Header

ÚJ KÉPZÉSI RENDSZER a magyar felsőoktatásban

A magyar felsőoktatásban 2006. szeptemberétől gyökeres változások mentek végbe, melynek alapjait a 2005. évi felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) sz. Korm.rendelet, illetve az európai oktatási miniszterek 1999-ben Bolognában aláírt szándéknyilatkozata teremtette meg.

A Bologna-folyamat lényege

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja. A Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok (1999-ben 29 és később újabb tizenhat) önként vállalták, hogy felsőoktatás-politikáikat összehangolják. E folyamat eredményeképpen az egyes országok felsőoktatási rendszerei egy nagy, európai rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válhatnak.
A Bolognai Nyilatkozat közös európai problémákra keresi a közös európai választ. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése; a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elősegítése; összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban.

Az új képzési rendszer

A magyar felsőoktatás hagyományos egyetemi és főiskolai szintű képzési szerkezetét 2006. szeptemberétől felmenő rendszerben új képzési szerkezet váltotta fel. Az első képzési ciklusban már mintegy 130 új alapszak indult el -jellemzően 6-8 féléves képzési idővel -, melyek közül a 2008/09-as tanévben az Eszterházy Károly Főiskolán 28 alapszakon kezdődik meg az oktatás.
A lineáris felsőoktatási rendszer lényege, hogy a BA, BSc alapképzésben oklevelet szerzettek a jövőben új felvételi eljárással folytathatják majd tanulmányaikat mesterképzésben (MA, MSc). A mesterképzésben 4-5 félév után megszerzett oklevél birtokában Phd. fokozatot szerezhetnek a hallgatók a doktori iskolákban.
Továbbra is jelen van a magyar felsőoktatási rendszerben a felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés.

Lineáris képzési szerkezet

Tanárképzés mester szinten

A felsőoktatásról szóló törvény szerint tanári szakképzettség csak mesterképzésben szerezhető. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII.22.) Korm. rendelet szerint a tanári mesterszakra való belépés feltétele olyan alapképzési szak eredményes elvégzése, amelyen

 1. az alapképzési szakon szerezhető szakképzettséghez az általánosan kötelező és a szakspecifikus ismeretkörökből legalább 110 kreditet kellett összegyűjteni,
 2. a jelölt a tanári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű tantárgyak követelményeinek teljesítésével legalább 10 kreditet szerzett.

A mesterszintű tanár szakon az iskolai nevelés-oktatás 5-12., illetve 13. évfolyamain a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és speciális pedagógiai jellegű feladatok ellátására felkészítő két szakképzettség szerezhető.Az első tanári szakképzettség minden esetben az alapszakra épül.
Amennyiben a hallgató két közismereti tanári szakképzettség megszerzését tervezi, szükséges, hogy az alapképzés során a második szak 50 kredites modulját elvégezze, előkészülve a második tanári szakképzettség megszerzésére. Ennek kiválasztására az első tanév végén van lehetőség.

Második tanári szakképzettség megszerzésére a jogszabály az alábbi lehetőségeket is biztosítja mesterszinten a hallgatók számára:

 1. Az első tanári szakképzettség idegen nyelven történő oktatására való felkészítés,
 2. Az első tanári szakképzettség vagy az alapképzési szakon szerzett szakképzettség szakterületi ismereteihez illeszkedő, a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterület oktatására felkészítő szakterületi ismeret,
 3. A közoktatás - szakrendszerű oktatásán túli - speciális, pedagógiai jellegű feladatira felkészítő szakterületi ismeret.

A fentiek alapján pl. a történelem BA képzést követően, tanári MA képzésre felvételt nyert hallgató az alábbiak szerint szerezhet tanári szakképzettséget:

 1. Történelem-magyar (vagy matematika, vagy angol, vagy testnevelés stb.) tanár,
 2. Történelemtanár és történelmet angolul (németül, franciául stb.) tanító tanár,
 3. Történelemtanár és hon- és népismeret-tanár ,
 4. Történelemtanár és család- és gyermekvédő tanár (vagy kollégiumi nevelőtanár, stb)

Tanulmányi rend az Eszterházy Károly Főiskolán

Az Eszterházy Károly Főiskolán az alábbi képzési szinteken folyik oktatás a 2008/09-es tanévben:

 1. Felsőfokú szakképzés,
 2. BA/BSc alapképzés,
 3. Tanári mesterképzés,
 4. Szakirányú továbbképzés és pedagógus szakvizsga.

A tanulmányi követelményeket az OKM rendeletben megfogalmazott képzési és kimeneti követelmények (KKK) és a kari tanácsok által elfogadott tantervek határozzák meg. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV.3.) sz. OM rendelet tartalmazza. A hallgatók tanulmányi és vizsgaszabályait a főiskola Szenátusa által elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat állapítja meg (ld. tik.ektf.hu valamint a CD-n a Szabályzatok menüpont alatt)

A felsőfokú szakképzés, BA/BSc alapképzés, tanári mesterképzés, valamint a szakirányú továbbképzés és pedagógus szakvizsga programok követelményeit a szakok tanegységlistái határozzák meg.

2002. szeptemberétől a magyarországi felsőoktatási intézmények egységes tanulmányi rendszert, un. kreditrendszerű képzést vezettek be. A kreditek azon - a hazai és nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével kialakított becslés alapján megállapított - összes hallgatói tanulmányi munkaidőn alapulnak, amely egy átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése érdekében elvárható. A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő a tanórákat és az egyéni hallgatói munkaórákat is tartalmazza.
Az országos kreditátviteli rendszerben egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű. Egy tanulmányi félévben 30 +/- 3 kredit teljesítése ajánlott.
Az EKF Hallgatói térítési és juttatási szabályzata 23.§-a szerint ha a főiskolán államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a főiskola megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.

Az Eszterházy Károly Főiskola életében közel 15 éves hagyománya van a kreditrendszerű képzésnek, mely nagyfokú rugalmasságot, szabadságot biztosít a hallgatók számára, ugyanakkor óriási felelősséget is ruház rájuk: tanulmányaikat a vizsgaszabályzatban leírt szabályok figyelembevételével saját maguk ütemezhetik - a tanegységek felvételének, illetve teljesítésének sorrendjét a képzés időtartamán belül maguk határozhatják meg. A szakos tanulmányokban való előmenetel - egészen az oklevélszerzésig - a szak képzéséért felelős tanszékek által kidolgozott és meghirdetett kritériumok alapján történik. A tanszékeknek biztosítaniuk kell a szakmailag kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kurzusokat.

Ha a hallgató a tanulmányi követelményeket sikeresen teljesíti, kreditpontot szerez. A megszerezhető kreditek száma nem függ a sikeres megfelelés fokozatától (elégséges vagy jó osztályzattal ugyanannyi kreditet lehet szerezni, illetve ugyanazon tanegység teljesítése során a "megfelelt" és a "kiválóan megfelelt" minősítéssel ugyanannyi kreditpontot kell elszámolni).

A tantervben előírt valamennyi vizsga eredményes letételét, a tanulmányi követelmények teljesítését a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolja. A végbizonyítványt a dékán írja alá a hallgató leckekönyvében.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése, azaz az abszolutórium megszerzése.

A záróvizsga, illetve a tanári záróvizsga részei:

 1. a szakdolgozat(ok) elkészítése és megvédése,
 2. szóbeli szakzáróvizsga, illetve szóbeli tanári záróvizsga.

A bizonyítvány, illetve az oklevél kiadásához minimálisan megszerzendő kreditek száma:

A felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára a sikeres szakmai vizsga alapján a főiskola az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad ki. A bizonyítvány megszerzéséhez a hallgatónak legalább 120 kreditet kell teljesítenie.

Sikeres záróvizsga alapján a főiskola a BA/BSc alapképzésben, a tanári mesterképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató számára oklevelet állít ki. Az oklevél kiállításához megszerzendő kreditek száma:

 1. BA/BSc képzésben legalább 180 kredit,
 2. Tanári mesterképzésben, ha a képzési idő 2 félév: 60, kredit, 3 féléves képzésben: 90 kredit,
 3. Szakirányú továbbképzésben legalább 60 kredit.

Az oklevél kiadásának feltételét BA/BSc képzésben és tanári mesterképzésben a 15/2006. (IV.3.) sz. az alap és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló OM rendelet határozza meg.

Az alapfokozat (BA/BSc) megszerzéséhez szükséges nyelvi követelmények:

Szak

Nyelvvizsga követelmény

Andragógia

Egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C tipusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.

Elektronikus ábrázolás

Ének-zene

Informatikus könyvtáros

Képi ábrázolás

Kommunikáció és médiatudomány

Magyar

Mozgóképkultúra és médiaismeret

Pedagógia

Plasztikai ábrázolás

Szabad bölcsészet

Szociálpedagógia

Történelem (latin nyelv is elfogadott)

Biológia

Egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C tipusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél.

Földrajz

Kémia

Környezettan

Matematika

Sportszervező

Testnevelő-edző

Emberi erőforrások

Államilag elismert legalább középfokú C tipusú szaknyelvi vagy felsőfokú C tipusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Gazdálkodási és menedzsment

Programtervező informatikus

Államilag elismert legalább középfokú C tipusú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos irodalma van.

Nemzetközi tanulmányok

Legalább kettő középfokú C tipusú államilag elismert nyelvvizsga szükséges, amelyből az egyik szaknyelvi, a másik általános nyelvvizsga vagy azokkal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Turizmus-vendéglátás

Államilag elismert, vagy azzal egyenértékű , legalább kettő középfokú C-típusú szaknyelvi nyelvvizsga szükséges, amelyek közül az egyik helyett C típusú felsőfokú általános nyelvvizsga is tehető, illetve ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Anglisztika, romanisztika és germanisztika szakokon a záróvizsga letétele a jogszabályban meghatározott nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Tanári mesterképzésben az oklevél kiadásának feltétele Államilag elismert legalább középfokú C típusú, illetve ezzel egyenértékű nyelvvizsga letétele szükséges.

Beszámítás az előző tanulmányok alapján

Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket (de a Neptunban a kurzusra be kell jelentkezi), ha a hallgató azokat korábban már elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelmet a Kreditátviteli Bizottságnak címezve az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a Tanulmányi és Információs Központban kell benyújtani a félévkezdés hónapjának 10. napjáig. A kérelemhez csatolni kell a leckekönyvi fénymásolatot, valamint a tantárgyleírást. A beszámításokkal kapcsolatos további információkat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7. §.-ban olvashat.

A beszámításokhoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a TIK-ben vagy nyomtatható a tik.ektf.hu web-oldalról.

A felsőfokú szakképzésben OKJ-bizonyítványt szerzett hallgatónak szakirányú továbbtanulás esetén a TIK max. 60 kreditet számol el.

Idegen nyelvi oktatás, nyelvvizsga

A tanulmányaikat nappali tagozaton nem idegen nyelvi szakon folytató hallgatók számára a Főiskola a jogszabályban előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséig - a tanulmányok megkezdésétől legfeljebb 4 féléven keresztül térítésmentesen - heti 4 órában idegen nyelvi kurzusokat ír elő kritériumkövetelményként. Amennyiben a jogszabály az oklevél kiadásának feltételeként szakmai nyelvvizsgát határoz meg, az érintett hallgatók számára a Főiskola 4 féléven keresztül, heti 4 órában szakmai idegen nyelvi kurzusokat ír elő, melyeket a Gazdaságtudományi Intézet Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja hirdet meg. A szakmai idegen nyelvi tanulmányi kötelezettségekre is az általános kreditszámítási elvek érvényesek.
Amennyiben a fentiektől eltér a hallgató - nem teljesíti vagy nem veszi fel a tárgyat az első 4 félévben- a továbbiakban csak térítés (12.000 Ft/félév) ellenében tanulhat idegen nyelvet.

Beiratkozás, tanegységek felvétele

A felvétel alapján főiskolai tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgatók kötelesek a a regisztrációs időszak - legkésőbb a felvételt kimondó határozatot követő tanévre - beiratkozni. A beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti.

A beiratkozáshoz

 1. iratkozási lapot kell kitölteni,
 2. a félév folyamán teljesíteni kívánt tanegységeket fel kell venni a NEPTUN számítógépes nyilvántartó rendszerben a regisztrációs időszakban
 3. költségtérítéses képzés esetén az iratkozási díjat, az előírt félévi költségtérítést egy összegben be kell fizetni.

A hallgató a tanulmányai során egy alkalommal iratkozik be, minden további félévben bejelentkezik. A bejelentkezés azt jelenti, hogy legalább egy tanegységet felvesz a számítógépes rendszerben. A tanegységek felvétele az ún. regisztrációs időszakban - a félévkezdést megelőző két hétben - a NEPTUN programban történik.
A NEPTUN számítógépes rendszer használatával a hallgatóknak olyan szolgáltatást nyújt, amely naprakész információkat ad a saját hallgatói adatokról, valamint a képzéssel kapcsolatos tanulmányi adatok adminisztrálásáról. Nagy előnye, hogy a NEPTUN_HALLGATÓI modul szolgáltatásait intézményen belül és intézményen kívül is igénybe lehet venni.
A modul célja a hallgatók oktatási, tanulási, kutatási tevékenységének elősegítése, korszerű információs rendszer kialakítása, egyes hallgatói tevékenységek (vizsgajelentkezések, szakirány választások, tanegység-felvételek) megkönnyítése.

A NEPTUN rendszerben a hallgatók az alábbi feladatokat kötelesek elvégezni:

 1. Bejelentkezés a félévre, tanegységek felvétele (bejelentkezés az órákra),
 2. Bejelentkezés a vizsgákra,
 3. Tanulmányokkal összefüggő pénzügyi befizetések,
 4. Szakirányra, ill. 50 kredites modulra (második tanári szakképzettség megszerzése céljából) történő jelentkezés.

A főiskolára felvételt nyert hallgató un. NEPTUN-kódot és jelszót kap, melynek segítségével bejuthat a rendszerbe. Elérhetősége: http://neptun.ektf.hu. A hallgató rendszerbeli tevékenysége biztonságos, a személyiségi jogokat nem sérti meg, a hallgató csak saját törzsadataihoz juthat hozzá, illetve ahhoz az információhoz, amit a hallgatótársak magukról ismertetni akarnak.

A NEPTUN_HALLGATÓI modul részletes leírását ld. a főiskola honlapján: www.ektf.hu

A költségtérítés és egyéb díjak befizetésének módja

A hallgatók által fizetendő költségtérítés és egyéb díjak mértékéről, a részletfizetési kedvezményről, azok halasztásáról szóló lehetőségekről a tik.ektf.hu weboldal Szabályzatok menüpontjában olvashatnak az érintettek.

A költségtérítés és egyéb díjak csak banki átutalással az alábbi számlaszámra (gyűjtőszámlára*) történő befizetéssel teljesíthető:

10403507-35004545-70070000

Postai befizetést a rendszer nem fogad el!!

A banki átutalás menete a következő:

A hallgató banki átutalási szelvényt tölt ki, amelynek "Közlemény" rovatába feltünteti a Neptun kódját NK-kezdéssel! (A program működése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Neptun kódot előzze meg az NK- jelzés. Pl.: ha a Neptun kód BPA15Y, akkor a közlemény rovatba NK-BPA15Y bejegyzést kell írni.)
A banki befizetést követő második napon a Neptun rendszerben a hallgató egyenlegén megjelenik a befizetett összeg.
Ahhoz, hogy a befizetett összeg a főiskola számlájára kerüljön, arról a hallgatónak a Neptunban rendelkeznie kell az alábbi módon:
A "Tanulmányok" lap "Pénzügyek" gombját megnyomva és a megfelelő képzést a "Képzés" gomb alatt kiválasztva, a "Kiírt tételek teljesítésé"-re kattintva választhatja ki a félév során számára előírt tételt. A "Teljesít" gomb megnyomásával befejezte a műveletet.

*Gyűjtőszámla: a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat által a Kereskedelmi és Hitelbankban a hallgatói befizetésekre létrehozott számla, melyre a hallgató a Neptun kódja alapján egyénileg utalhat pénzösszeget. Ez az összeg a főiskola számláján csak a Neptun rendszerben történt hallgatói rendelkezés után jelenik meg. Postai befizetést a rendszer nem fogad el!

A főiskola működését, a hallgatók jogait és kötelezettségeit az alábbi legfőbb kiadványok szabályozzák, illetve tartalmazzák főiskolánkon:

 1. Szervezeti és Működési Szabályzat,
 2. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, és annak mellékletei,
 3. Tanulmányi Tájékoztató,
 4. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat.

A kiadványok egy részét az első beiratkozáskor minden hallgató megkapja, illetve azok mindegyike megtalálható a TIK honlapján (tik.ektf.hu).

A Tanulmányi és Információs Központ - a TIK

tik.ektf.hu

A Tanulmányi és Információs Központ (TIK) a hallgatók tanulmányaival, pénzügyeivel kapcsolatos intézményi szintű szolgáltatásokat végzi. Hat szervezeti egységből áll, melyeknek a hallgatók különböző adminisztrációs ügyeinek intézése a feladatuk.

Bölcsészettudományi tanulmányi csoport
Gazdaság- és Társadalomtudományi tanulmányi csoport
Tanárképzési és Tudástechnológiai tanulmányi csoport
Természettudományi tanulmányi csoport
Pénzügyi Csoport
Felvételi és adatszolgáltató (Neptun) csoport.

A hallgató a beiratkozáskor leckekönyvet kap. A szorgalmi időszak utolsó hetében a hallgató a Neptun számítógépes nyilvántartás alapján köteles a felvett tanegységek adatait beírni a leckekönyve megfelelő rovataiba. Ez az egyedüli alkalom, hogy a hallgató a leckekönyvébe adatot írhat. A hiányosan vagy a tévesen beírt adatot csak a TIK módosíthatja.
A hallgató köteles a leckekönyvét a TIK-nek leadni legkésőbb a vizsgaidőszakot követő 3. munkanapon. A késedelmesen leadott leckekönyvek után és minden más határidő mulasztása miatt a TIK késedelmi díjat számol fel.

Hallgatóknak adható támogatások és fizetendő díjak, térítések

Lásd a tik.ektf.hu weboldal Szabályzatok menüpontja alatt.

A diákigazolványról

Állandó diákigazolvány

A főiskolára beiratkozott hallgató diákigazolványra jogosult. Az állandó diákigazolványok érvényesítését az érvényesítő matrica felragasztásával a tanulmányi előadók végzik félévente (március 31-ig és október 31-ig). Az érvényesítést megelőzően a beiratkozás jogszerűségét ellenőrizni kell.
A hallgató köteles beszolgáltatni állandó diákigazolványát, amennyiben:

 1. diákigazolványa megrongálódott,
 2. adatváltozás miatt új igazolványt igényelt,
 3. a hallgatói jogviszonya a főiskolával megszűnt.

Ideiglenes diákigazolvány

Az ideiglenes diákigazolvány két részből áll:

 1. az intézményt azonosító kártya, melyet a hallgató ideiglenes használatra, visszaadási kötelezettséggel kapja,
 2. kiegészítő, egyedileg sorszámozott papír alapú lap, amely a hallgatót azonosítja (személyi lap). A személyi lap kiállításától számított 60 napig érvényes.

A diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményrendszer elérhetőségei:

 1. Web: www.diakigazolvany.hu vagy www.diakbonusz.hu
 2. e-mail-cím:

A diákhitelről

A Diákhitel fontos kiegészítő pénzforrás, jelentős segítség lehet a tanulmányok alatt. Nagyon sok hallgató számára az egyetemi vagy főiskolai élet természetes tartozékát jelenti. Ennek a kölcsönnek a révén - felelős gondolkodással - gazdagabb és piacképesebb tudásra, értékes tapasztalatokra, kapcsolatotokra lehet szert tenni. Ez később, munkavállalóként jóval kedvezőbb karrierkilátást és jövedelemszerzési esélyt jelenthet. A Diákhitel alapvetően eltér a megszokott banki hitelektől.
Részletek a www.diakhitel.hu web-oldalon.


Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok