TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZATA
(Módosítva: 2007. június 6-án)


Az Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21.§ (1) és (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a hallgatók tanulmányi és vizsgaszabályait a következőkben állapítja meg.

1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya

1. §

(1) A Tanulmányi és vizsgaszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) hatálya kiterjed az Eszterházy Károly Főiskolán (a továbbiakban: Főiskola) alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben, a teljes idejű és részidős képzésben, valamint távoktatásban részt vevő magyar és - ha jogszabály másként nem rendelkezik - nem magyar állampolgár hallgató tanulmányi és vizsgaügyeire.
(2) A Főiskola valamennyi alkalmazottjának is a Szabályzat szerint kell eljárnia az abban szabályozott ügyekkel összefüggő munkavégzése során.

A tanulmányi és vizsgaügyekben eljáró személyek, bizottságok

2. §

(1) A tanulmányok, illetve a képzés tartalmát nem érintő tanulmányi és vizsgaügyekben, továbbá a más intézményből történő átvétel és áthallgatás engedélyezésében első fokon az oktatókból és hallgatókból álló kari Tanulmányi Bizottságok (a továbbiakban: TB) járnak el. A bizottságok 6 tagúak, melynek felét a hallgatók képviselői alkotják.
(2) A tanulmányok, illetve a képzés tartalmát érintő tanulmányi és vizsgaügyekben első fokon a szak vagy program (a továbbiakban: szak) felelőse jár el.
(3) A kari TB-k elnökeit és tagjait a Kari Tanácsok (a továbbiakban: Tanács) - a Főiskola Szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon - választják.
(4) A kari TB-k az általuk elfogadott ügyrend szerint végzik munkájukat. A kari TB ügyrendjét a Szabályzat mellékleteként kell kezelni, és hozzáférhetőségét valamennyi hallgató és oktató számára biztosítani kell. A kari TB-k az ügyrendjükben meghatározott esetekben a jogkörüket átruházhatják a TIK igazgatójára.
(5) A kari TB-k különösen az alábbi hatásköröket gyakorolják:
a) a képzési forma, illetve munkarend megváltoztatása,
b) más intézményből történő átvétel,
c) terep- és szakmai gyakorlatok pótlásának engedélyezése és feltételeinek meghatározása,
d) a második tanári szakképzettség megszerzése érdekében választott 50 kredites szakmai modul leadásának, illetve cseréjének engedélyezése,
e) egyéb, a hallgatók tanulmányi ügyeit érintő kérdések.
(6) A kari TB-k a feladatukat a következők szerint látják el:
a) a kari TB-k a 2. § (5) bekezdésben foglalt hatásköröket gyakorolják, illetve azokat szabadon át is ruházhatják;
b) az átruházott jogkörben hozott első fokú döntésekkel szemben benyújtott felülbírálati ügyekben állást foglalnak, és azokat véleményükkel együtt a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (HAJOB) elé terjesztik.
(7) A kari TB-khez tartozó tanulmányi ügyekben átruházott hatáskörben a dékán (illetve helyettese) jár el:
a) a hallgató félévenként legfeljebb 15 munkanapról való távolmaradásának engedélyezése,
b) szakcsoport-foglalkozásról való távolmaradásának engedélyezése,
c) szakdolgozat témaváltoztatásának és pótlásának engedélyezése,
d) óralátogatás alóli részleges felmentés,
e) vendéghallgatói jogviszonnyal kapcsolatos kérelmek elbírálása.
(8) A hallgatók alábbi tanulmányi ügyeiben a Tanulmányi és Információs Központ igazgatója jár el:
a) beiratkozási, bejelentkezési ügyek,
b) más intézménybe történő átlépés, a hallgatói jogállás megszüntetése.
(9) A főiskolai oktatók jogosultságai:
a) félévenként a hallgató egy foglalkozásról való távolmaradásának engedélyezése,
b) a hiányzások ellenőrzése, igazoltatása és a pótlás módjának meghatározása,
c) óralátogatás engedélyezése,
d) az egyes oktatókhoz rendelt tanegységek részletes tanulmányi követelményeinek (szemináriumi követelmények, vizsgakövetelmények, pótlási lehetőségek stb.) meghatározása,
e) a tanulmányi követelmények teljesítésének bejegyzése és érvényesítése aláírással,
f) a jegymegajánlás.
(10) A szakfelelős (intézetvezető, tanszékvezető) különösen az alábbi hatásköröket gyakorolja:
a) a szakos (tanszéki) tanulmányi követelmények meghatározása,
b) terep- és szakmai gyakorlat pótlási módjának meghatározása,
c) javaslattétel más szakon, illetve más intézményben teljesített tanulmányi kötelezettségek elismerésére.
(11) A kari TB-k kötelesek kikérni a szakfelelősök véleményét olyan ügyekben, amelyekhez a tanszék vagy szakfelelős szakértelme szükséges, vagy ha döntésükkel a tanszékre, illetve szakfelelősre feladatot hárítanak.
(12) Más intézményből átlépő hallgató kivételével, a tanulmányokra vonatkozó minden hallgatói kérelmet az illetékes eljáró személynek címezve a Tanulmányi és Információs Központba (a továbbiakban: TIK) kell benyújtani.
(13) A hallgató a Főiskola döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a Főiskola által elfogadott követelményekre épült, illetve a döntés ellentétes a Főiskola szervezeti és működési szabályzatában foglaltakkal, vagy megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.
(14) A Főiskola rektora megsemmisíthet minden olyan tanulmányi ügyben hozott döntést, határozatot, intézkedést, amely jogszabályt sért.

2. FEJEZET

A TANULMÁNYOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A tanulmányok keretei és a képzési rendszer

3. §

(1) A Főiskolán egyéni tanulmányi rend szerinti kreditrendszerű képzés folyik.
(2) A lehetőségek függvényében mind a hallgatónak, mind az oktatónak szakmai, etikai alapokon nyugvó joga és kötelessége a tanulmányok szabad megválasztása, illetve meghirdetése. Hallgató és oktató kölcsönösen választhatja egymást.
(3) A tanulmányok alapegysége a tanegység.
(4) A tanegység a szak tantervében meghatározott tanulmányi kötelezettségek legkisebb tartalmi és formai alapegysége. Az oklevél megszerzéséhez a szak tantervében előírt tanegységeket kell teljesíteni. A tanegységek felvételét vagy teljesítését a szak tanterve feltételekhez kötheti.
(5) Az egyes tanegységekhez a szak felelőse annyi kreditet rendel, amennyit a tanegység sikeres teljesítésével meg lehet szerezni.
(6) A kredit a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére irányuló hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely az oklevél megszerzéséhez előírt összes tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez szükséges tanulmányi munkával arányos relatív mérőszám. A kreditek azon - a hazai és nemzetközi tapasztok figyelembevételével kialakított becslés alapján megállapított - (összes) hallgatói tanulmányi munkaidőn alapulnak, amely egy átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése érdekében elvárható. A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő a tanórákat (kontaktórákat) és az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat is tartalmazza.
(7) A Főiskola kreditrendszerében egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaórával egyenértékű. Egy tanév teljesítése átlagosan 60 kredittel egyenértékű, a tanterv egy félévére jutó munkamennyisége átlagosan 30 kreditnek felel meg.
(8) A tanegységek teljesítése révén a hallgató krediteket szerez, illetve gyűjt (kreditakkumuláció). Az egy félév alatt szerezhető tanórás kreditek száma legfeljebb 45.
(9) A hallgatónak a végzettség és szakképzettség, illetve szakképesítés megszerzéséhez a szak tantervében előírt mennyiségű kreditet kell összegyűjtenie.
(10) A Főiskola az alapképzésben tanulmányokat folytató hallgatók számára a képzés keretein belül biztosítja a második tanári szakképzettség megszerzéséhez jogszabályban előírt 50 kredites szakmai modul teljesítését. A szakmai modul választására az első tanév végén kerülhet sor.
(11) A 2006/07-es tanévben államilag támogatott képzésre felvett hallgató akkor folytathatja tanulmányait ebben a finanszírozási formában, ha az első három félév alatt legalább 45 kreditet szerzett. Amennyiben ezt nem teljesíti, tanulmányait költségtérítéses formában folytathatja.
(12) Amennyiben a 2007/2008-as tanévben vagy azt követően a Főiskolán államilag támogatott képzésben tanulmányait megkezdő hallgatóról a tanév végén a TIK megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja.
(13) A költségtérítéses képzésben tanulmányokat folytató hallgató államilag támogatott képzésbe a Főiskola térítési és jutatási szabályzatában meghatározottak szerint kerülhet.
(14) Az államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásról - a térítési és juttatási szabályzatban meghatározottak alapján - hozott döntést a tanév végén a képzési időszak lezárását követően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal a TIK-nek a szokásos módon közzé kell tennie.

A hallgatói jogviszony

4. §

(1) A Főiskolán az kezdheti meg tanulmányait, aki felvételt nyert a Főiskolára.
(2) Az, aki a Főiskolára felvételt vagy átvételt nyert, a Főiskolával hallgatói jogviszonyt létesíthet. A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre és - a nyelvvizsga letételének kivételével - a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat a Szabályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.
(3) Beiratkozás nélkül hallgatói jogviszony nem jön létre.
(4) Indokolt esetben - a hallgató írásbeli kérelmére, az adott tanulmányi félév megkezdését követő 30. napig - a beiratkozási határidőn túl is érvényteleníthető a hallgató beiratkozása, bejelentkezése.
(5) Szünetel a hallgató jogviszonya, ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési időszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, de a kihagyott félévek száma összességében nem haladhatja meg az adott szak képzési idejét. Az első szüneteltetésre csak az első félév után kerülhet sor.
(6) Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség, vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni. Az e bekezdésben meghatározott esetekben nem kell alkalmazni az (5) bekezdésben meghatározott korlátozásokat.
(7) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.
(8) Megszűnik a hallgató jogviszonya
a) ha a hallgatót másik felsőoktatási intézmény átvette,
b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát,
c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait államilag támogatott képzésben, és költségtérítéses képzésben nem kívánja azt folytatni,
d) az adott képzési ciklust - a szakirányú továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot - követő első záróvizsga-időszak utolsó napján,
e) ha a Főiskoláról elbocsátották, illetve kizárták,
f) ha azt szüneteltetés után nem állítja vissza,
g) felsőfokú szakképzés esetén az első szakmai vizsga utolsó napján,
h) felsőfokú szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és a Főiskolán nem folyik másik, megfelelő felsőfokú szakképzés, vagy a hallgató nem kíván továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
i) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát - a Főiskolával szemben fennálló fizetési hátralék miatt - a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján,
(9) A Főiskola egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki
a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való előrehaladással kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,
b) egymást követő két alkalommal nem jelentkezett be a következő tanulmányi félévre, és a hallgatói jogviszony szünetelését követően nem kezdi meg tanulmányait,
feltéve minden esetben, hogy a hallgató figyelmét - legalább két alkalommal - írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeiről.
(10) Azt, akinek megszűnt a hallgatói jogviszonya, törölni kell a hallgatói névsorból.
(11) Nem szűnik meg a hallgatói jogviszonya annak, aki a többciklusos képzés következő szakaszában vagy a felsőfokú szakképzést követően az alapképzésben folytatja tanulmányait, feltéve, hogy a tanulmányait megszakítás nélkül, a soron következő tanulmányi félévben, ugyanabban a felsőoktatási intézményben folytatja tovább.
(12) A hallgató
a) kérheti átvételét másik felsőoktatási intézménybe,
b) másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,
c) másik felsőoktatási intézménnyel további (párhuzamos) hallgatói jogviszonyt létesíthet.
(13) A vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat. Vendéghallgatói jogviszony akkor létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba. A további (párhuzamos) hallgatói jogviszony másik oklevél vagy bizonyítvány megszerzése céljából létesíthető.
(14) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség.
(15) A hallgatónak minden soron következő képzési időszak megkezdése előtt, legkésőbb a regisztrációs időszak utolsó napjáig be kell jelentenie, hogy folytatja-e tanulmányait, vagy az adott képzési időszakban hallgatói jogviszonyát szünetelteti. E bejelentési kötelezettségnek az alábbiak szerint kell eleget tenni:
a) A tanulmányok folytatásának szándékát nem kell külön írásban bejelenteni. A tanulmányok folytatására vonatkozó szándék bejelentésének az minősül, amikor a hallgató az adott félévben az első tanegységét felveszi az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben. Ezután az adott félév aktív félévnek minősül, tekintet nélkül arra, hogy a hallgató az elsőnek felvett tanegységen kívül felvett-e további tanegységeket. E bejelentését a hallgató a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül a TIK-ben benyújtott írásbeli nyilatkozatában visszavonhatja. Amennyiben a hallgató ezen időpontig bejelentését nem vonja vissza, az adott félévben hallgatói jogviszonya nem szünetel akkor sem, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozáson, és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.
b) Ha a hallgató tanulmányait nem kívánja folytatni a soron következő képzési időszakban, ezt a szándékát írásban be kell jelentenie a TIK-ben legkésőbb a regisztrációs időszak utolsó napjáig. E bejelentés nem vonható vissza. Az adott félévben a hallgató jogviszonya szünetel.
(16) A Főiskolán tanulmányokat folytató hallgató korlátlan számú félévre bejelentkezhet.
(17) Az átvételnek és a vendéghallgatói jogviszony létesítésének, a további szakképesítés, illetve szakképzettség megszerzéséhez szükséges tanulmányokba való bekapcsolódásnak a feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

A beiratkozás és a tanegységek felvétele

5. §

(1) A felvétel alapján tanulmányai megkezdésére jogot szerzett hallgató akkor kezdheti meg tanulmányait, ha a regisztrációs időszak utolsó napjáig - legkésőbb a felvételt kimondó határozatot követő tanévre - beiratkozik.
(2) A más intézményből átvett hallgató akkor kezdheti meg tanulmányait a Főiskolán, ha legkésőbb az átvételt kimondó határozatban megjelölt félév regisztrációs időszakának utolsó napján beiratkozik.
(3) A hallgató a beiratkozáskor leckekönyvet kap, és diákigazolványt igényelhet. A diákigazolványt a jogszabályban meghatározottak szerint kell igényelni.
(4) A Főiskola a beiratkozást követően hagyományos és elektronikus információhordozón a hallgató rendelkezésére bocsátja a tanulmányai megtervezéséhez és folytatásához szükséges adatokat tartalmazó magyar és angol nyelvű tájékoztatót.
(5) A tanszékek, illetve az egyes tanegységek oktatói minden oktatási időszak kezdete előtt, legkésőbb a regisztrációs időszak első napján tájékoztatják a hallgatókat a félévben meghirdetett tanegységek teljesítésének részletes követelményeiről.
(6) A beiratkozással egy időben, azaz legkésőbb a regisztrációs időszak utolsó napjáig - az előtanulmányi kötelezettségekre, valamint a foglalkozásokon való részvételre vonatkozó szabályok betartásával - a hallgatónak a számítógépes tanulmányi nyilvántartó rendszerben fel kell vennie a tanszékek által az adott félévre meghirdetett tanegységek közül azokat, amelyeket a félév során teljesíteni kíván.
(7) Államilag támogatott képzésben egy tanegység felvételére térítésmentesen legfeljebb 2 alkalommal van lehetőség a tanulmányok során.
(8) Gyakorlati jeggyel záródó tanegységet a hallgató írásbeli kérelmére legkésőbb a félévkezdést követő 4. héten a TIK a számítógépes nyilvántartásból törli, feltéve, hogy azt nem a hallgatónak felróható okból kell elvégezni.
(9) A TIK a tanegységek felvételének szabályosságát (pl. az előfeltételhez kötöttek esetében az előfeltétel teljesülését stb.) ellenőrzi, és a szabálytalanul felvett tanegységeket a számítógépes nyilvántartásból törli. Erről a TIK a hallgatót elektronikus úton értesíti.
(10) Az egymással egyenértékű, párhuzamosan meghirdetett tanegységek közül - a Szabályzatban meghatározott feltételek mellett - a hallgatók választhatnak.
(11) A tanszékek által párhuzamosan meghirdetett foglalkozások közül
a) előadás esetében a tantermi lehetőségek mértékéig,
b) kiscsoportos foglalkozások esetében pedig - az illetékes tanszék által megszabott csoportlétszám mértékéig - a hallgató választhat.
(12) A szorgalmi időszak utolsó hetében a hallgató a számítógépes nyilvántartás alapján köteles a felvett tanegységek adatait (a tanegység kódját és címét, a tanegység oktatójának nevét, a tanegység fajtáját, a hozzá tartozó kreditek számát, a tanóraszámát és esetleg egyéb, a TIK utasítása szerint szükséges adatokat) beírni a leckekönyve megfelelő rovataiba. Ez az egyedüli alkalom és mód arra, hogy a hallgató a leckekönyvébe adatot írhat. A tanegység felvételen túl a továbbiakban a hallgató újabb adatot a leckekönyvébe nem írhat, és korábban (bárki által) beírt adatot nem változtathat meg, és nem törölhet. A hiányosan vagy tévesen beírt adatot csak a TIK módosíthatja.
(13) A hallgató úgy köteles a szükséges adatokat a leckekönyvébe beírni, hogy azok teljes mértékben megegyezzenek a számítógépes tanulmányi nyilvántartó program megfelelő adataival. Az adatokon a hallgató semmilyen módon nem változtathat, kivéve, ha egy tanegység címét rövidíteni szükséges; ilyenkor a tanszék által közzétett rövidítéseket, vagy ha ilyen nincs, akkor a rövidítésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.
(14) A hallgató köteles a leckekönyvét a TIK-nek leadni legkésőbb a vizsgaidőszakot követő 3. munkanapon.
(15) A késedelmesen leadott leckekönyvek után a TIK késedelmi díjat számol fel.

A tanulmányi kötelezettségek teljesítése

6. §

(1) A Főiskolán megszerezhető végzettség, illetve szakképzettség követelményeit a képzési és kimeneti követelmények (KKK) határozzák meg.
(2) Az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzéséhez szükséges akkumulált kreditek számát a képzési és kimeneti követelmények, illetve a jogszabály alapján készített tantervek határozzák meg.
(3) A tanterv a képzési és kimeneti követelmények alapján tartalmazza az alapképzésben, mesterképzésben, felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a szak képzési célját, idejét, szintjeit, a minimálisan megszerzendő kreditek számát, a szakképzettség megjelölését, az oktatott alapvető tudománycsoportok felsorolását, a tanegységek felsorolását (a tanegységlistát), amelyen belül meghatározza a kötelező és a választható tanegységeket, ezek leírását, óraszámát és a teljesítésükkel megszerezhető, illetve megszerzendő kreditek számát, a szakmai és a terepgyakorlatok időtartamát és beosztását, a záróvizsga tanulmányi területeit, a szakdolgozatra vonatkozó előírásokat. A tanegységlista meghatározza a tanegységek fajtáját, felvételük, illetve teljesítésük sorrendjét, és javaslatot tehet tanegységek felvételének ütemezésére (ajánlott tanrend).
(4) A hallgató tanulmányait a Szabályzatban leírt szabályok figyelembevételével saját egyéni tanulmányi rend szerint ütemezheti, a tanegységek felvételének, illetve teljesítésének sorrendjét a képzés időtartamán belül maga határozhatja meg. Az így megvalósuló egyéni tanulmányi rendjében nem köteles követni a kiadott ajánlott tanrendet.
(5) A tanterv előtanulmányi kötelezettségeket írhat elő. Ez azt jelenti, hogy valamely tanegység vagy modul (az előfeltétel) teljesítése előfeltétele valamely más tanegység (a kötött tanegység) teljesítésének. Egy adott tanegységhez legfeljebb 3 másik tanegység (vagy egy 15 kreditnél nem nagyobb kreditértékű modul) rendelhető előtanulmányi kötelezettségként. A tantervben meghatározott egyes tanegységekhez más tanegységeknek nem feltétlenül korábbi, hanem egyidejű felvétele is meghatározható követelményként. A kötött tanegység teljesítése csak az előfeltétel(ek) teljesítésével együtt érvényes.
(6) Új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére a képzési program szerinti páratlan félévben (tanév elején) és felmenő rendszerben kerülhet sor. A felmenő rendszer értelmezésének alapja a szak ajánlott tanrendje. Az ajánlott tanrendtől jelentős mértékben eltérő (pl. tanulmányait két egymást követő féléven vagy annál hosszabb időn át szüneteltető) hallgatóra a visszatértekor érvényes - esetlegesen megváltozott - tanterv szerinti tanulmányi és vizsgakövetelmények vonatkoznak a felmenő rendszernek, illetve a megváltozott tanterv ajánlott tanrendjének megfelelően. Ez a más intézményből átvett és képzési formát és munkarendet változtató hallgatókra is érvényes.
(7) A tanegység leírása tartalmazza a tanegység megnevezését, kódját, tanóraszámát, kreditértékét, azt, hogy a tanéven belül szokásosan melyik szemeszterben van meghirdetve, az oktatás nyelvét, az előtanulmányi kötelezettségeket (a tanegység előfeltételeit), a tanegység kötelező vagy választható tanegységként való besorolását, a tantárgyfelelős nevét, a tanegység célját, tananyagának rövid leírását, amely megadja az elsajátítandó ismereteket, készségeket, kompetenciákat (a továbbiakban összefoglalóan: tudás), a tananyag feldolgozásának formáját (előadás, szeminárium, gyakorlat stb.), az elsajátított tudás értékelését (gyakorlati jegy vagy vizsgajegy), az értékelés módszerét (zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanórai munka stb.), a tudás elsajátításához rendelkezésre álló tanulmányi segédanyagokat és fontosabb technikai és egyéb segédeszközöket, a kötelező és az ajánlott irodalom jegyzékét (tankönyv, jegyzet, példatár, esettanulmány stb.).
(8) A kreditek megszerzéséhez a tanszékek tanegységeket hirdetnek meg (a tanegységlista, illetve a leckekönyv minden sora egy-egy tanegységnek felel meg), melyek lehetnek
a) kötelező tanegységek,
b) kötelezően választható tanegységek,
c) szabadon választható tanegységek.
(9) A hallgatónak a tanterv által előírt kötelező és meghatározott mennyiségű kötelezően választható tanegységet teljesítenie kell.
(10) A Főiskola biztosítja, hogy minden hallgatója - 45 teljesített kredit után - tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig szabadon választható tanegységeket vehessen fel, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kreditértékű tanegység közül választhasson. A hallgató tanulmányai során bármely tanszék, illetve vendéghallgatóként bármely felsőoktatási intézmény által meghirdetett kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanegységekből választhat.
(11) A Főiskola az államilag támogatott képzésben lehetőséget biztosít arra, hogy hallgatói tanulmányaik során - költségtérítés fizetése nélkül - az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tanegységet vehessenek fel, és ezek teljesítését igazolja. A hallgatók e tanegységeket más szakon, illetve vendéghallgatóként más felsőoktatási intézményben is felvehetik.
(12) A szabadon választott tanegységeket felvenni, illetve teljesíteni kívánó hallgatót a tanegység meghirdetője indokolt esetben felmentheti a tanegységre vonatkozó előfeltételek és korlátozások alól.
(13) Bármely vizsga - ha azt a szakfelelős meghirdette - a rá vonatkozó feltételek teljesülése esetén bármely félévben felvehető, illetve teljesíthető akkor is, ha a szakfelelős az illető tanegységet a hozzá tartozó tanóra nélkül hirdette meg.
(14) Kreditet csak úgy lehet szerezni, ha a hallgató a tanulmányi követelmények teljesítéséről sikeresen számot adott, azaz az értékelési eljárás (vizsga, gyakorlati jegy vagy egyéb minősítés odaítélése) során megfelelt. A megszerezhető kreditek száma nem függ a sikeres megfelelés fokozataitól.
(15) Egy-egy tanegység teljesítésével annyi kreditet lehet szerezni, amennyit a tanterv az illető tanegységhez rendel.
(16) A jogszabályban előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében a tanulmányaikat nem valamely modern filológia képzési ágba tartozó szakon folytató hallgatók számára a Főiskola 4 féléven keresztül, heti 4 órában idegen nyelvi kurzusokat ír elő, amelyeket az Idegen Nyelvi Képzési Központ hirdet meg. Amennyiben a jogszabály az oklevél kiadásának feltételeként szakmai nyelvvizsgát határoz meg, az érintett hallgatók számára a Főiskola 4 féléven keresztül, heti 4 órában szakmai idegen nyelvi kurzusokat ír elő, melyeket a Gazdaságtudományi Intézet Szakmai Idegen Nyelvi Csoportja hirdet meg. Az idegen nyelvi tanulmányi kötelezettségekre is az általános kreditszámítási elvek érvényesek.
(17) Egy meghatározott tanulmányi követelmény teljesítéséért egy bizonyos szakon belül csak egy alkalommal adható kredit, de az ily módon elismert tanulmányi teljesítmények más szak(ok)on újból elismerhetők, azaz kreditek adhatók értük, a korábban megszerzett kreditektől függetlenül.

Korábbi tanulmányok elismerése

7. §

(1) Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket, ha a hallgató azokat korábban már elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A munkatapasztalatok alapján teljesített követelmények elismeréséhez a Főiskolának szóbeli, írásbeli vagy gyakorlati számonkérés formájában meg kell bizonyosodnia a tudás elsajátításáról.
(2) A kredittel elismert tanulmányi teljesítményt - ha annak előfeltétele teljesül - bármelyik felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok során el kell ismerni, függetlenül attól, hogy milyen felsőoktatási intézményben, milyen képzési szinten folytatott tanulmányok során szerezték azt. Az elismerés - tantárgyi program alapján - kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tantárgyi tartalom összevetésével történik. El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tantárgyi tartalmak legalább hetvenöt százalékban megegyeznek. A tantárgyi tartalom összevetését az e célra létrehozott kreditátviteli bizottság (a továbbiakban: KB) végzi. A KB-nak ki kell kérnie a szakfelelős javaslatát.
(3) A Főiskola hozzájárul, hogy hallgatója az Európai Gazdasági Térség országaiban részképzésen vegyen részt. A részképzés engedélyezésének feltétele, hogy a külföldi tanulmányok a hallgató adott szakjába beszámítható legyen. A részképzést a KB javaslata alapján a kari tanulmányi bizottság engedélyezi. Az alapképzésben tanulmányokat folytató államilag támogatott hallgató a részképzés idejére utólag ösztöndíjat kaphat, ha tanulmányai során a kreditek 60 %-át már teljesítette és a KB által beszámított kredittel rendelkezik.
4) A korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelmet a KB-nak címezve a TIK-en kell benyújtani a TIK által közzétett határidőig. A határidő után benyújtott kérelmek elbírálására nincs mód. A határidő után benyújtott kérelmeket a TIK nem őrzi meg, és nem küldi vissza. A kérelemhez mellékelni kell a korábbi tanulmányokat igazoló leckekönyv teljes és hiteles másolatát, valamint a tanulmányi egységek (tantárgyak, tanegységek) megfelelő leírását. A hiányosan benyújtott kérelmeket a TIK hiánypótlásra visszaküldi a kérelmezőnek. A kiegészített kérelmek az érvényes határidőig újra benyújthatók.
(5) Korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelemben a hallgató kérheti a leckekönyvmásolatában dokumentált összes korábbi tanulmányainak elismerését.
(6) A korábbi tanulmányok alapján elismert tanulmányi teljesítmény kreditértéke megegyezik annak a tantervi követelménynek a kreditértékével, amelyet teljesítettnek minősítenek, a korábban megszerzett osztályzat azonban a tanulmányi teljesítmény elismerésekor nem módosítható.
(7) Az alacsonyabb képzési szinten megszerzett azon krediteket, amelyek a magasabb képzési szint követelményeit is kielégítik, el kell ismerni.
(8) A felsőfokú szakképzésben végzett tanulmányokból alapképzésbe legfeljebb 60 kredit számítható be, függetlenül attól, hogy azok megszerzésére hallgatói vagy tanulói jogviszonyban került sor.
(9) A KB határozza meg, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket a 2006. szeptember 1-jén induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek összevetését el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott tanulmányai során kreditrendszerű képzésben vagy nem kreditrendszerű képzésben vett részt.

A tanév időbeosztása

8. §

(1) A teljes képzési időt és azon belül az oktatási időszakokat tanéves és féléves rendszerben a tanterv határozza meg.
(2) Minden tanév két félévből áll, amelyek egymástól függetlenek. A félévek szorgalmi és vizsgaidőszakból állnak. A szorgalmi időszak 15 hétből, a vizsgaidőszak pedig legalább 5 hétből áll. A szorgalmi időszak első hete regisztrációs hét.
(3) A tanszékek a soron következő félévre meghirdetett tanegységek listáját
a) az őszi félévben január 15-ig,
b) a tavaszi félévben június 15-ig
a hallgatók számára közzéteszik.
(4) A tanszékek a tanegységeket a számítógépes nyilvántartó rendszerben legkésőbb a regisztrációs időszakot 10 munkanappal megelőzően meghirdetik. A meghirdetésnek tartalmaznia kell a tanegység kódját, nevét, a teljesítés módját, a megszerezhető kreditek mennyiségét, az elméleti/gyakorlati órák heti, illetve félévi óraszámát, az előadó/gyakorlatvezető nevét, az előadás/gyakorlat helyét, pontos idejét, az esetleges tömbösítést.
(5) Az oktatás megkezdésének időpontját, a szorgalmi időszak és a vizsgaidőszak időtartamát, a félévek időbeosztását félévenként - a tanterv alapján - a rektor határozza meg.
(6) A foglalkozások (tanórák) időtartama 45 perc, amelyet 10 perc (a 2. óra után 20 perc) szünet követ. Ettől az időbeosztástól el lehet térni (pl. laborgyakorlat), de ez nem járhat az oktatási idő lerövidítésével vagy meghosszabbításával, a csatlakozó tanórák megzavarásával, a munka hatékonyságának csökkenésével.

Részvétel a foglalkozásokon

9. §

(1) A foglalkozásokon való részvételre vonatkozó szabályok minden félév szorgalmi időszakának első napjától a szorgalmi időszak utolsó napjáig érvényesek.
(2) A hallgatóknak a kötelező foglalkozásokon (gyakorlat, szeminárium, üzemi és terepgyakorlatok, tanulmányutak, tanítási gyakorlat stb.) való részvétel kötelező, melynek ellenőrzését az oktatók végzik.
(3) A hallgatónak a kötelező foglalkozásról való távolmaradását a megfelelő engedélyek vagy igazolások felmutatásával a hiányzás utáni első órán, de legkésőbb az azt követő 5. munkanapon az illetékes oktatónál igazolnia kell.
(4) A betegségből eredő hiányzás esetén csak olyan hivatalos szerv (körzeti, rendelőintézeti, hatósági, kórházi, főiskolai orvos) által kiadott orvosi igazolás fogadható el, amely a felgyógyulás napját is feltünteti.
(5) Indokolt esetben a dékán 15 munkanap távolmaradást engedélyezhet. Az oktató egy foglalkozás alól adhat felmentést. A hallgatók csoportos távolmaradásának engedélyezése a dékán hatáskörébe tartozik.
(6) Orvosi igazolás alapján tanegységenként a tanegység heti összes tanóraszámának, az adott félévben felvett összes tanegységre nézve pedig a tanegységek összes heti tanóraszámának háromszorosa fogadható el igazolt hiányzásként.
(7) Ha a hallgatónak akár egy tanegységből is négy hét igazolt vagy két hét igazolatlan hiányzása van, akkor az az érintett tanegység(ek) teljesítésére tett kísérlet sikertelennek számít. Erről a tényről a tanegység oktatója - ha módjában áll - szóban értesíti a hallgatót.
(8) Nem növeli a mulasztott órák számát, ha a hallgató az órarend megváltoztatása miatt nem tud megjelenni az első órán.
(9) A hallgató hiányzása miatti tanulmányi hátrányokért, illetve ezek pótlásáért teljes mértékben a hallgató felelős, tekintet nélkül a hiányzás okára.

A kedvezményes tanulmányi rend
10. §

(1) Kedvezményes tanulmányi rend csak rendkívüli esetben, a kiemelkedő tanulmányi teljesítményt nyújtó hallgatónak engedélyezhető abból a célból, hogy képességeit a lehető legszabadabban kibontakoztathassa.
(2) Kedvezményes tanulmányi rend szerint a harmadik félévtől tanulhat a hallgató, amennyiben
a) az adott szakon az előző két félévben legalább 4,5-es súlyozott átlagot ért el,
b) kiemelkedő tudásáról tett tanúbizonyságot,
c) az érintett szak szakfelelőse javasolja,
d) a kari hallgatói önkormányzat javasolja, valamint
e) a kari TB engedélyezi.
(3) A szakfelelős tesz javaslatot az adott hallgatóra érvényes kedvezményes tanulmányi rend feltételeire és formai megvalósítására.
(4) A kedvezményes tanulmányi rend engedélyezése egy félévre szól.
(5) A fenti feltételektől függetlenül, kérelmére kedvezményes tanulmányi rendben folytathatja tanulmányait a hallgató, ha
a) ha terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül,
b) a Főiskolán elnyert, szakjához kötődő pályázattal külföldi tanulmányúton vesz részt,
c) hallgatói önkormányzati képviselő.
(6) Az engedély alapján a hallgató vizsgáit a vizsgaidőszakon kívül is leteheti, a soron következő oktatási időszak tanegységeit előre felveheti, az oktatási időszakot hamarabb lezárhatja, vagy más hasonló kedvezményben részesülhet.
(7) A kedvezményes tanulmányi rend kizárólag az engedély alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.
(8) Minden egyéb tekintetben a kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgatóra is a szokásos tanulmányi kötelezettségek vonatkoznak (le kell tennie az összes kötelezően előírt vizsgát, teljesítenie kell az előírt feladatokat, köteles szakdolgozatot készíteni, záróvizsgát tenni stb.).
(9) A kedvezményes tanulmányi rend alapján tanulmányokat folytató hallgató vállalja, hogy - amennyiben arra engedélyt kap - valamennyi tanulmányi kötelezettségének teljesítésére egyénileg készül fel. Az intézmény a felkészülést nem köteles segíteni semmilyen, a szokásostól (tanórák, szakdolgozati konzultáció stb.) eltérő módon, és ilyenre a kedvezményes tanulmányi rendet követő hallgató nem tarthat igényt.
(10) Az engedély indokolt esetben visszavonható.
(11) Vissza kell vonni az engedélyt, ha a hallgató
a) az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételeknek nem tesz eleget,
b) a kedvezményes tanulmányi rend engedélyezését kimondó határozatban foglaltakat a hallgató saját hibájából nem teljesíti.

Hallgató átvétele más felsőoktatási intézményből

11. §

(1) Más felsőoktatási intézményből - írásbeli kérelem alapján - az a hallgató vehető át,
a) akinek hallgatói jogviszonya elbocsátás vagy fegyelmi úton való kizárás miatt nem szűnt meg,
b) aki az átvételi kérelem benyújtásáig legalább 30 kreditet összegyűjtött,
c) akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,00,
d) aki kérelmét megfelelő módon indokolja.
(2) Az átvételt kimondó határozatban rendelkezni kell arról, hogy az átvett hallgató mely szakon, milyen képzési formában, illetve munkarendben és milyen finanszírozási rendben kezdheti meg, illetőleg folytathatja a tanulmányait. Az átvétel nem jelenti a korábbi tanulmányok automatikus elismerését. A korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelmet az átvételt követően lehet benyújtani, a jelen Szabályzat erre vonatkozó rendelkezései szerint.
(3) Az átvételt a kari TB-től kell kérni. A kellő indoklást tartalmazó kérelmet a TIK-be kell benyújtani a félévkezdést megelőzően legalább 15 nappal.
(4) A kérelemben pontosan és hiánytalanul meg kell adni, hogy a hallgató
a) mely szakra,
b) milyen képzési formában, illetve munkarendben (teljes idejű nappali, levelező vagy esti munkarendű részidős, távoktatás),
c) milyen finanszírozási rendben (államilag támogatott, költségtérítéses)
kéri átvételét.
(5) A kérelemhez mellékelni kell az (1) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt feltételek teljesülését igazoló hiteles dokumentumokat, beleértve az indoklásban előadott körülmények hitelt érdemlő igazolását, valamint tanúsítványt az államilag támogatott képzésben eltöltött félévekről.
(6) A formailag hiányos vagy nem megfelelő kérelmeket a kari TB tartalmi mérlegelés nélkül elutasítja. A határidőn túl beérkezett kérelmeket a kari TB nem bírálja el.
A képzési forma, illetve munkarend megváltoztatása
12. §
(1) A képzési forma, illetve munkarend (teljes idejű nappali, részidős esti, levelező, távoktatás) megváltoztatásához legalább 45 kredit megszerzése szükséges. A képzési forma, illetve munkarend megváltoztatását a TB engedélyezheti.
(2) A képzési forma, illetve munkarend megváltoztatását az a hallgató kérheti, akinek súlyozott tanulmányi átlaga legalább 3,00.
(3) A képzési forma, illetve munkarend megváltoztatása iránti kérelmet megfelelően indokolni kell. A kérelemhez mellékelni kell az indoklásban előadott körülmények hitelt érdemlő igazolását.
(4) A képzési forma, illetve munkarend megváltoztatása iránti kérelmet a félévkezdést megelőzően legalább 15 nappal lehet benyújtani a TIK-ben, a kari TB-hez címezve. A határidőn túl beérkezett kérelmeket a TB nem bírálja el.

A vendéghallgató

13. §

(1) Más intézmény hallgatója (a vendéghallgató) - ha a körülmények lehetővé teszik - részt vehet a Főiskola előadásain és egyéb foglalkozásain, és a tanulmányi követelmények teljesítésével krediteket szerezhet (áthallgatás).
(2) Az áthallgatást engedélyeztetni kell. A kérelmet a TIK-en kell benyújtani, a kar dékánjának címezve.
(3) A kérelemhez csatolni kell annak az intézménynek a hozzájárulását a vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll.
(4) A kar dékánja a szakfelelős véleménye, valamint a Főiskola személyi és tárgyi feltételeinek vizsgálata alapján dönt a vendéghallgatói jogviszony létesítéséről.
(5) A vendéghallgatói jogviszonyt a TIK a számítógépes rendszerében tartja nyilván. A vendéghallgató által megszerzett kreditekről a tanulmányok befejezésekor a TIK kreditigazolást állít ki.

A vizsgaidőszak

14. §

(1) A vizsgaidőszak legalább öt hét, ezalatt a hallgatónak a vizsgakötelezettségét (beleértve a javítóvizsgákat is) teljesítenie kell. A vizsgaidőszakok kezdő- és zárónapját a rektor határozza meg a szorgalmi időszak utolsó napját követő első munkanap és január 31., illetve június 30. között.
(2) A vizsgaidőszakban megfelelő számú vizsgalehetőséget kell biztosítani. A vizsganapokat úgy kell megadni, hogy a hallgató a vizsgákat ésszerűen elosztva teljesíthesse, és a sikertelen vizsgá(ka)t még a vizsgaidőszakban megismételhesse.
(3) Szóbeli vizsgán egy vizsgabizottság napi 20 vizsgázónál többet nem fogadhat.
(4) A hallgatót a vizsgaidőpontokról a vizsgaidőszak megkezdése előtt legalább három héttel tájékoztatni kell.
(5) A hallgató valamennyi teljesíteni kívánt vizsgájára köteles elektronikusan bejelentkezni valamely vizsganapra az elektronikus tanulmányi nyilvántartó rendszerben, legkésőbb a vizsga megkezdése előtt 24 órával, de legalább 1 munkanappal korábban. A vizsgára bejelentkezett hallgató a fenti módon és időpontig bejelentkezését visszavonhatja.
(6) A hallgató a vizsgáztató oktatóval való megállapodás alapján a szorgalmi időszak utolsó hetében elővizsgát tehet.

A vizsgáztatás rendje

15. §

(1) A hallgatónak a kitűzött vizsgaidőpontban van lehetősége vizsgát tenni.
(2) A vizsgáztatás megkezdésének időpontját, a vizsga helyét és a vizsgabeosztást - legkésőbb a vizsga előtt egy héttel - a vizsgázókkal közölni kell.
(3) A vizsgázó távolmaradása esetén a vizsgáztató, illetve a vizsgabizottság elnöke T (távol) bejegyzést ír az elektronikus nyilvántartó rendszerbe, illetve a jegyzőkönyvbe.
(4) A hallgató távolmaradását a TIK-ben igazolhatja (orvosi igazolás stb.) az újabb vizsgára történő jelentkezés előtt. Megfelelő igazolás esetén a TIK az előző pontban említett T bejegyzést TI (igazoltan távol) bejegyzésre változtatja.
(5) A vizsgáról igazolatlanul távolmaradó hallgató újabb vizsgára csak a térítési díj befizetése után jelentkezhet. Az ilyen újabb vizsga nem számít újabb tanegység-teljesítési kísérletnek.
(6) A vizsgáról való távolmaradás nem számít sikertelen tanegység-teljesítési kísérletnek.
(7) Ha a vizsgázó a tanszék által biztosított utolsó vizsgaalkalomról távol marad, ugyanabból a tanegységből újabb vizsgára történő bejelentkezésre ugyanabban a vizsgaidőszakban nincs mód. Ez érvényes a javítóvizsgára is.
(8) Egy hallgató egy képzési ciklusban összesen legfeljebb 10 alkalommal igazolhatja vizsgáról való távolmaradását. Minden további vizsgáról való távolmaradás igazolatlannak tekintendő.
(9) Sikertelen vizsga a vizsgaidőszakon belül a tanszék által megadott vizsganapon javítható (javítóvizsga).
(10) A vizsgáztató tartós akadályoztatása esetén - másik vizsgáztató kijelölésével - a tanszékvezető köteles gondoskodni a vizsgák időbeni megkezdéséről és zavartalan lebonyolításáról.
(11) A vizsgáztató a vizsga osztályzatát a vizsga időpontjának megjelölésével bejegyzi a leckekönyvbe, és legkésőbb a vizsgát követő 3. napon a számítógépes nyilvántartó rendszerben rögzíti.
(12) A szóbeli vizsgák - ideértve a záróvizsgát is - nyilvánosak. A nyilvánosság indokolt esetben korlátozható vagy kizárható.
(13) Ha a szóbeli vizsga tételhúzás vagy tételadás alapján zajlik le, a vizsga és a tárgy jellegétől függően 10-20 perc felkészülési időt kell biztosítani a hallgatónak, egyéb esetben a felkészülési időtől el lehet tekinteni.
(14) A vizsgák zavartalanságáért a vizsgáztató, illetőleg a vizsgabizottság elnöke felelős.
(15) Az a hallgató, aki szóbeli vagy írásbeli vizsgán nem megengedett segédeszközt vesz igénybe, vagy kísérel meg igénybe venni, vagy bármilyen egyéb szabálytalanságot követ el, a vizsgából kizárandó, tanegység-teljesítési kísérlete sikertelen, és ellene fegyelmi eljárás kezdeményezhető.
(16) A szóbeli szigorlatot legalább kéttagú bizottság előtt kell tenni, és arról jegyzőkönyvet kell vezetni.
(17) A szigorlati bizottság elnökét és tagjait a tanszékvezető bízza meg. Az elnököt - ha ezt különös körülmény nem gátolja - a vezető oktatók köréből kell megbízni.
(18) Ha a szóbeli vizsgáztatást egy oktató végezte, a megismételt javítóvizsgát - amennyiben a hallgató a tanszék vezetőjétől írásban kéri - bizottság előtt kell tenni.
(19) Ha a félévi követelmények teljesítése írásban történt, a hallgató számára lehetőséget kell biztosítani az értékelt dolgozat megtekintésére. Sikertelen írásbeli vizsga esetén - ha a hallgató a tanszék vezetőjétől írásban kéri - a megismételt írásbeli javítóvizsgát bizottság értékeli, illetve bizottság előtt szóbeli vizsgát tehet a hallgató.
(20) Bizottság előtt tett minden vizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek előkészítéséről és megőrzéséről a TIK, vezetéséről az illetékes elnök gondoskodik. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és tagjai is aláírják.
(21) Bizottság előtt tett vizsgák osztályzatának ügyében vitás esetben az elnök dönt.
(22) A bizottság tagjait a tanszékvezető bízza meg.


A hallgatók teljesítményének értékelése

16. §

(1) A tanulmányi követelmények teljesítésének értékelése lehet
a) ötfokozatú: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1)
vagy
b) háromfokozatú: jól megfelelt (5), megfelelt (3), nem felelt meg (1).
(2) Azt, hogy mely vizsgák és gyakorlati jegyek osztályzatai öt- vagy háromfokozatúak, a tanterv határozza meg.
(3) A gyakorlati jegy a szorgalmi időszakban teljesített feladatok, megírt zárthelyik, elkészített beszámolók alapján adott félévközi jegy(ek)ből képzett érdemjegy. A gyakorlati jegy megszerzésére és utólagos pótlására a 9. §. előírásai vonatkoznak azzal a kiegészítéssel, hogy a 9.§ (7) pontja keretein belül a tanegység teljesítéséhez a tanegység oktatójának legkésőbb az adott szorgalmi időszak utolsó hetében egyszeri pótlási lehetőséget kell biztosítani az érintett hallgató számára.
(4) A gyakorlati jegyet a számítógépes rendszerbe legkésőbb a vizsgaidőszak első hetében, a hallgató leckekönyvébe - ha a gyakorlati jegy más tanegységet előfeltételként nem köt - legkésőbb a vizsgaidőszak utolsó hetében kell beírni. Ha a gyakorlati jegy előfeltétele egy általa kötött tanegységnek, akkor a hallgató köteles minden tőle elvárható módon elősegíteni, hogy a tanegység oktatója a gyakorlati jegyet a leckekönyvbe beírhassa a kötött tanegység teljesítési kísérletét megelőzően. Egyéb esetben a hallgató köteles minden tőle elvárható módon elősegíteni, hogy a tanegység oktatója a gyakorlati jegyet a leckekönyvbe beírhassa a vizsgaidőszak utolsó hetében.
(5) Elégtelen gyakorlati jegy javítása ugyanabban a félévben nem lehetséges.
(6) Elégtelen gyakorlati jegy bármely félévben csak a tanegység újrafelvételével javítható.
(7) A kollokviumon - szóban vagy írásban - arról kell meggyőződni, hogy a hallgató a tanegység tananyagtartalmát milyen szinten sajátította el.
(8) A szigorlat több tanegység, illetve szemeszter tartalmát integráló, bizottság által értékelt szóbeli vagy írásbeli vizsga. A szigorlat tartalmát a tanterv írja elő. A szigorlat által felölelt tanegységeket, illetve egyéb, a szigorlat előfeltételeként megszabott tanulmányi kötelezettségeket a szigorlatra bocsátás előtt teljesíteni kell (akkor is, ha az a szigorlat idejével azonos félévben történik).
(9) A szigorlat lehet egészében szóbeli vagy írásbeli, vagy állhat írásbeli és szóbeli részből egyaránt. A vizsga formáját és értékelési módját a szakfelelős határozza meg.
(10) A hallgatók kötelező szakmai (termelési, üzemi stb.) gyakorlatát a tanterv előírásaitól függően öt- vagy háromfokozatú minősítéssel kell értékelni.
(11) A nyelvi alapvizsga tartalmát, teljesítésének módját és a vizsga előfeltételeit a tanterv határozza meg. A nyelvi alapvizsga értékelése háromfokozatú. Sikertelen nyelvi alapvizsgát ugyanabban a félévben megismételni nem lehet. A nyelvi alapvizsga sikeressége egymaga nem előfeltétele a tanulmányok folytatásának.
(12) A hallgató tanulmányait az alapképzésben, mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be. A záróvizsgáról a Szabályzat külön rendelkezik.
(13) A képzést lezáró szakmai vizsgát kell tenni a szakképzési törvény vonatkozó rendelkezései szerint a felsőfokú szakképzésben. A szakmai vizsga értékelése ötfokozatú.
(14) Kollokviummal vagy egyéb vizsgával záródó kurzus(ok)ból az oktató a hallgatónak az oktatási időszakban nyújtott teljesítménye vagy tudományos diákköri munkája alapján jeles vagy jó osztályzatot ajánlhat meg. Ez érvényes a szigorlatra és az alapvizsgára is.
(15) A megajánlott osztályzatot a hallgató nem köteles elfogadni, kérheti a vizsgára bocsátását.
(16) A megajánlott és elfogadott osztályzatot a hagyományos és elektronikus nyilvántartásokban ugyanúgy kell kezelni, mint minden vizsgajegyet.
(17) A Főiskola a fogyatékossággal élő hallgató részére a vonatkozó intézményi szabályzat biztosítja a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget nyújt részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. A Főiskola indokolt esetben mentesíti a fogyatékossággal élő hallgatót egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíti a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetőleg szintje alól. A vizsgán biztosítja a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé teszi a segédeszköz (írógép, számítógép stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható, és nem vezethet alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőfokú szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

Tanegység-teljesítési kísérlet megismétlése

17. §

(1) Bármely tanegység teljesítése - a szakdolgozat kivételével - a tanulmányok során négy alkalommal kísérelhető meg.
(2) A hallgató nem folytathatja tanulmányait, ha négyszer sikertelenül kísérelt meg teljesíteni olyan tanegységet, melynek teljesítése a tantervből, illetve a Szabályzatból adódóan elkerülhetetlenül szükséges.
(3) Sikeres tanegység-teljesítést újból megkísérelni nem lehet.
(4) Tanegység-teljesítési kísérletnek minősül a számítógépes nyilvántartó rendszerben a gyakorlati jegyes tanegység felvétele, ha a hallgató a Szabályzatban megszabott ideig a tanegység felvételét nem vonja vissza. A hallgató minden ily módon felvett tanegységből tanulmányi teljesítményének megfelelő osztályzatot kap. Nem minősül tanegység-teljesítési kísérletnek a gyakorlati jegyes tanegység felvétele, ha a hallgató a Szabályzatban megszabott ideig a tanegység felvételét visszavonja.
(5) Nem minősül tanegység-teljesítési kísérletnek, ha a hallgató nem jelentkezik be vizsgára (akkor sem, ha a tanegységet a félév elején fölvette a számítógépes tanulmányi nyilvántartó rendszerben). Ez a javítóvizsgára is érvényes.
(6) A vizsga sikertelensége esetén a vizsgáztató köteles az elégtelen osztályzatot, illetőleg a „nem felelt meg” értékelést a hallgató leckekönyvébe bejegyezni.
(7) Elégtelen vizsgajegy javítása ugyanabban a vizsgaidőszakban egyszer kísérelhető meg.
(8) A hallgató írásbeli kérelmére, egy sikertelen szóbeli vizsga második javítóvizsgáját (megismételt javítóvizsga) bizottság előtt kell tenni, illetve a megismételt írásbeli javítóvizsgát bizottságnak kell értékelnie.
(9) Ugyanabból a tanegységből tett második és további javítóvizsgáért térítési díjat fizet a hallgató. A térítési díjat a hallgató a javítóvizsgára jelentkezés előtt fizeti.

A tanulmányi átlageredmény kiszámítása

18. §

(1) A TIK félévenként a hallgatók tanulmányi előrehaladásának minőségi mutatójaként súlyozott tanulmányi átlagot, a hallgatók tanulmányi ösztöndíjának megállapításához pedig kreditindexet számít a következők szerint.
a) A súlyozott tanulmányi átlag számításakor az adott félévben teljesített tanegységek kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képzett összeget elosztja a teljesített tanegységek kreditjeinek összegével. A súlyozott tanulmányi átlagot a TIK bevezeti a hallgató leckekönyvébe és a törzskönyvbe.
b) A kreditindex számításakor az adott félévben teljesített tanegységek kreditértékének és érdemjegyének szorzataiból képezett összeget elosztja az átlagos előrehaladás esetén egy félév alatt teljesítendő harminc kredittel.
(2) A súlyozott tanulmányi átlag és a kreditindex kiszámításakor a beszámítással elfogadott kreditek osztályzatai és az elégtelen osztályzatok kivételével az adott félév összes osztályzatát figyelembe kell venni. A súlyozott tanulmányi átlagot és kreditindexet két tizedesjegy pontosságig kell kiszámítani.

Elbocsátás

19. §

(1) A Főiskola elbocsátja a hallgatót, ha a hallgató tanulmányait nem folytathatja. Az elbocsátó határozat alapján a Főiskola a hallgatót törli a hallgatói névsorból.
(2) El kell bocsátani a hallgatót szakjáról, egyszakos képzésben a Főiskoláról, ha a tantervben követelményként meghatározott tanegység teljesítését négyszer sikertelenül kísérelte meg.
(3) A fegyelmi vétség vagy tanulmányi okok miatt elbocsátott hallgató kérelem alapján a Főiskolára nem vehető vissza. Az elbocsátott hallgató csak új felvételi eljárás során nyert felvételét követően kezdheti meg tanulmányait a Főiskolán. A hallgatói jogviszony létrejötte után kérheti korábbi tanulmányai elismerését.

3. FEJEZET

A TANULMÁNYOK LEZÁRÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A szakdolgozat

20. §

(1) Az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgatónak az oklevél megszerzéséhez szakdolgozatot kell készítenie. A felsőfokú szakképzésben a szakképesítés megszerzéséhez záródolgozatot vagy szakdolgozatot kell készíteni, melynek követelményeit a szakmai és vizsgakövetelmények vagy ennek hiányában a tanterv határozza meg.
(2) A szakdolgozat a jelölt tudásáról és alkotóképességéről számot adó, önállóan elkészített dolgozat, melynek megvédése a Szabályzat szerint történik. A szakdolgozat tanóra nélküli tanegység, az elkészítésére és benyújtására vonatkozó előírásokat a Szakdolgozati szabályzat határozza meg, melyet a jelen Szabályzat mellékleteként kell kezelni.
(3) A hallgató szakdolgozatában a tanszékek által ajánlott vagy a hallgató által választott, a megszerezni kívánt végzettségnek és szakképzettségének megfelelő, a tanszék által jóváhagyott témát dolgozza fel. A megfelelést a konzulens állapítja meg. Kérdéses vagy vitás esetben a szakfelelős dönt.
(4) Alap- és mesterképzésben a szakdolgozat munkacímét a záróvizsgát megelőzően legalább egy évvel, minden év június 1-ig, illetve december 1-ig kell bejelenteni a TIK-ben. A záróvizsgára legkorábban a bejelentést követően egy év múlva, a záróvizsga-időszakban kerülhet sor.
(5) Felsőfokú szakképzésben és szakirányú továbbképzésben a záródolgozat, illetve szakdolgozat munkacímét az utolsó tanév megkezdését követően, október 1-ig illetve március 1-ig kell az arra rendszeresített nyomtatványon a TIK-ben bejelenteni.
(6) Az ajánlott szakdolgozati témákat a tanszékek minden év március 31-ig, illetve szeptember 31-ig közzéteszik, s egyben meghatározzák a szakdolgozat speciális követelményeit, az értékelés szempontjait.
(7) A szakdolgozat készítését konzulens segíti. A konzulenst a hallgató a Főiskola oktatói és kutatói közül választhatja. A tanszékvezető konzulensnek külső szakembert is felkérhet.
(8) Az elkészített szakdolgozatot illetve záródolgozatot a hallgatók az utolsó tanévben április 15-ig, illetve november 15-ig kötelesek benyújtani a TIK-be, ha a szakfelelős másként nem rendelkezik egy bekötött példányban és egy CD-ROM-on rögzített elektronikus példányban. A határidőn túl beadott szakdolgozat a benyújtást közvetlenül követő záróvizsga-időszakban nem védhető meg.
(9) A szakdolgozat bírálóját a tanszékvezető bízza meg. A bíráló lehet a konzulens vagy más. A tanszékvezető a szakdolgozat bírálójaként külső szakembert is felkérhet.
(10) A szakdolgozatot a bíráló szövegesen értékeli, és ötfokozatú osztályzattal minősíti. A bírálatot a hallgatónak a szakdolgozat megvédése előtt legalább egy héttel rendelkezésre bocsátja. Az elégtelenre értékelt szakdolgozat védésre nem bocsátható.
(11) A szakdolgozat-bírálat egy példányát a dolgozathoz kell csatolni.
(12) A bíráló által a szakdolgozatról készült értékelést és minősítést 1 példányban át kell adni a TIK-nek két héttel a záróvizsga előtt.
(13) Sikertelen szakdolgozat pótlása csak egy alkalommal, új szakdolgozat készítésével történhet. Az új szakdolgozat új címbejelentésnek minősül.
(14) A plágium miatt elutasított szakdolgozat nem pótolható. A plágiumban vétkes hallgató ellen fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, és a hallgató a Főiskoláról kizárandó.
(15) Az utolsó tanévben más intézményből átvett hallgató szakdolgozatát az eredeti konzulenssel is befejezheti.
(16) Tudományos diákköri dolgozat szakdolgozatként is benyújtható, a vonatkozó szabályok figyelembevételével.
(17) A szakdolgozattal szerezhető kreditek számát - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a tanterv határozza meg, alap- és mesterképzésben a KKK alapján.
A záróvizsga és a szakmai vizsga
21. §
(1) A hallgató tanulmányait alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú továbbképzésben záróvizsgával fejezi be.
(2) A felsőfokú szakképzésben a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint szakmai vizsgát kell tenni.
(3) A záróvizsga a felsőfokú végzettség és szakképzettség megszerzéséhez szükséges tudás komplex ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy az elsajátított tudást alkotó módon alkalmazni tudja.
(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése. Végbizonyítványt a Főiskola annak a hallgatónak állít ki, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot - a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével - teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, határidő nélkül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető.
(5) A végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után a záróvizsgára bocsátás további feltétele a szakfelelős erre vonatkozó javaslata. A szakfelelős a záróvizsgára bocsátás feltételéül az érvényes tantervi követelmények alapján meghatározott tanulmányi követelmények teljesítését írhatja elő.
(6) A záróvizsga részei (ha a KKK másként nem rendelkezik):
a) a szakdolgozat elkészítése és megvédése;
b) szóbeli szakzáróvizsga (szakonként);
(7) A szóbeli szakzáróvizsga a szak tanulmányi területeibe tartozó tudás átfogó és integrált számonkérése. A szakzáróvizsga bizottság előtt történik.
(8) A vizsgák témaköreit a záróvizsgát 8 hónappal megelőzően közzé kell tenni.
(9) A záróvizsga eredményét - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - a záróvizsgán szerzett érdemjegyek számtani átlaga adja.
(10) A záróvizsgát záróvizsga-bizottság előtt kell tenni, amelynek elnöke és legalább még két tagja van. A záróvizsga-bizottságot úgy kell összeállítani, hogy legalább egy tagja egyetemi vagy főiskolai tanár, illetve egyetemi vagy főiskolai docens legyen, továbbá legalább egy tagja ne álljon foglalkoztatási jogviszonyban a Főiskolával. A záróvizsgáról jegyzőkönyvet kell vezetni.
(11) A záróvizsga-bizottság elnökét és a bizottság tagjait a Főiskola rektora egy évi időtartamra bízza meg. Az elnök megbízásához a kari tanács egyetértése szükséges.
(12) A záróvizsgára a hallgató köteles írásban bejelentkezni a TIK-ben a záróvizsga-időszakot megelőzően április 30-ig, illetve november 30-ig. A szakmai vizsgára a TIK által közzétett időpontig.
(13) A záróvizsga sikertelen, ha bármely részét a bizottság elégtelenre minősíti.
(14) Újabb záróvizsga a következő záróvizsga-időszakban, illetve szeptember 1. és 10. között - a rektor által kijelölt időpontban - tehető, a sikertelen részvizsga javításával.
(15) A modern filológia képzési ághoz tartozó szakokon tanulmányokat folytató hallgatóknak a záróvizsgán olyan mértékben kell az idegen nyelvet használniuk, mint a szakjukhoz tartozó egyéb vizsgákon.
(16) Záróvizsgára, szakmai vizsgára akkor bocsátható a hallgató, ha valamennyi, a Főiskola iránti anyagi kötelezettségét teljesítette, tartozását kiegyenlítette.
Az oklevél és a bizonyítvány
22. §
(1) A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá - ha törvény másképp nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga letétele.
(2) Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy
a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi,
b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott
államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a képzés nyelve nem a magyar nyelv.
(3) Sikeres záróvizsga alapján a Főiskola az alapképzésben, a mesterképzésben és a szakirányú továbbképzésben végzett hallgató számára oklevelet ad ki az előírt nyelvvizsga teljesítését igazoló okirat bemutatásától számított 30 napon belül.
(4) Ha az oklevél kiadására azért nincs lehetőség, mert a nyelvvizsga-bizonyítványt nem tudták bemutatni, a Főiskola igazolást állít ki. Az igazolás végzettséget és szakképzettséget nem igazol, tanúsítja a záróvizsga eredményes letételét.
(5) Az oklevelet a Főiskola magyar és angol nyelven adja ki. Az oklevél a hallgató kérésére és költségére más nyelven is kiadható.
(6) Az alapképzésben és mesterképzésben szerzett oklevél mellé a Főiskola oklevélmellékletet ad ki magyar és angol nyelven. Az oklevélmelléklet közokirat. Az oklevélmelléklet a hallgató kérésére és költségére más nyelven is kiadható.
(7) Ha a záróvizsga időszakában a hallgató nem rendelkezik nyelvvizsgát igazoló okirattal, és ezért az oklevél kiállítására a záróvizsga vizsgaidőszakát követően kerül sor, a záróvizsga-bizottság elnöke helyett a rektor által megbízott vezető (oktatási rektorhelyettes vagy dékán vagy dékánhelyettes) is aláírhatja az oklevelet.
(8) A Főiskola a felsőfokú szakképzés sikeres szakmai vizsgája alapján a hallgatónak az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad ki.
(9) Az oklevél minősítését a tanulmányok idejére számított súlyozott tanulmányi átlagnak és a záróvizsga eredményének számtani átlaga adja. Az átlageredmény kiszámításakor az eredménytelen vizsgák osztályzatát figyelmen kívül kell hagyni. A kiszámított átlageredmény alapján az oklevelet a következők szerint kell minősíteni:
kiváló: 4,51-5,00
jó: 3,51-4,50
közepes: 2,51-3,50
elégséges: 2,00-2,50
(10) Kitüntetéses oklevelet kap az, akinek a záróvizsgán szerzett összes érdemjegye és valamennyi szigorlatának osztályzata jeles, összes többi vizsgájának és gyakorlati jegyének súlyozott átlaga legalább 4,51, továbbá osztályzatai között közepesnél alacsonyabb nincs.

4. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

23. §

(1) Azok a hallgatók, akik a Főiskolán az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény alapján kezdték meg tanulmányaikat - folyamatos képzésben - változatlan tanulmányi követelmények, változatlan vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával a jelen Szabályzat fenti rendelkezései és átmeneti rendelkezései szerint fejezhetik be tanulmányaikat.
(2) Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, azt az elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik be, és az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján főiskolai szintű végzettséget tanúsító, illetve egyetemi szintű végzettséget tanúsító oklevelet szereznek.
(3) A 2006. szeptember 1-je előtt főiskolai vagy egyetemi alapképzésre beiratkozott hallgatók számára a Főiskola a képesítési követelményekben meghatározott képzési időt követően további 4 félévig biztosítja az adott képzésen a tanulmányok befejezését. Annak a hallgatónak, aki az optimális rendtől eltérő ütemben folytat tanulmányokat, a kötelező tanegységek teljesítését a Főiskola egyéni felkészüléssel vagy a BA., BSc. képzéshez tartozó megfelelő tanórák látogatásával biztosítja.
(4) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je előtt kezdték meg, de tanulmányaikat - a jelen Szabályzat átmeneti rendelkezéseinek figyelembevételével - az 1993. évi felsőoktatásról szóló törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint a jelen Szabályzat rendelkezései alapján folytathatják tanulmányaikat.
(5) Nem növeli a mulasztott órák számát, ha a tanár szakos hallgató a kötelező tanítási gyakorlat teljesítése miatt nem vesz részt a foglalkozásokon.
(6) A zárótanítás az iskolai gyakorlatok befejezését jelentő tanulmányi kötelezettség. Ennek keretében arról kell meggyőződni, hogy a hallgató milyen önállósági fokra jutott el a tanításra való felkészülésben, az óra vezetésében, és milyen mértékben tudja tevékenységében a szaktudományos, általános pedagógiai, pszichológiai, illetve tantárgy-pedagógiai meggondolásokat érvényesíteni. A zárótanítás értékelése ötfokozatú.
(7) Az elégtelen zárótanítást ugyanabban a félévben megismételni nem lehet.
(8) A 289/2005. (XII.22.) sz. Korm. rendelet 16.§ (2) bekezdése alapján az a főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben résztvevő hallgató, aki 2006. szeptember 1. előtt szakpáron kezdte meg tanulmányait, a képzési és kimeneti követelményekben megfogalmazottaktól eltérően akkor is záróvizsgázhat és - egyéb követelmények teljesítése után - oklevelet kaphat egy szakon, ha a másik szakon nem szerzett végbizonyítványt.
(9) Tanári képesítést nyújtó szakon a záróvizsga része a tanári képesítővizsga.
(10) A tanári képesítővizsga az általános pedagógiai és pszichológiai, valamint szakmódszertani ismeretek komplex számonkérése. A tanári képesítővizsgát legalább háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A bizottság elnöke: a záróvizsga-bizottság elnöke.
(11) A tanári képesítővizsga eredményét a
a) pedagógia és pszichológia komplex szigorlat osztályzatának,
b) az iskolai gyakorlatokat összegző osztályzatnak (zárótanítás),
c) a szakdolgozat és védése átlageredményének,
d) a komplex szóbeli vizsga osztályzatának
egészre kerekített átlaga adja.
(12) Az oklevél minősítését a záróvizsga eredményének, valamint a szigorlatok és tanári szakokon a zárótanítások osztályzatának számtani átlaga adja.
(13) Tanári szakon a szakdolgozat olyan szakterületi vagy oktatási-nevelési témájú szakmai feladat megoldása, amelyben a hallgatónak tanúsítania kell, hogy tanulmányaira alapozva, a témájához kapcsolódó szakirodalom, illetve empirikus vizsgálatok vagy tapasztalatok feldolgozásával önállóan képes az adott szak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására. A szakdolgozat azonos lehet a szakterületen elfogadott szakdolgozattal, ha a fenti követelményeknek megfelel.
(14) Az újabb, főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzésére irányuló képzésben az oklevél kiadásának feltétele az azonos vagy magasabb képzési szinten korábban megszerzett oklevél nyelvi követelményeinek teljesítése, feltéve, hogy az újabb szak képesítési követelménye az oklevél kiadásának feltételeként általános nyelvvizsgát határozott meg.

5. FEJEZET

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

24. §

(1) Ez a Szabályzat 2006. szeptember 1-jén lép hatályba, és a Főiskola valamennyi hallgatójára vonatkozik.
(2) A szabályzatot a Szenátus az 52/2006. (VI.28.) sz. határozatával a 2006. június 28-i ülésén elfogadta.
(3) A Szenátus a 87/2006. (XI.15.) sz. határozatával módosította 4.§ (8) bekezdés a), b), e) pontját, a 6.§ (10), 14.§ (5), 16.§ (3) és 18.§ (2) bekezdéseket és megalkotta a 4.§ (16), 7.§ (3), 19.§ (2) bekezdéseket. A módosított és új bekezdések - a 16.§ (3) bekezdés kivételével - 2006. november 15-én lépnek hatályba. A 16.§ (3) bekezdés a 2006/07-es tanév tavaszi félévének első napjától valamennyi hallgatóra vonatkozik.
(4) A Szenátus a 2007. június 6-i ülésén megalkotta a 2.§ (5) bekezdés új d) pontját, a 3.§ (10), (12), (14) bekezdését, a 13.§ (3), (4), (5) bekezdéseket, a 21.§ (16) bekezdését és a 23.§ (14) bekezdését, módosította a 3.§ (13) bekezdését, az 5.§ (7) bekezdését, a 6.§ (16) bekezdését,a 22.§ (9), (10) bekezdését, a 23.§ (12) bekezdését, valamint törölte a 22.§ (11) bekezdését.

Dr. Hauser Zoltán
rektor

1. számú melléklet a Tanulmányi és vizsgaszabályzathoz