Header

A főiskola központi szervezeti egységei és vezetői
A főiskola központi ügyviteli és gazdasági egységei
Rektori Hivatal
A rektornak alárendelt Rektori Hivatal ellátja a rektor és helyettesei, valamint a Szenátus munkájával kapcsolatos feladatokat, a főiskola központi irányításával összefüggő ügyviteli teendőket. Közreműködik a főiskola igazgatási feladatainak végrehajtásában, végzi a képzéssel, a tudományos kutatással kapcsolatos szervezési, ügyintézési és nyilvántartási feladatokat. A hivatal szervezetében dolgozik a belső ellenőr. A PR referens és a kulturális programigazgató is a hivatal szervezetében dolgozik, munkájukat az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyeli. A Rektori Hivatal munkáját a rektor felügyelete mellett a főtitkár irányítja.

Gazdasági Igazgatóság
Ellátja a költségvetés tervezésével és felhasználásával, az adatszolgáltatással, a gazdasági folyamatba épített belső ellenőrzéssel, a főiskola fenntartásával, üzemeltetésével és műszaki fejlesztésével kapcsolatos központi feladatokat. A Gazdasági Igazgatóság munkáját a rektor felügyelete mellett a gazdasági főigazgató irányítja.

Tanulmányi és Információs Központ (TIK)
A központ vezeti a hallgatókkal kapcsolatos nyilvántartásokat, szervezi a felvételi eljárást és záróvizsgákat, elkészíti a végzett hallgatók okleveleit, tájékoztatja a hallgatókat tanulmányi kötelezettségeikről, azok teljesítéséről. A központot igazgató irányítja, akinek munkáját az oktatásfejlesztési rektorhelyettes felügyeli. A Tanulmányi és Információs Központ hat szervezeti egységből áll.

Humán Erőforrások Osztálya
A főiskolai személyzeti munkával kapcsolatos tevékenységét látja el az osztályvezető irányításával, aki a rektor közvetlen irányítása alatt végzi tevékenységét.

Nemzetközi Kapcsolatok Központja
A központ feladata a főiskola külföldi kapcsolatainak szervezése és koordinálása, tanár- és hallgatócserék, idegen nyelvű képzések, ösztöndíjas külföldi tanulmányutak és nemzetközi konferenciák szervezése. A központ végzi a külföldi felsőoktatási intézményekkel kötendő együttműködési megállapodások előkészítését is. A központ tevékenységét a külügyi igazgató irányítja.

A főiskola központi oktatási és szolgáltató szervezeti egységei
Központi Könyvtár
A Központi Könyvtár biztosítja a hallgatók felkészítésében, felkészülésében az oktatók tudományos munkájához a könyvtári dokumentációs és információs szolgálatot. A főiskola könyvtára nyilvános könyvtárként is működik. A könyvtár szakrészlegei: Központi Könyvtár, Feldolgozó Csoport, Folyóirattár, Médiatár, Irodalomtudományi Szakrészleg, Idegen Nyelvi Szakrészleg, Természettudományi Szakrészleg, Központi Irattár. A könyvtár működését a Könyvtári Szabályzat tartalmazza. A könyvtár szolgáltatásait a könyvtár nyitvatartási rendje szerint minden hallgató és oktató igénybe veheti.

Projektiroda
A főiskola a pályázati tevékenység elősegítésére és a pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátására Projektirodát működtet. Az iroda pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatai: a pályázatok elérésének, elkészítésének és benyújtásának támogatása, a nagypályázatok koordinációja, a pályázatok adminisztrációs feladatainak végzése, a pályázatokhoz kapcsolódó tájékoztatás, információ- és adatszolgáltatás.

Intézményi Minőségbiztosítási Iroda
Az iroda végzi és koordinálja a minőségügyi tevékenységeket, elkészíti az ezzel kapcsolatos dokumentációkat. Feladata az akkreditációval kapcsolatos alapfeladatok ellátásának irányítása is. Az iroda vezetője a minőségirányítási vezető.

Líceum Kiadó
Feladata a főiskola oktatási és tudományos műhelyeiből kikerülő szellemi termékek megjelentetése, az oktatáshoz szükséges tankönyvek és más oktatási anyagok biztosítása. A kiadó önállóan gazdálkodó egység. A kiadó az általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes felügyelete mellett végzi munkáját.

Regionális Informatikai Központ
Feladatköréhez tartozik a főiskolai hálózatba kötött számítógépek fejlesztése, karbantartása, HBONE regionális Internet-szolgáltatás, valamint egyéb járulékos feladatok ellátása: telefon- és beléptető-rendszer üzemeltetése, fénymásoló gépek kellékanyag ellátása, rendezvények és előadások technikai kiszolgálása, illetve az Informatikai Szolgáltató Centrum, valamint a Hallgatói Információs Központ üzemeltetése.

Gyakorlóiskola
A gyakorlóiskola a főiskola önálló oktatási szervezeti egysége, alapvető feladata az általános és középiskolai tanulók oktatása, nevelése, ezen túlmenően a főiskolai tanárjelölt hallgatók gyakorlati képzésének, illetve pedagógiai, módszertani, továbbá napközis gyakorlatainak ellátása. A gyakorlóiskola vezetője az igazgató. A főiskolának egy gyakorlóiskolája van.

Kollégiumok
A kollégiumok önkormányzati elv alapján működő, a nevelés és oktatás egyes kiegészítő feladatait ellátó diákszociális intézmények. Az önkormányzati jogköröket a kollégiumi közgyűlések és a kollégiumi bizottságok gyakorolják.

A főiskolán öt kollégium működik:
  1. Almagyardombi Kollégium (Eger, Leányka út 6.)
  2. Érsekkerti Kollégium (Eger, Klapka u. 9.)
  3. Leányka Úti Kollégium (Eger, Leányka út 2.)
  4. Apartmanházak (Eger, Leányka út 6-8.)
  5. Sas Úti Kollégium (Eger, Sas út 94.).

Általános tájékoztató Tanegységleírások Tantárgyleírások Szabályzatok Elérhetőségek Formanyomtatványok