AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA KARAI ÉS A KAROK SZERVEZETI EGYSÉGEI

A főiskola önálló oktatási szervezeti egységei

A főiskola szakmailag önálló oktatási szervezeti egységei a karok, melyek az oktatás fő irányát meghatározó szakterületeken koordinálják a képzést, a tudományos kutatást és szaktanácsadást végeznek. Igazgatási feladataikat a központi igazgatás segítségével végzik. A karokkal azonos szintű szervezeti egység a főiskolán a fakultás.

A karok szervezete és vezetése

A Kari Tanács a kar vezető testülete, amely a kari Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott feladatokat lát el és azok megvalósítása érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogokat gyakorol, illetve bármely a kar irányításának keretébe tartozó ügyben állásfoglalásra jogosult.
A hallgatói érdekeket a tanácsban választott hallgató tanácstagok képviselik.

A karok vezetői

Dékán: irányítja a kar oktatási, képzési, tudományos, kutatási, fejlesztési és szaktanácsadási tevékenységét, a Kari Tanács munkáját, a kari személyzeti munkát, gazdálkodik a kar költségvetési kereteivel.

Dékánhelyettes: a dékánt feladatai ellátásában segíti, távollétében meghatározott körben annak jogkörét gyakorolja.

Kari titkár: irányítja a kar igazgatási és ügyviteli tevékenységét, felügyeletet gyakorol a kar szervezeti egységeinek ilyen irányú munkája felett, a Kari Tanács titkáraként végzi a tanács működésével kapcsolatos feladatokat.

Nem önálló oktatási szervezeti egységek

A főiskola nem önálló szervezeti egységei: intézetek, intézeten belüli tanszékek, önálló tanszékek, idegennyelvi képzési központ, botanikus kert, kutatócsoportok megnevezéssel működnek.
A tanszékek olyan oktatási egységek, amelyek meghatározott tudományágat művelnek, intézetekhez vagy közvetlenül karokhoz tartoznak. A tanszéki munka irányítói a tanszékvezetők.

Az intézetek a tanszékek által ellátott oktatási és képzési feladat stratégiai fejlesztését segítik elő, illetve az oktatáson és képzésen kívül más szolgáltató tevékenységet (kutatás, szaktanácsadás) is végeznek. Az intézet vezetője az intézetigazgató.

Az intézetekben Intézeti Tanács működik, a tanács munkájában megfelelő arányban választott hallgatók képviselik az érintett hallgatók érdekeit.

A főiskola karai és szervezeti egységei

Az Eszterházy Károly Főiskolán négy kar működik tudományterületi és tudományági besorolásnak megfelelően.

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Világirodalom Tanszék
Magyar Irodalomtudományi Tanszék
Általános- és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Magyar Nyelvészeti Tanszék

Történelemtudományi Intézet
Történeti Segédtudományok Tanszék
Ókor és Középkori Egyetemes Történeti Tanszék
Új- és Modernkori Egyetemes Történeti Tanszék
Középkori és Újkori Magyar Történelem Tanszék
Modernkori Magyar Történelem Tanszék

Önálló tanszékek
Anglisztika Tanszék
Amerikanisztika Tanszék
Francia Nyelv és Irodalom Tanszék
Német Nyelv és Irodalom Tanszék
Filozófia Tanszék
Ének-zene Tanszék
Rajz Tanszék
Idegennyelvi Képzési Központ

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar

Gazdaságtudományi Intézet
Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék
Marketing és Európai Gazdasági Kapcsolatok Tanszék
Közgazdaságtan Tanszék
Erőforrás-gazdaságtan és Jog Tanszék
Szakmai Idegen Nyelvi Csoport

Önálló tanszékek
Kommunikáció Tanszék
Médiatudományi Tanszék
Politológia Tanszék

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar

Médiainformatika Intézet
Informatika Tanszék
Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék
Regionális Informatikai Központ

Önálló tanszékek
Andragógiai és Közművelődési Tanszék
Neveléstudományi Tanszék
Pszichológia Tanszék
Szakképzési Pedagógiai Tanszék
Szociálpedagógia Tanszék

Természettudományi Főiskolai Kar

Biológiai és Földrajzi Intézet
Állattani Tanszék
Biokémia és Molekuláris Biológia Tanszék
Növényélettani Tanszék
Növénytani Tanszék
Földrajz Tanszék

Környezettani Intézet
Környezettudományi Tanszék
Kémia Tanszék
Fizika Tanszék

Matematikai és Informatikai Intézet
Matematika Tanszék
Alkalmazott Matematika Tanszék
Számítástudományi Tanszék
Információtechnológia Tanszék

Testnevelési és Sporttudományi Intézet
Testkultúra-elmélet Tanszék
Sportági Tanszék
Sporttudományi és Módszertani Tanszék

Kutatócsoportok
Integrált Természettudományi Szolgáltató és Kutató Központ (TTKF)
Bryológiai Kutatócsoportja (TTKF)
Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport (GTFK)
Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport (TKTK)
Regionális Oktatási Kutatási Műhely (TKTK)