapcsolódva az ott létrehozott termékek, prototípusok, illetve egyéb gazdasági értékeket képviselő fejlesztések hasznosítását végzik a főiskola tulajdonában lévő spin-off cégek az EGERFOOD Kft. és az Eger Innovations Kft.

Az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport elsősorban a tudásalapú gazdaság és tudásközpontú társadalom humán komponensére koncentráló kutatásokat folytat, különös súlyt helyezve az új típusú virtuális tanulási környezetek, e-learning tanulási formák és tanulási kapcsolatok valóság- és gyakorlatközeli kutatására. Tevékenységét a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakmai felügyelete mellett végzi.

A Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport erősíti az intézmény és a gazdaság kapcsolatát, amely egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nyújt lehetőséget a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra. A csoport működése lehetővé teszi regionális témák koncentrált kutatását. A kutatócsoport a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetében működik.

Bryológiai Kutatócsoport a Természettudományi Kar szervezeti egysége, kiemelt fontosságú kutatási témája a kryptogám szervezetek (mohák, zuzmók, gombák és cyanobaktériumok) biodiverzitási, taxonómiai és ökológiai vizsgálata. A kutatócsoport a Biológiai Intézet keretében működik.

Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ működik a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon. A Központ kutatást, fejlesztést végez, a pedagógusképzést érintő témakörökben, kidolgozza a pedagógusképzéshez kapcsolódó kompetenciákat, sztenderdeket. A pedagógus kutatásokat koordinálja intézményi, regionális, interregionális és nemzetközi szinten. Disszeminálja a kutatási eredményeket. Előkészíti a Neveléstudományi Doktori Iskola létrehozását. Koordinálja szolgáltató tevékenységként a pedagógus továbbképzést, valamint a mestertanárképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzést. Részt vesz a kart érintő pályázati feladatok végrehajtásában. A régióban jelentkező közoktatási igények figyelembe vételével oktatási-kutatási és szolgáltató tevékenységet végez.

Az Alkalmazott Kommunikációtudományi Kutatócsoport az EKF Bölcsészettudományi Karán a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet önálló szervezeti egységeként működik. Célja olyan önálló, interdiszciplináris kutatások szervezése, irányítása, amelyek a felső- és közoktatásban a fiatal korosztály kommunikációs kultúráját, kommunikációs kompetenciáját hivatottak tudatosítani, fejleszteni. Törekszik a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítására elsősorban az oktatási programok és a gyakorlat, valamint az iskolai készségfejlesztés területén. Véleményt mond és állást foglal a kommunikáció oktatásának tartalmi, módszertani és oktatásszervezési kérdéseiben. Szakmai fórumot (tanácskozások, tanfolyamok szervezése, kiadványok készítése, tanácsadás stb.) biztosít a kommunikáció oktatásával és művelésével kapcsolatos feladatokhoz. Szakmai kapcsolatokat épít és ápol más hasonló szervezetekkel, intézményekkel. A kutatócsoport tevékenysége, témái szervezésénél figyelembe veszi az intézmény és a helyi társadalom igényeit, a hazai kutatások meghatározó paradigmáit, a kormányzati és a regionális tervek által meghatározott irányokat, az Európai Unió stratégiai célkitűzéseit és a globális kihívásokat.

Az Egészséges Társadalom Oktató- és Kutatócsoport a Természettudományi Kar Sporttudományi Intézetének szervezeti egysége. Az oktató- és kutatócsoport célja magas színvonalú, független, interdiszciplináris kutatások folytatása az egészséges társadalom trendjéről (ennek társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai hatásáról), valamint a kutatási eredmények hasznosítása konkrét cselekvési terveken keresztül. Az oktató- és kutatócsoport tevékenysége, témái szervezésénél figyelembe veszi az intézmény és a helyi társadalom igényeit, a hazai sporttudományi, rekreációs, egészségtudományi és egészségturisztikai kutatások irányait, a kormányzati és regionális egészségterveket, valamint az EU stratégiai célkitűzéseit és a világtrendet.

3. A főiskola funkcionális szervezeti egységei

Rektori Hivatal

A rektornak alárendelt Rektori Hivatal ellátja a rektor és helyettesei, valamint a Szenátus munkájával kapcsolatos feladatokat, a főiskola központi irányításával összefüggő ügyviteli teendőket. Közreműködik a főiskola igazgatási feladatainak végrehajtásában, végzi a képzéssel, a tudományos kutatással kapcsolatos szervezési, ügyintézési és nyilvántartási feladatokat. A hivatal szervezetében dolgozik a belső ellenőr. A PR referens és a kulturális programigazgató is a hivatal szervezetében dolgozik, munkájukat az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyeli. A Rektori Hivatal munkáját a rektor felügyelete mellett a főtitkár irányítja.

Gazdasági Igazgatóság

Ellátja a költségvetés tervezésével és felhasználásával, az adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzéssel, a főiskola fenntartásával, üzemeltetésével és műszaki fejlesztésével kapcsolatos központi feladatokat. A Gazdasági Igazgatóság munkáját a rektor felügyelete mellett a gazdasági főigazgató irányítja.

Tanulmányi és Információs Központ (TIK)

A központ feladatköre: a felvételi vizsgák, záróvizsgák és szakmai vizsgák szervezése, a végzett hallgatók bizonyítványainak, okleveleinek és oklevélmellékleteinek, valamint kreditigazolásainak előkészítése és kiállítása, a hallgatók tájékoztatása a tanulmányi kötelezettségeikről, azok teljesítésének módjáról, adatszolgáltatás az Oktatási Hivatal számára, a hallgatói pénzügyek (ki- és befizetések) koordinálása a hallgatók számára gazdasági, életvezetési, szabadidős és tanulmányi információk szolgáltatása, DPR (Diplomás Pályakövetési Rendszer) és alumni tevékenység végzése, karrier tanácsadó szolgáltatás nyújtása, a dékáni hivatalok szakmai segítése, nyelvvizsgák szervezése, tanulmányi nyilvántartó rendszer (NEPTUN) karbantartása, fejlesztése. A Központ részegységei az Oktatásszervezési Centrum, csoportjai: Pénzügyi, Felvételi, Neptun csoport és Akkreditált Nyelvvizsga Iroda, valamint a Hallgatói Centrum, melynek csoportjai: Tanulmányi tanácsadó és Kollégiumi Iroda, Karrier és Gyakorlati hely Koordinációs Iroda, Alumni és DPR Iroda, Kortárs Mentálhigiénés Tanácsadó Iroda.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az intézmény, illetve ellenőrzött szervezet működését fejlessze, eredményességét növelje; rendeltetésszerű megközelítéssel és módszeresen értékelje és javítsa az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

Humán Erőforrások Osztálya

A főiskolai személyzeti munkával kapcsolatos tevékenységét látja el az osztályvezető irányításával, aki a rektor közvetlen felügyelete mellett végzi tevékenységét.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

A központ feladata a főiskola külföldi kapcsolatainak szervezése és koordinálása, tanár- és hallgatócserék, idegen nyelvű képzések, ösztöndíjas külföldi tanulmányutak és nemzetközi konferenciák szervezése. A központ végzi a külföldi felsőoktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítését is. Tevékenységét a külügyi igazgató irányítja a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes felügyeletével.

Intézményi Minőségbiztosítási Iroda

Az iroda végzi és koordinálja a minőségügyi tevékenységeket, elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentációkat. Feladata az akkreditációval kapcsolatos alapfeladatok ellátásának irányítása is. Az iroda vezetője a minőségfejlesztési programigazgató.

Dékáni Hivatal

A Hivatal a Kar központi adminisztratív szervezeti egysége. A Hivatal feladata a hallgatókkal kapcsolatos nyilvántartások vezetése tanulmányi ügyeinek intézése, hallgatói mobilitás és szakmai gyakorlatok koordinálása, szervezése, a kar gazdasági ügyeinek, valamint a kar személyzeti és munkaügyi feladatainak kezelése. A Hivatal ezen tevékenységeinek felügyeletét a dékánja látja el. A Hivatal tanulmányi ügyekben együttműködik a TIK főigazgatójával. A Hivatal hallgatói tanulmányokkal összefüggő munkáját a kari Kreditátviteli és Tanulmányi Bizottságok segítik.

4. Szolgáltató szervezeti egységek

Központi Könyvtár

A Könyvtár, mint nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, gyűjteményével, tevékenységével, személyzetével és egyéb eszközeivel támogatja az intézményben folyó oktató és kutató munkát.
Könyvtár az alapfeladatokon túlmenően ellátja a főiskola Központi Irattárának és Központi Szakdolgozattárának működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, és közművelődési tevékenységet is folytathat. A Központi Könyvtár szervezeti felépítése: Társadalomtudományi Szakrészleg, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakrészleg, Természettudományi Szakrészleg,         Médiatár, Feldolgozó Csoport, Központi Irattár, Központi Szakdolgozattár, Amerikai Regionális Információs Programközpont (Amerikai Kuckó), Tanszéki letétek.

Kollégiumok, diákotthonok

A kollégiumok a hallgatók lakhatási feltételeit biztosító, a főiskola szerves részét képező, önkormányzati elv alapján működő, a nevelés és oktatás egyes kiegészítő feladatait ellátó, a közösségi életet szolgáló diákszociális intézmények. Az önkormányzati jogköröket a kollégiumi közgyűlések és a kollégiumi bizottságok gyakorolják.
A főiskola kollégiumai: Almagyardombi Kollégium, Apartmanházak, Leányka Úti Kollégium, Sas Úti Kollégium.

Szakkollégium

A főiskolán a tehetséggondozás műhelyeként Szakkollégium működik, mely önállóan szabályozza működését, és alapszabályát a Szenátus hagyja jóvá. A Szakkollégium szakmai felügyeletét a Tudományos Diákköri Bizottság látja el. Megnevezése: Kepes György Szakkollégium.

Líceum Kiadó

Feladata a főiskola oktatási és tudományos műhelyeiből kikerülő szellemi termékek megjelentetése, az oktatáshoz szükséges tankönyvek és más oktatási anyagok biztosítása. A kiadó önállóan gazdálkodó egység. A kiadó az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyelete mellett végzi munkáját.

Informatikai Központ

A Központ feladatköre: a főiskolai hálózatba kötött gépek fejlesztése, karbantartása, selejtezése, szerverpark üzemeltetése, oktatói- és hallgatói notebook projekt koordinálása, az EKF-NET hálózat fejlesztése- karbantartása, ügyviteli rendszerek üzemeltetése (NEPTUN, TÜSZ, NEXONbér), pályázatok szakmai előkészítése- megvalósítása, HBONE regionális internet-szolgáltatás, telefon- beléptető- biztonsági kamera rendszer és a DMS üzemeltetése, fénymásoló gépek kellékanyag-ellátása, rendezvények és előadások technikai kiszolgálása, a Hallgatói Információs Központ (HIK), Városi Információs Portál (VIP) üzemeltetése az Informatikai Szolgáltató Centrum (ISC) működtetése, irodatechnikai szolgáltatások, digitális nyomdai szolgáltatások, főiskolai emblémás tárgyak értékesítése.

Projektiroda

A főiskola a pályázati tevékenység elősegítésére és a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására Projektirodát működtet. Az iroda pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatai: a pályázatok elérésének, elkészítésének és benyújtásának támogatása, a nagypályázatok koordinációja, a pályázatok adminisztrációs feladatainak végzése, a pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás, információ- és adatszolgáltatás.

Akkreditált vizsgahelyek a főiskolán

A vizsgahelyek feladatköre: ellátni a vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos információs és adminisztrációs feladatokat, összeállítani a vizsgáztató bizottságokat és megteremti a vizsga lebonyolításának összes feltételét, a nyelvvizsga dokumentumait átadni a nyelvvizsgaközpontnak.

A Bölcsészettudományi Karon akkreditált vizsgahely szerződésben foglalt feltételek mellett szervezi és lebonyolítja az állami és államilag elismert nyelvvizsgákat. A nyelvvizsgahely az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ vizsgahelyeként működik. A vizsgahely – a vizsgaközpont előzetes tájékoztatása után – más vizsgaközpontok vizsgarendszere szerint is szervezhet és lebonyolíthat vizsgáztatást.

A főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja biztosítja a hallgatók gazdasági szakmai idegen nyelvi képzését, és akkreditált gazdasági vizsgahelyet működtet, amely szervezi és lebonyolítja az államilag elismert gazdasági nyelvvizsgákat. A vizsgahely a BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ vizsgahelyeként működik.

A Goethe Intézet akkreditált vizsgahelye a főiskola Bölcsészettudományi Karának Német Nyelv és Irodalom Tanszékén működik, amely nemzetközileg elfogadott és Magyarországon is akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

Gyakorlóiskola

A gyakorlóiskola a főiskola önálló oktatási szervezeti egysége. Alapvető feladata az általános és középiskolai tanulók oktatása, nevelése. A gyakorlóiskolának a jogszabályban rögzített közoktatási, szakképzési, alapfokú művészetoktatási, szakszolgálati és szakmai szolgáltatási tevékenységen túlmenően feladata a tanárjelölt hallgatók gyakorlati képzésének, illetve pedagógiai, módszertani, továbbá napközis gyakorlatainak ellátása. Megnevezése: Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Oktatási Intézmény.

Oktatási és kutatási bázisok

A főiskola oktatási és kutatási bázisai oktatási és szolgáltató egységek, melyek az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett végzik tevékenységüket.
A főiskola oktatási és kutatási bázisai:
Tiszafüredi Oktatási Központ,
Leányfalui Kutatóbázis.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok