Header

Az Eszterházy Károly Fősikola karai és a karok szervezeti egységei

A főiskola önálló oktatási szervezeti egységei

A főiskola szakmailag önálló oktatási szervezeti egységei a karok, melyek az oktatás fő irányát meghatározó szakterületeken koordinálják a képzést, a tudományos kutatást és szaktanácsadást végeznek. Igazgatási feladataikat a központi igazgatás segítségével végzik. A karokkal azonos szintű szervezeti egység a főiskolán a fakultás.

A karok szervezete és vezetése

A Kari Tanács a kar vezető testülete, amely a kari Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatokat lát el és azok megvalósítása érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogokat gyakorol, illetve bármely a kar irányításának keretébe tartozó ügyben állásfoglalásra jogosult.
A hallgatói érdekeket a tanácsban választott hallgató tanácstagok képviselik.

A karok vezetői

Dékán: irányítja a kar oktatási, képzési, tudományos, kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységét, a Kari Tanács munkáját, a kari személyzeti munkát, gazdálkodik a kar költségvetési kereteivel.

Dékánhelyettes: a dékánt feladatai ellátásában segíti, távollétében meghatározott körben annak jogkörét gyakorolja.

Kari titkár: irányítja a kar igazgatási és ügyviteli tevékenységét, felügyeletet gyakorol a kar szervezeti egységeinek ilyen irányú munkája felett, a Kari Tanács titkáraként végzi a tanács működésével kapcsolatos feladatokat.

Nem önálló oktatási szervezeti egységek

A főiskola nem önálló szervezeti egységei: intézetek, intézeten belüli tanszékek, önálló tanszékek, idegennyelvi képzési központ, botanikus kert, kutatócsoportok megnevezéssel működnek.
A tanszékek olyan oktatási egységek, amelyek meghatározott tudományágat művelnek, intézetekhez vagy közvetlenül karokhoz tartoznak. A tanszéki munka irányítói a tanszékvezetők.

Az intézetek a tanszékek által ellátott oktatási és képzési feladat stratégiai fejlesztését segítik elő, illetve az oktatáson és képzésen kívül más szolgáltató tevékenységet (kutatás, szaktanácsadás) is végeznek. Az intézet vezetője az intézetigazgató.

Az intézetekben Intézeti Tanács működik, a tanács munkájában megfelelő arányban választott hallgatók képviselik az érintett hallgatók érdekeit.

A főiskola karai és szervezeti egységei

Az Eszterházy Károly Főiskolán négy kar működik tudományterületi és tudományági besorolásnak megfelelően.

Bölcsészettudományi Kar (BTK)

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Magyar Irodalomtudományi Tanszék
Magyar Nyelvészeti Tanszék
Világirodalom Tanszék

Történelemtudományi Intézet
Középkori és Újkori Magyar Történelem Tanszék
Modernkori Magyar Történelem Tanszék
Ókor és Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
Történeti Segédtudományok Tanszék
Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszék

Önálló tanszékek
Amerikanisztika Tanszék
Anglisztika Tanszék
Ének-zene Tanszék
Filozófia Tanszék
Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Vizuális Művészeti Tanszék

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

Gazdaságtudományi Intézet
Közgazdaságtan és Jog Tanszék
Szakmai Idegen Nyelvi Csoport
Turizmus Tanszék
Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék

Önálló tanszékek
Kommunikáció Tanszék
Médiatudományi Tanszék
Politológia Tanszék

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar (TKTK)

Médiainformatika Intézet
Informatika Tanszék
Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék

Önálló Tanszékek
Andragógiai és Közművelődési Tanszék
Módszertani tanszék
Neveléstudományi Tanszék
Pszichológia Tanszék
Szakképzési Pedagógiai Tanszék
Szociálpedagógia Tanszék

Idegen Nyelv Oktatási Csoport

Szolgáltató szervezeti egység
Nyitott Képzési Programiroda

Természettudományi Kar (TTK)

Matematikai és Informatikai Intézet
Alkalmazott Matematika Tanszék
Információtechnológia Tanszék
Matematika Tanszék
Számítástudományi Tanszék

Biológiai és Földrajzi Intézet
Állattani Tanszék
Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék
Földrajz Tanszék
Növényélettani Tanszék
Növénytani Tanszék

Környezettani Intézet
Fizika Tanszék
Kémia Tanszék
Környezettudományi Tanszék

Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Sportági Tanszék
Sporttudományi és Módszertani Tanszék
Testkultúra-elmélet Tanszék

Idegen Nyelv Oktatási Csoport

Szolgáltató szervezeti egység
Természettudományi Pályaorientációs és Módszertani Központ (Varázstorony)

A főiskolán működő kutatási egységek

Botanikus kert (TTK)
Bryológiai Kutatócsoport (TTK)
EGERFOOD Regionális Tudásközpont (TTK)
Információs Társadalom Oktató és Kutató Csoport (TKTK)
Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Központ (TTK)
Regionális Gazdaságfejlesztési Kutató Csoport (GTK)
Regionális Kutatási Műhely (TKTK)


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok