Az Eszterházy Károly Főiskolán nappali, esti és levelező tagozaton, illetve távoktatási formában lehet tanulmányokat folytatni. A képzési idő programtól függően 4, 6, vagy 7 félév. Az őszi szemeszterek általában szeptember elejétől január végéig, a tavasziak február elejétől június végéig tartanak. Az alapszakokon 6-7 szemeszter alatt lehet oklevelet szerezni. A szakirányú továbbképzési szakokon 2-4 félév a képzési idő. Az Eszterházy Károly Főiskolán felsőfokú szakképzés is folyik 4 féléves képzési idővel.
Hallgatóink modulszerű formában részt vehetnek államilag elismert felsőfokú szakképesítést adó, a régió felé nyitott programokban is. Levelező tagozaton konzultációkkal segítik a hallgatók egyéni felkészülését.
A főiskolán kreditrendszerű oktatás folyik. E tanulmányi rend lényege, hogy a hagyományos hálótervek helyére tanegység listák léptek, a tantárgyakat felváltották a tanegységek. A tanegységek szabadon felvehetőek, ha az előfeltételként megjelölt tanegységek teljesítése megtörtént. A kreditrendszerű képzés lehetővé teszi a tanulmányi teljesítmények beszámíthatóságát a hazai és külföldi intézmények között, és biztosítja az átjárhatóságot.

A főiskolán oktatott alapszakokon a képzés során fontos cél, hogy a hallgatók kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek a képzés második (MSc) ciklusban történő folytatásához.

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Alapszakok


Anglisztika BA
Az alapszak olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése, akik az angol nyelvet szóban és írásban legalább a közös európai referenciarendszer szerinti C1-es szinten - a hagyományos magyarországi nyelvvizsgáztatási rendszer szerint felsőfokon - tudják használni, és ismerik az angol és amerikai irodalom és kultúra legfontosabb jellemzőit, valamint képesek általános szövegek fordítására.
Szakfelelős: Dr. Vermes Albert főiskolai docens

Ének zene BA
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik zeneelméleti, zeneirodalmi ismereteik, a kulturális/művészeti intézményrendszerről szerzett tudásuk birtokában, kiművelt zenei technikával, jó ízléssel és alkotó döntési készséggel képesek szolgálatuk ellátására az európai térség zenei és más kulturális/művészeti intézményeiben. A képzés során kellő jártasságra tesznek szert a magyar zenei élet és az európai országok zenei életének megismeréséhez. Felkészültségük alapján alkalmasak tanulmányaik mesterképzés keretében történő folytatására.
Szakfelelős: Dr. Gábos Judit főiskolai tanár

Elektronikus ábrázolás BA
A szak létesítésének célja olyan szakemberek képzése, akik az elektronikus ábrázolás területén megfelelő elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. A képzés olyan szemléleti bázist épít fel, amely biztos alapokat nyújt a jelenlegi vizuális világunkban való tájékozódásban, odafigyelve egyaránt a képalakítás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásaira. Választható szakirányok:
- Képanimátor szakirány az analóg képi információk digitalizálásával, a digitális és a mozgóképes anyagok szakszerű animálásával foglalkozó szakember, aki főként az elektronikus médiumok képi információinak magas szintű prezentációját alakítja és felügyeli. Felkészült kiadvány-előkészítő, szerkesztői feladatokra.
- Elektrográfia szakirány digitális képfeldolgozással, sokszorosítással foglalkozó cégek, vállalkozások sokoldalú szakembere, aki a klasszikus alkalmazott grafikai ismereteit kellő szakmai kompetenciával képes az elektronikus képalkotás területére konvertálni.
Szakfelelős: Szurcsik József főiskolai docens

Képi ábrázolás BA
A képi ábrázolás alapképzési szak lehetőséget nyújt olyan szakemberek képzésére, akik átfogó elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek mind a tradicionális, mind a kortárs képalakítás és képalkotás terén. A képzés olyan szemléleti bázist épít fel, amely biztos alapokat nyújt a jelenlegi vizuális világunkban való tájékozódásban, odafigyelve a képalakítás hétköznapi és művészeti megnyilvánulásaira.
- Festészet szakirány egy hangsúlyos rajzi előkészítés után, a történetileg kialakult képformák, képi kifejezési lehetőségek megismerése mellett betekintést ad az új képépítő törekvésekbe, közlésformákba.
- Képgrafika szakirány a rajzközpontú megalapozottságot figyelembe véve megismerteti a grafika különböző technikáit a hallgatókkal.
Szakfelelős: Földi Péter főiskolai tanár

Germanisztika BA
A germanisztika alapszak (német szakirány) képzési célja olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése, akik a német nyelvet szóban és írásban magas szinten (a közös európai nyelvi rendszer szerinti legalább C1-es szinten) képesek használni; a német nyelv, irodalom, kultúra és történelem területén alapos elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. E képességek és ismeretek alkalmassá teszik őket irányító, szervező feladatok ellátására az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média és sajtó, a kultúra és a közigazgatás területein; képesek általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására; ismerik.
Szakfelelős: Dr.Harsányi Mihály főiskolai docens

Magyar BA
Az alapszak célja, olyan széles körű általános műveltséggel rendelkező magyar szakos bölcsészek képzése, akik megbízható ismeretekkel rendelkeznek a magyar- és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól, valamint az azokból levezethető sajátosságokról. A képzés során a hallgatók megismerkednek a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati eljárásokkal, a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságaival, hogy ezen ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan tudjanak megnyilatkozni.
Szakfelelős: Dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár

Plasztikai ábrázolás BA
Plasztikai ábrázolás célja az, hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a háromdimenziós térben jelentkező esztétikai, vizuális problémák értő interpretálói és kreatív alkotói magatartással rendelkező szakértői legyenek. Képesek legyenek a vizuális kultúrán kiemelten a plasztikai ábrázolás területén felmerülő elméleti és gyakorlati feladatok megoldására, megismerjék az ehhez szükséges anyagok és eszközök, úgy a hagyományos, mint a korszerű módszerek használatát.
Szakfelelős: Dr. Erdős Júlia főiskolai docens

Romanisztika (francia) BA
Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelv és kultúra területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A hallgatók megismerkednek Franciaország nyelvével és irodalmával, történelmével, kultúrájával, politikai és gazdasági életével, intézményrendszerével.
Szakfelelős: Novotnyné dr. Vágási Margit főiskolai tanár

Szabad bölcsészet BA
Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Cél továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúra alapjainak megismertetése és a kritikai érzékenység kialakítása az egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak eszközrendszerével.
Szakfelelős: Dr. Loboczky János főiskolai tanár

Történelem BA
Az alapszak célja olyan történelem szakos bölcsészek képzése, akik a magyar és a világtörténelem nagy korszakainak tanulmányozása során elsajátítják a legfontosabb szakmai ismereteket, és annak birtokában a gazdaság-, társadalom-, politikatörténeti folyamatokat, az eszme- és kultúrtörténet jelentőségét; eredményeit képesek egyetemes összefüggésekben értelmezni és értelmeztetni.
Szakfelelős: Dr. Gebei Sándor egyetemi tanár

Történelem (egyetemi kiegészítő)
A kiegészítő képzésben olyan okleveles történelem szakos bölcsészek és tanárok képzése a cél, akik szakmai és módszertani ismereteik birtokában megfelelnek a közoktatás elvárásainak, képesek lesznek ismereteik - önálló és szervezett keretek közötti - bővítésére, megújítására.
Szakfelelős: Dr. Gebei Sándor egyetemi tanár

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai kar

Alapszakok

Emberi erőforrások BA
Az alapszak célja olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására. Az emberi erőforrások alapszakon végzettek alkalmasak továbbá a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására.
Szakfelelős: Dr. Kádek István főiskolai tanár

Gazdálkodási és menedzsment BA
Az alapszak célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.
Szakfelelős: Dr. Zám Éva főiskolai tanár

Kommunikáció és médiatudomány BA
Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció és a média fontosabb intézményeit. Rendelkeznek együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, önismerettel, kritikai önreflexióval, felelősségtudattal, hatékony és sikerorientált gondolkodással. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére.
Szakfelelős: Dr. Varga Gyula főiskolai tanár

Mozgóképkultúra és médiaismeret BA
Olyan szakemberek képzése, akik elméleti ismereteik birtokában képesek tájékozódni a tömegkommunikációs médiumok fejlődésének folyamataiban, ismerik a mediális közlés sajátosságait és képesek a mediális közlésmódot használó tartalmak értelmezésére. A végzettek alkalmasak a mozgóképes, illetve a multimédiás szövegek előállításával kapcsolatos gyakorlati feladatok ellátására. Felkészültségük alapján kellő mélységű elméleti ismerettel és gyakorlati készséggel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.
Szakfelelős: Dr. Forgó Sándor főiskolai tanár

Nemzetközi tanulmányok BA
Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik és magas szintű nyelvtudásuk birtokában, képesek elősegíteni az integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami, a nonprofit szektorban, az önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél egyaránt.
Szakfelelős: Ráczné dr. Horváth Ágnes főiskolai docens

Felsőfokú szakképzések

Idegenforgalmi szakmenedzser
A képzés célja kreatív, megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, idegen nyelven is kommunikálni tudó, jó kapcsolatteremtő képességgel bíró szakemberek képzése, akik önálló vállalkozóként, vagy középvezetőként, illetve a menedzsment tagjaként idegenforgalmi tervezési, szervezési tevékenységeket képesek végezni.
Szakfelelős: Tóthné Igó Zsuzsanna főiskolai adjunktus

Intézményi kommunikátor
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak önkormányzatok, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek, továbbá gazdálkodó intézmények, vállalkozások belső és külső kommunikációs kapcsolatainak kialakítására, működtetésére. Az intézményi kommunikátor egy személyben felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért, - átfogó koncepció jegyében - gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól.
Szakfelelős: Dr. Varga Gyula főiskolai tanár

Vállalkozási szakügyintéző
Kreatív, megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, idegen nyelven is kommunikálni tudó, jó kapcsolatteremtő képességgel bíró szakemberek képzése, akik önálló vállalkozóként, vagy középvezetőként, illetve a menedzsment tagjaként vállalkozás-szervezési és üzleti tervezési tevékenységeket képesek végezni.
Szakfelelős: Túróczi Gabriella tanársegéd

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Alapszakok

Andragógia BA
Az alapszak célja olyan felnőttképzési szakemberek képzése, akik neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági és szociológiai tudásuk eredményeként, valamint az állami, vállalkozói és a civil szervezetekről, intézményekről és a munkaerőpiac, munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek a közművelődési intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein, közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.
Szakfelelős: Dr. Köpf László főiskolai tanár

Informatikus könyvtáros BA
Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.
Szakfelelős: Dr. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár

Informatikus könyvtáros (egyetemi kiegészítő)
A kiegészítő képzésben olyan szakemberek képzése a cél, akik a könyvtár és információszolgáltatás területén korszerű elméleti, történeti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, s ezek birtokában képesek különböző könyvtártípusok szakmai munkaköreinek, valamint egyéb szaktájékoztatási feladatok ellátására. A hallgatók tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.
Szakfelelős: Dr. Demetrovics János akadémikus, egyetemi tanár

Pedagógia BA
Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódott műveltséganyag ismeretében a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit képesek szakszerűen átlátni és bennük - szakmai vezetés mellett - közreműködni.
Szakfelelős: Dr. Nagy Mária egyetemi docens

Szociálpedagógia BA
Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak szociálpedagógusi tevékenység ellátására, a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak kezelésére az érintett személyek, csoportok és családok támogatására és egyensúlyuk megteremtésére saját környezetükkel.
Szakfelelős: Dr. Ludányi Ágnes főiskolai docens

Felsőfokú szakképzések

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, gondozó
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gyermekjóléti alapellátás bölcsödéiben, házi gyermekgondozói szolgálatban, családi napköziben képes ellátni a 0-3 éves korúak gyermekgondozási-nevelési feladatit.
Szakfelelős: Dr. Dávid Mária főiskolai docens

Ifjúságsegítő
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az össz - európai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkultúra problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására és az ifjúsági korosztály közösségeinek fejlesztésére.
Szakfelelős: Dr. Hanák Zsuzsanna főiskolai docens

Médiatechnológus asszisztens
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az információtechnika hagyományos és digitális ágaiban is jártasak, a multimédia-fejlesztéstől kezdve a Web szerkesztésen át a televíziós műsorok készítéséig és kivitelezéséig.
Szakfelelős: Dr. Forgó Sándor főiskolai tanár

Természettudományi Főiskolai Kar

Alapszakok

Biológia BSc
Az alapszak célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.
Szakfelelős: Dr. Orbán Sándor egyetemi tanár

Földrajz BSc
Az alapszak célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről.
Szakfelelős: Dr. Tóth Géza főiskolai tanár

Kémia BSc
Az alapszak célja korszerű természettudományos szemléletmóddal bíró magas szintű kémiai tudással rendelkező szakemberek képzése. A szak követelményeit teljesítők megfelelő ismeretekkel bírnak a társ természettudományok, valamint az informatika területén képesek az alapképzésben megszerzett ismereteik önálló bővítésére, a hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozására.
Szakfelelős: Dr. Rácz László főiskolai tanár

Környezettan BSc
Az alapszak célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatika, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére, ismereteik közvetlen gyakorlati alkalmazására, környezetügyi munkavégzésre.
Szakfelelős: Dr. Kárász Imre egyetemi tanár

Matematika BSc
Az alapszak célja olyan elméleti- és alkalmazott ismeretekkel rendelkező matematikusok képzése, akik képesek alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazni. A végzettek alkalmassá vállnak felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenységük minőségtudattal történő végzésére; továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására.
Szakfelelős: Dr. Mátyás Ferenc főiskolai tanár

Programtervező informatikus BSc
Az alapszak célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni.
Szakfelelős: Dr. Holovács József egyetemi tanár

Sportszervező BSc
Az alapképzés célja olyan sportmenedzserek képzése, akik sportvezetési ismereteik birtokában képesek ellátni a sportmenedzseri és a sportszervezői feladatokat; feltárni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrásokat; eligazodni a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között.
Szakfelelős: Dr. Müller Anetta főiskolai docens

Testnevelő-edző BSc
Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik testkulturális és sporttudományi, valamint nevelés- és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek sportedzői, sportszervezői, testnevelői tevékenység ellátására.
Szakfelelős: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár


Felsőfokú szakképzések

Bortechnológus
Olyan szakemberek képzése, akik - az átalakuló gazdasági viszonyaink mellett - sokrétű és korszerű szaktudásuk alapján alkalmasak a hazai (és külföldi) borászati közép- és nagyüzemekben, valamint családi gazdaságokban az ilyen irányú felsőfokú szakképzettséget igénylő munkakör betöltésére, középszintű vezetői feladatok ellátására. További cél olyan általános és szakirányú ismeretek közvetítése, melyek megalapozzák a Bortechnológus képesítést megszerzők továbbtanulási esélyeit a szakirányú felsőfokú ún. BSc, illetve MSc szintű képzésben.
Szakfelelős. Dr. Rácz László főiskolai tanár

Élelmiszeripari menedzser
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik középvezetői szinten képesek kisebb üzemek, családi gazdaságok konzervipari, hűtőipari, borászati, élelmiszerlaboratóriumi munkáinak, feladatainak megfelelő szintű ellátására. A régió munkaerőpiacát figyelembe véve különösen előtérbe kerül a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szakirány.
Szakfelelős: Dr. Csutorás Csaba főiskolai docens

Hulladékgazdálkodási technológus
A képzés célja megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a településeken, a mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodással - főként hulladékgazdálkodással - kapcsolatos feladatok ellátására képesek. A kurzus elvégzése középszintű vezetői feladatok ellátására, valamint önálló vállalkozás létrehozására ad jogosítványt.
Szakfelelős: Dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens
A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező logisztikai szakemberek képzése, akik - több tudományterületet érintő ismereteik révén - képesek multinacionális vállalatok valamint a kis- és középvállalatok gyakorlatorientált logisztikai problémáinak gazdaságos, műszaki szempontból is megfelelő optimális megoldására.
Szakfelelős: Olajos Péter főiskolai adjunktus