Header

A főiskola szervezete

1. A főiskola oktatási szervezeti egységei

A kar

A kar a hallgatók képzését, a tudományok művelését, illetve művészeti alkotótevékenységet megvalósító, a képzésben, tudományos és művészeti alkotómunkában együttműködő oktatókat, kutatókat, valamint oktatási, kutatási és más szervezeti egységeket magában foglaló oktatási tudományos kutatási szervezeti egység, amely a jogszabályokban biztosított hatáskörében eljárva egy vagy több képzési terület szakjain folyó felsőfokú képzés feladatának ellátását szervezi és biztosítja.

Az intézet

Az intézet több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység, amely a kar által folytatott alap- és mesterképzés, korábban hatályos képzés, felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés keretében egy vagy több szak oktatási feladatainak ellátására és az ezekhez tartozó tudományág(ak)ban folyó kutatás céljából létrehozott, oktatás- és kutatásszervezési és gazdálkodási jogkörrel felruházott szervezeti egység.

Intézeti tanszék

Az intézeti tanszék több tantárgy oktatását végző és az ehhez kapcsolódó tudományágban kutatást folytató oktatási szervezeti egység.

Önálló tanszék

Az önálló tanszék valamely tudományos diszciplínában végez oktató- és kutatómunkát. Az önálló tanszék ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket jelen szabályzat az intézeti tanszékre meghatároz azzal a megszorítással, hogy a dékán külön utasításban az önálló tanszékek működéséhez további feladatokat írhat elő.

2. A főiskolán működő kutatási egységek

Az Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Központ alapkutatási, kutatás-fejlesztési, valamint szolgáltatási és projektkoordinációs tevékenységek szervezésére, lebonyolítására és ellátására létrehozott egység, amely a Természettudományi Kar szakmai felügyelete alá tartozó kutatási egység. A Központ tevékenységét igazgató irányítja. A Központ keretében működik az EGERFOOD Regionális Tudásközpont.

Az Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport elsősorban a tudásalapú gazdaság és tudásközpontú társadalom humán komponensére koncentráló kutatásokat folytat, különös súlyt helyezve az új típusú virtuális tanulási környezetek, e-learning tanulási formák és tanulási kapcsolatok valóság- és gyakorlatközeli kutatására. Tevékenységét a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szakmai felügyelete mellett végzi.

A Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport erősíti az intézmény és a gazdaság kapcsolatát, amely egyrészről az intézményben dolgozó kutatóknak, másrészről a térségben gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek nyújt lehetőséget a kutatási tevékenységben való részvételre, és a regionális gazdaságfejlesztési témákban folyó kutatásokhoz való kapcsolódásra. A csoport működése lehetővé teszi regionális témák koncentrált kutatását. A kutatócsoport a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetében működik.

Bryológiai Kutatócsoport a Természettudományi Kar mellett működik, kiemelt fontosságú kutatási témája a kryptogám szervezetek (mohák, zuzmók, gombák és cyanobaktériumok) biodiverzitási, taxonómiai és ökológiai vizsgálata.

Regionális Pedagógiai Kutatóközpont működik a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon, igazgató irányításával. A Központ kutatást, fejlesztést végez, a pedagógusi kompetenciák, sztenderdek kidolgozása terén, előterjesztést készít a pedagógusok kompetencia-alapú előmeneteli rendszerére, és az ehhez kapcsolódó pedagógusi és értékelési rendszer kidolgozására.

3. A főiskola funkcionális szervezeti egységei

Rektori Hivatal

A rektornak alárendelt Rektori Hivatal ellátja a rektor és helyettesei, valamint a Szenátus munkájával kapcsolatos feladatokat, a főiskola központi irányításával összefüggő ügyviteli teendőket. Közreműködik a főiskola igazgatási feladatainak végrehajtásában, végzi a képzéssel, a tudományos kutatással kapcsolatos szervezési, ügyintézési és nyilvántartási feladatokat. A hivatal szervezetében dolgozik a belső ellenőr. A PR referens és a kulturális programigazgató is a hivatal szervezetében dolgozik, munkájukat az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyeli. A Rektori Hivatal munkáját a rektor felügyelete mellett a főtitkár irányítja.

Gazdasági Igazgatóság

Ellátja a költségvetés tervezésével és felhasználásával, az adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzéssel, a főiskola fenntartásával, üzemeltetésével és műszaki fejlesztésével kapcsolatos központi feladatokat. A Gazdasági Igazgatóság munkáját a rektor felügyelete mellett a gazdasági főigazgató irányítja.

Tanulmányi és Információs Központ (TIK)

A központ vezeti a hallgatókkal kapcsolatos nyilvántartásokat, szervezi a felvételi eljárást és záróvizsgákat, elkészíti a végzett hallgatók okleveleit, tájékoztatja a hallgatókat tanulmányi kötelezettségeikről, azok teljesítéséről. A központot igazgató irányítja, akinek munkáját az oktatásfejlesztési rektorhelyettes felügyeli. A Tanulmányi és Információs Központ hat szervezeti egységből áll: Bölcsészettudományi Csoport, Gazdaság- és Társadalomtudományi Csoport, Természettudományi Csoport, Tanárképzési és Tudástechnológiai Csoport, Pénzügyi Csoport, Felvételi és Adatszolgáltató Csoport.

Belső ellenőrzés

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az intézmény, illetve ellenőrzött szervezet működését fejlessze, eredményességét növelje; rendeltetésszerű megközelítéssel és módszeresen értékelje és javítsa az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

Humán Erőforrások Osztálya

A főiskolai személyzeti munkával kapcsolatos tevékenységét látja el az osztályvezető irányításával, aki a rektor közvetlen felügyelete mellett végzi tevékenységét.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja

A központ feladata a főiskola külföldi kapcsolatainak szervezése és koordinálása, tanár- és hallgatócserék, idegen nyelvű képzések, ösztöndíjas külföldi tanulmányutak és nemzetközi konferenciák szervezése. A központ végzi a külföldi felsőoktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítését is. Tevékenységét a külügyi igazgató irányítja a tudományos és nemzetközi rektorhelyettes felügyeletével.

Intézményi Minőségbiztosítási Iroda

Az iroda végzi és koordinálja a minőségügyi tevékenységeket, elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentációkat. Feladata az akkreditációval kapcsolatos alapfeladatok ellátásának irányítása is. Az iroda vezetője a minőségfejlesztési programigazgató.

Dékáni Hivatalok

A hivatal a dékánnak alárendelt adminisztrációs szervezet, melynek munkáját a kari titkár szervezi. A hivatal feladatkörében ellátja a dékán és helyettese, valamint a Kari Tanács feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésével összefüggő igazgatási, szervezési és ellenőrzési feladatokat, valamint a kari ügyviteli teendőket.

4. Szolgáltató szervezeti egységek

Központi Könyvtár

A Könyvtár mint nyilvános felsőoktatási szakkönyvtár, gyűjteményével, tevékenységével, személyzetével és egyéb eszközeivel támogatja az intézményben folyó oktató és kutató munkát. Könyvtár az alapfeladatokon túlmenően ellátja a főiskola Központi Irattárának és Központi Szakdolgozattárának működtetéséhez kapcsolódó feladatokat, és közművelődési tevékenységet is folytathat. A Központi Könyvtár szervezeti felépítése: Társadalomtudományi Szakrészleg, Nyelv- és Irodalomtudományi Szakrészleg, Természettudományi Szakrészleg, Médiatár, Feldolgozó Csoport, Központi Irattár, Központi Szakdolgozattár, Amerikai Regionális Információs Programközpont (Amerikai Kuckó), Tanszéki letétek

Kollégiumok, illetve diákotthonok

A kollégiumok a hallgatók lakhatási feltételeit biztosító, a főiskola szerves részét képező, önkormányzati elv alapján működő, a nevelés és oktatás egyes kiegészítő feladatait ellátó, a közösségi életet szolgáló diákszociális intézmények. Az önkormányzati jogköröket a kollégiumi közgyűlések és a kollégiumi bizottságok gyakorolják. A főiskola kollégiumai: Almagyardombi Kollégium, Apartmanházak, Leányka Úti Kollégium, Sas Úti Kollégium.

Szakkollégium

A főiskolán a tehetséggondozás műhelyeként Szakkollégium működik, mely önállóan szabályozza működését, és alapszabályát a Szenátus hagyja jóvá. A Szakkollégium szakmai felügyeletét a Tudományos Diákköri Bizottság látja el. A Szakkollégium megnevezése: Kepes György Szakkollégium

Líceum Kiadó

Feladata a főiskola oktatási és tudományos műhelyeiből kikerülő szellemi termékek megjelentetése, az oktatáshoz szükséges tankönyvek és más oktatási anyagok biztosítása. A kiadó önállóan gazdálkodó egység. A kiadó az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyelete mellett végzi munkáját.

Regionális Informatikai Központ

Feladatköréhez tartozik a főiskolai hálózatba kötött számítógépek fejlesztése, karbantartása, HBONE regionális Internet-szolgáltatás, valamint egyéb járulékos feladatok ellátása: telefon- és beléptető-rendszer üzemeltetése, fénymásoló gépek kellékanyag ellátása, rendezvények és előadások technikai kiszolgálása, illetve az Informatikai Szolgáltató Centrum, valamint a Hallgatói Információs Központ üzemeltetése.

Projektiroda

A főiskola a pályázati tevékenység elősegítésére és a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására Projektirodát működtet. Az iroda pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatai: a pályázatok elérésének, elkészítésének és benyújtásának támogatása, a nagypályázatok koordinációja, a pályázatok adminisztrációs feladatainak végzése, a pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás, információ- és adatszolgáltatás.

Akkreditált vizsgahelyek a főiskolán

A nyelvvizsgahelyek feladatköre: összeállítani a vizsgáztató bizottságokat és megteremti a vizsga lebonyolításának összes feltételét; a nyelvvizsga dokumentumait átadni a nyelvvizsgaközpontnak. Az akkreditált nyelvvizsgahelyeket a TIK működteti. A Bölcsészettudományi Karon akkreditált vizsgahely szerződésben foglalt feltételek mellett szervezi és lebonyolítja az állami és államilag elismert nyelvvizsgákat. A nyelvvizsgahely az Idegen Nyelvi Továbbképző Központ vizsgahelyeként működik. A vizsgahely – a vizsgaközpont előzetes tájékoztatása után – más vizsgaközpontok vizsgarendszere szerint is szervezhet és lebonyolíthat vizsgáztatást. A főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja biztosítja a hallgatók gazdasági szakmai idegen nyelvi képzését, és akkreditált gazdasági vizsgahelyet működtet. A vizsgahely a BGF Nyelvvizsga és Továbbképző Központ vizsgahelyeként működik. A Goethe Intézet akkreditált vizsgahelye a főiskola Bölcsészettudományi Karának Német Nyelv és Irodalom Tanszékén működik, amely nemzetközileg elfogadott és Magyarországon is akkreditált nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.

Gyakorlóiskola

A gyakorlóiskola alapvető feladata az általános és középiskolai tanulók oktatása, nevelése. A gyakorlóiskolának a jogszabályban rögzített közoktatási, szakképzési, alapfokú művészetoktatási, szakszolgálati és szakmai szolgáltatási tevékenységen túlmenően feladata a tanárjelölt hallgatók gyakorlati képzésének, illetve pedagógiai, módszertani, továbbá napközis gyakorlatainak ellátása.

Oktatási és kutatási bázisok

A főiskola oktatási és kutatási bázisai oktatási és szolgáltató egységek, melyek az oktatási rektorhelyettes felügyelete mellett végzik tevékenységüket. A főiskola oktatási és kutatási bázisai: Tiszafüredi Oktatási Központ, Leányfalui Kutatóbázis

Karrieriroda

Az iroda tevékenysége kiterjed: az észak-magyarországi régió regisztrációt kérő cégeinek és intézményeinek diplomás munkaerő iránti igénye nyilvántartására; a főiskola regisztrációt kívánó jelenlegi és volt hallgatóinak szakmai adatait tartalmazó adatbázis létrehozására és karbantartására; az intézményben oklevelet szerzett hallgatók folyamatos utánkövetéses vizsgálataira; a tevékenységi körében a főiskolai vezetés részére információk nyújtására; egyéni karrier tanácsadás nyújtásárára, álláskeresést segítő csoportos tréningek szervezésére.

Hallgatói Centrum

A Hallgatói Centrum végzi a hallgatók számára a tanulmányi, gazdasági, szociális, szabadidős információk szolgáltatását, valamint a hallgatók részére tanácsadói szolgálatot működtet. A centrum működéséhez az infrastrukturális feltételeket a főiskola biztosítja, tevékenységéhez a hallgatói előirányzatból is hozzájárul.

 


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok