ÚJ KÉPZÉSI RENDSZER a magyar felsőoktatásban

A magyar felsőoktatásban 2006. szeptemberétől gyökeres változások mennek végbe, melynek alapjait a 2005. évi felsőoktatásról szóló CXXXIX. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV.5.) sz. Korm.rendelet, illetve az európai oktatási miniszterek 1999-ben Bolognában aláírt szándéknyilatkozata teremtette meg.

A Bologna-folyamat lényege

A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás ésszerű harmonizációja. A Bolognai Nyilatkozatot aláíró országok (1999-ben 29 és később újabb tizenhat) önként vállalták, hogy felsőoktatás-politikáikat összehangolják. E folyamat eredményeképpen az egyes országok felsőoktatási rendszerei egy nagy, európai rendszer, az Európai Felsőoktatási Térség részeivé válhatnak.
A Bolognai Nyilatkozat közös európai problémákra keresi a közös európai választ. Legfontosabb célkitűzései közé tartozik a könnyen áttekinthető és összehasonlítható oklevelek rendszerének bevezetése; az alapvetően két fő cikluson alapuló felsőfokú képzési rendszer, illetve a mobilitást segítő kreditrendszer bevezetése; a hallgatói és oktatói mozgásszabadság elősegítése; összehasonlítható kritériumok és módszerek kifejlesztése által az európai együttműködés támogatása a minőségbiztosítás területén, valamint az európai érdekek és értékek megjelenítése a felsőoktatásban.

Az új képzési rendszer

A magyar felsőoktatás hagyományos egyetemi és főiskolai szintű képzési szerkezetét 2006. szeptemberétől felmenő rendszerben új képzési szerkezet váltja fel. Az első képzési ciklusban 101 új alapszak indul el -jellemzően 6-8 féléves képzési idővel -, melyek közül a 2006/07-es tanévben az Eszterházy Károly Főiskolán 21 szakon kezdődik meg az oktatás.
A lineáris felsőoktatási rendszer lényege, hogy a BA, BSc alapképzésben oklevelet szerzettek a jövőben új felvételi eljárással folytathatják majd tanulmányaikat mesterképzésben (MA, MSc). A mesterképzésben 4-5 félév után megszerzett oklevél birtokában Phd. fokozatot szerezhetnek a hallgatók a doktori iskolákban.
Továbbra is jelen van a magyar felsőoktatási rendszerben a felsőfokú szakképzés és szakirányú továbbképzés.
A 2006/07-es tanévben utoljára van lehetőség a művészeti és művészetközvetítői képzési területhez tartozó szakok hagyományos, 8 féléves főiskolai szintű oktatására. A mesterképzés indításáig az intézmények kiegészítő egyetemi alapképzésben is folytatnak oktatást az azonos szakon szerzett főiskolai oklevéllel rendelkezőknek.

 

Tanulmányi rend az Eszterházy Károly Főiskolán

A fentiek alapján az alábbi képzési szinteken zajlik képzés az Eszterházy Károly Főiskolán:

 • Felsőfokú szakképzés,
 • Főiskolai alapképzés (kifutó jelleggel),
 • BA/BSc alapképzés,
 • Egyetemi alapképzés és kiegészítő alapképzés (kifutó jelleggel),
 • Szakirányú továbbképzés és pedagógus szakvizsga.

A tanulmányi követelményeket az OM rendeletben megfogalmazott képzési és kimeneti követelmények (KKK) és a kari tanácsok által elfogadott tantervek határozzák meg. Az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006. (IV.3.) sz. OM rendelet tartalmazza. A hallgatók tanulmányi és vizsgaszabályait a főiskola Szenátusa által elfogadott Tanulmányi és Vizsgaszabályzat állapítja meg (ld. www.tik.ektf.hu valamint a CD-n a Szabályzatok menüpont alatt)

Ének-zenetanár, ének-zenetanár, karvezetés és rajz-vizuális kommunikáció szakon a hallgatóknak az alábbi területeken kell tanulmányi követelményeket teljesíteniük:
általános értelmiségképzés,
szakos képzés,
tanári szakon tanárképzés.

 •  
 • A felsőfokú szakképzés, BA/BSc alapképzés, egyetemi kiegészítő alapképzés, valamint a szakirányú továbbképzés és pedagógus szakvizsga programok követelményeit a szakok tanegységlistái határozzák meg.

2002. szeptemberétől a magyarországi felsőoktatási intézmények egységes tanulmányi rendszert, un. kreditrendszerű képzést vezettek be. A kreditek azon - a hazai és nemzetközi tapasztalatok figyelembevételével kialakított becslés alapján megállapított - összes hallgatói tanulmányi munkaidőn alapulnak, amely egy átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése érdekében elvárható. A kreditekkel elismert összes hallgatói tanulmányi munkaidő a tanórákat és az egyéni hallgatói munkaórákat is tartalmazza.
Az országos kreditátviteli rendszerben egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra elvégzésével egyenértékű.

Az Eszterházy Károly Főiskola életében közel 15 éves hagyománya van a kreditrendszerű képzésnek, mely nagyfokú rugalmasságot, szabadságot biztosít a hallgatók számára, ugyanakkor óriási felelősséget is ruház rájuk: tanulmányaikat a vizsgaszabályzatban leírt szabályok figyelembevételével saját maguk ütemezhetik - a tanegységek felvételének, illetve teljesítésének sorrendjét a képzés időtartamán belül maguk határozhatják meg. A szakos tanulmányokban való előmenetel - egészen az oklevélszerzésig - a szak képzéséért felelős tanszékek által kidolgozott és meghirdetett kritériumok alapján történik. A tanszékeknek biztosítaniuk kell a szakmailag kötelező, kötelezően választható és szabadon választható kurzusokat.

Ha a hallgató a tanulmányi követelményeket sikeresen teljesíti, kreditpontot szerez. A megszerezhető kreditek száma nem függ a sikeres megfelelés fokozatától (elégséges vagy jó osztályzattal ugyanannyi kreditet lehet szerezni, illetve ugyanazon tanegység teljesítése során a "megfelelt" és a "kiválóan megfelelt" minősítéssel ugyanannyi kreditpontot kell elszámolni).

A tantervben előírt valamennyi vizsga eredményes letételét, a tanulmányi követelmények teljesítését a végbizonyítvány (abszolutórium) igazolja. A végbizonyítványt a dékán írja alá a hallgató leckekönyvében.

A záróvizsgára bocsátás feltétele: a tantervben előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítése, azaz az abszolutórium megszerzése.

A záróvizsga részei:
a szakdolgozat(ok) elkészítése és megvédése,
szóbeli szakzáróvizsga,
tanári képesítő vizsga (ének-zene, ének-zene-karvezetés, rajz-vizuális kommunikáció szakokon).

 

A bizonyítvány, illetve az oklevél kiadásához minimálisan megszerzendő kreditek száma:

A felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók számára a sikeres szakmai vizsga alapján a főiskola az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad ki. A bizonyítvány megszerzéséhez a hallgatónak legalább 120 kreditet kell teljesítenie.

Sikeres záróvizsga alapján a főiskola a BA/BSc alapképzésben, a főiskolai képzésben és egyetemi kiegészítő alapképzésben, valamint a szakirányú továbbképzésben részt vevő hallgató számára oklevelet állít ki. Az oklevél kiállításához megszerzendő kreditek száma:
ének-zene szakon, BA/BSc képzésben legalább 180 kredit,
ének-zene-karvezetés, rajz-vizuális kommunikáció szakokon legalább 240 kredit,
Egyetemi szintű kiegészítő alapképzésben a tanterv által meghatározott kreditmennyiség,
Szakirányú továbbképzésben legalább 60 kredit.

Az oklevél kiadásának feltételét BA/BSc képzésben a 15/2006. (IV.3.) sz. az alap és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló OM rendelet határozza meg. A művészeti felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló Korm. rendelet száma: 105/1998. (V.23.)

 

Az alapfokozat (BA/BSc) megszerzéséhez szükséges nyelvi követelmények:

Egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C tipusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges az alábbi szakokon:
Magyar
Történelem (latin nyelvből is elfogadott)
Andragógia
Pedagógia
Szabad bölcsészet
Szociálpedagógia
Informatikus könyvtáros
Kommunikáció és médiatudomány
Legalább kettő középfokú C tipusú államilag elismert nyelvvizsga szükséges, amelyből az egyik szaknyelvi, a másik általános nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél:
Nemzetközi tanulmányok szakon.

Államilag elismert középfokú C tipusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges egy olyan idegen nyelvből, amelyen a szakmának tudományos irodalma van:
Programtervező informatikus szakon.

Államilag elismert legalább középfokú C tipusú szaknyelvi vagy felsőfokú C tipusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges:
Gazdálkodási és menedzsment
Emberi erőforrások szakokon.

Egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú C tipusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges:
Testnevelő-edző
Sportmenedzser
Biológia
Kémia
Földrajz
Környezettan
Matematika

Anglisztika és romanisztika szakokon a záróvizsga letétele a nyelvvizsga-követelmények teljesítését igazolja.

Főiskolai képzésben az oklevél kiadásának nyelvi követelményei:

Alapfokú C tipusú államilag elismert nyelvvizsga egy idegen nyelvből vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges:
Ének-zene
Ének-zene-karvezetés
Rajz-vizuális kommunikáció szakokon.

Egyetemi képzésben az oklevél kiadásának nyelvi követelményei:

Egy élő idegen nyelvből egynyelvű vagy kétnyelvű középfokú C tipusú és egy másik élő idegen nyelvből egynyelvű vagy kétnyelvű alapfokú C tipusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges:
Informatikus könyvtáros egyetemi kiegészítő alapképzés
Történelem egyetemi kiegészítő alapképzésben (ezen a szakon az alapfokú C tipusú nyelvvizsga latin nyelvből is elfogadható)

Beszámítás az előző tanulmányok alapján

Nem kell teljesíteni a tantervben előírt követelményeket (de a Neptunban a kurzusra be kell jelentkezi), ha a hallgató azokat korábban már elsajátította, és ezt hitelt érdemlő módon igazolja. A korábbi tanulmányok elismerése iránti kérelmet a Kredit Bizottságnak címezve az erre a célra rendszeresített nyomtatványon a Tanulmányi és Információs Központban kell benyújtani a félévkezdés hónapjának 20. napjáig. A kérelemhez csatolni kell a leckekönyvi fénymásolatot, valamint a tantárgyleírást. A beszámításokkal kapcsolatos további információkat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 7. §.-ban olvashat.

A beszámítást kérelem alapján az alábbi esetekben megkapja a hallgató:

 • Informatikai tanegységének (Infokommunikáció, Infomédia vagy Infotechnológia I. - karonként 1-1 tanegység) beszámítását

ha 2001-ben vagy az azt követő években

  • OKJ Számítógép-kezelő (felhasználó) vagy
  • OKJ Számítástechnikai szoftverüzemeltető vagy
  • ECDL bizonyítványt (európai számítógép-használói bizonyítványt) szerzett vagy
  • felsőoktatási intézményben informatikai tanegységet teljesített a hallgató.
 • Filozófiatörténet beszámítását kérelemre a TIK hivatalból elvégzi, ha a hallgató a tanegységet felsőoktatási intézményben 1990-ben vagy azt követően teljesítette és azt leckekönyvének fénymásolatával a fenti határidőig igazolja.

A beszámításokhoz szükséges nyomtatvány beszerezhető a TIK-ben vagy nyomtatható a www.ektf.hu/admin/nyomtatv/index.html web-oldalról.
A felsőfokú szakképzésben OKJ-bizonyítványt szerzett hallgatónak szakirányú továbbtanulás esetén a TIK max. 60 kreditet számol el.

Idegen nyelvi oktatás, nyelvvizsga

A jogszabályban előírt nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzése érdekében a nem idegen nyelv szakos hallgatók számára a főiskola 4 féléven keresztül, heti 4 órában idegen nyelvi kurzusokat ír elő, amelyeket az Idegennyelvi Képzési Központ hirdet meg. Az idegen nyelvi tanulmányi kötelezettségekre is az általános kreditszámítási elvek érvényesek.

A nyelvórákkal kapcsolatos információk és a tudásszintek meghatározása megtalálható az Idegennyelvi Képzési Központ hirdetőtábláján.
Azok a hallgatók, akik 4 félév után sem készültek fel a nyelvvizsgára, költségtérítéses formában tanulhatnak idegen nyelvet.

Beiratkozás, tanegységek felvétele

A felvétel alapján főiskolai tanulmányok megkezdésére jogot szerzett hallgatók kötelesek a a regisztrációs időszak - legkésőbb a felvételt kimondó határozatot követő tanévre - beiratkozni. A beiratkozás elmulasztása esetén a felvételi határozat érvényét veszti.

A beiratkozáshoz

iratkozási lapot kell kitölteni,
a félév folyamán teljesíteni kívánt tanegységeket fel kell venni a NEPTUN számítógépes nyilvántartó rendszerben,
költségtérítéses képzés esetén az iratkozási díjat, az előírt félévi költségtérítést egy összegben be kell fizetni.

A hallgató a tanulmányai során egy alkalommal iratkozik be, minden további félévben bejelentkezik. A bejelentkezés azt jelenti, hogy legalább egy tanegységet felvesz a számítógépes rendszerben. A tanegységek felvétele az ún. regisztrációs időszakban - a félévkezdést megelőző két hétben - a NEPTUN programban történik.
A NEPTUN számítógépes rendszer használatával a hallgatóknak olyan szolgáltatást nyújt, amely naprakész információkat ad a saját hallgatói adatokról, valamint a képzéssel kapcsolatos tanulmányi adatok adminisztrálásáról. Nagy előnye, hogy a NEPTUN_HALLGATÓI modul szolgáltatásait intézményen belül és intézményen kívül is igénybe lehet venni.
A modul célja a hallgatók oktatási, tanulási, kutatási tevékenységének elősegítése, korszerű információs rendszer kialakítása, egyes hallgatói tevékenységek (vizsgajelentkezések, szakirány választások, tanegység-felvételek) megkönnyítése.

A NEPTUN rendszerben a hallgatók az alábbi feladatokat kötelesek elvégezni:
Bejelentkezés a félévre
Tanegységek felvétele (bejelentkezés az órákra)
Bejelentkezés a vizsgákra
Tanulmányokkal összefüggő pénzügyi befizetések

A főiskolára felvételt nyert hallgató un. NEPTUN-kódot és jelszót kap, melynek segítségével bejuthat a rendszerbe. Elérhetősége: http://neptun.ektf.hu. A hallgató rendszerbeli tevékenysége biztonságos, a személyiségi jogokat nem sérti meg, a hallgató csak saját törzsadataihoz juthat hozzá, illetve ahhoz az információhoz, amit a hallgatótársak magukról ismertetni akarnak.

A NEPTUN_HALLGATÓI modul részletes leírását ld. a főiskola honlapján: www.ektf.hu

A költségtérítés és egyéb díjak befizetésének módja

A költségtérítés és egyéb díjak csak banki átutalással az alábbi számlaszámra (gyűjtőszámlára*) történő befizetéssel teljesíthető:

10403507-35004545-70070000

Postai befizetést a rendszer nem fogad el!!

A banki átutalás menete a következő

A hallgató banki átutalási szelvényt tölt ki, amelynek "Közlemény" rovatába feltünteti a Neptun kódját NK-kezdéssel! (A program működése szempontjából elengedhetetlen, hogy a Neptun kódot előzze meg az NK- jelzés. Pl.: ha a Neptun kód BPA15Y, akkor a közlemény rovatba NK-BPA15Y bejegyzést kell írni.)
A banki befizetést követő második napon a Neptun rendszerben a hallgató egyenlegén megjelenik a befizetett összeg.
Ahhoz, hogy a befizetett összeg a főiskola számlájára kerüljön, arról a hallgatónak a Neptunban rendelkeznie kell az alábbi módon:
A "Tanulmányok" lap "Pénzügyek" gombját megnyomva és a megfelelő képzést a "Képzés" gomb alatt kiválasztva, a "Kiírt tételek teljesítésé"-re kattintva választhatja ki a félév során számára előírt tételt. A "Teljesít" gomb megnyomásával befejezte a műveletet.

*Gyűjtőszámla: a Főiskolai Hallgatói Önkormányzat által a Kereskedelmi és Hitelbankban a hallgatói befizetésekre létrehozott számla, melyre a hallgató a Neptun kódja alapján egyénileg utalhat pénzösszeget. Ez az összeg a főiskola számláján csak a Neptun rendszerben történt hallgatói rendelkezés után jelenik meg. Postai befizetést a rendszer nem fogad el!

A főiskola működését, a hallgatók jogait és kötelezettségeit az alábbi legfőbb kiadványok szabályozzák, illetve tartalmazzák főiskolánkon:
-Szervezeti és Működési Szabályzat,
-Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, és annak mellékletei,
-Tanulmányi Tájékoztató,
-Támogatási és Térítési Díj Szabályzat
-Gyakorlati Képzés Útmutatója.
A kiadványok egy részét az első beiratkozáskor minden hallgató megkapja, illetve azok mindegyike megtalálható a főiskola honlapján (www.ektf.hu).

 

A Tanulmányi és Információs Központ  - a TIK

www.tik.ektf.hu

A Tanulmányi és Információs Központ (TIK) a hallgatók tanulmányaival, pénzügyeivel kapcsolatos intézményi szintű szolgáltatásokat végzi. Hat szervezeti egységből áll, melyeknek a hallgatók különböző adminisztrációs ügyeinek intézése a feladatuk.

Bölcsészettudományi tanulmányi csoport
Gazdaság- és Társadalomtudományi tanulmányi csoport
Pedagógiai, Pszichológiai és Tanárképzési tanulmányi csoport
Természettudományi tanulmányi csoport
Pénzügyi Csoport
Felvételi Iroda

A hallgató a beiratkozáskor leckekönyvet kap. A szorgalmi időszak utolsó hetében a hallgató a Neptun számítógépes nyilvántartás alapján köteles a felvett tanegységek adatait beírni a leckekönyve megfelelő rovataiba. Ez az egyedüli alkalom, hogy a hallgató a leckekönyvébe adatot írhat. A hiányosan vagy a tévesen beírt adatot csak a TIK módosíthatja.
A hallgató köteles a leckekönyvét a TIK-nek leadni legkésőbb a vizsgaidőszakot követő 3. munkanapon. A késedelmesen leadott leckekönyvek után és minden más határidő mulasztása miatt a TIK késedelmi díjat számol fel.

Hallgatóknak adható támogatások és fizetendő díjak, térítések

Ld. a www.tik.ektgf.hu/szabalyzatok menüpont alatt.

A diákigazolványról

Állandó diákigazolvány

A főiskolára beiratkozott hallgató diákigazolványra jogosult.. Az állandó diákigazolványok érvényesítését az érvényesítő matrica felragasztásával a tanulmányi előadók végzik félévente (március 31-ig és október 31-ig). Az érvényesítést megelőzően a beiratkozás jogszerűségét ellenőrizni kell.
A hallgató köteles beszolgáltatni állandó diákigazolványát, amennyiben:

 • diákigazolványa megrongálódott,
 • adatváltozás miatt új igazolványt igényelt,
 • a hallgatói jogviszonya a főiskolával megszűnt.

Ideiglenes diákigazolvány

Az ideiglenes diákigazolvány két részből áll:
a) az intézményt azonosító kártya, melyet a hallgató ideiglenes használatra, visszaadási kötelezettséggel kapja,
b) kiegészítő, egyedileg sorszámozott papír alapú lap, amely a hallgatót azonosítja (személyi lap). A személyi lap kiállításától számított 60 napig érvényes.

A diákigazolványhoz kapcsolódó kedvezményrendszer elérhetőségei:
Web: www.diakigazolvany.hu vagy www.diakbonusz.hu
e-mail-cím: info@diakbonusz.hu

A diákhitelről

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való részvételre, függetlenül az egyén, illetve családja anyagi teherviselő képességétől, valamint hogy a Kormány hosszú távon biztosítsa az általánosan hozzáférhető, tömeges és minőségi felsőoktatás fenntarthatóságának feltételeit a magyar gazdaság fejlesztése érdekében.

A hallgatói hitel igénybevételének feltételei

Hallgatói hitelre az a magyar állampolgár jogosult, aki

 • felsőfokú szakképzésben, valamint főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzésben, BA/BSc alapképzésben vagy szakirányú továbbképzésben vesz részt (államilag támogatott, illetőleg költségtérítéses) beiratkozott hallgatóként,
 • a hallgatói hitel igénylésének időpontjában a 35. életévét még nem töltötte be,
 • hallgatói jogviszonya nem szünetel.

A hallgatói hitelt tanulmányi félévenként 5 hónapra vonatkozóan, legfeljebb a beiratkozás szerinti szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamra lehet felvenni.
Egy hallgató kizárólag egy érvényes kölcsönszerződéssel rendelkezhet. Amennyiben a hallgató több felsőoktatási intézményben, illetőleg karon vagy szakon több képzésben vesz részt, a jogosultsági időt a magasabb képzési szintű, illetve a hosszabb képzési idejű szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartam szerint állapítják meg.
A hallgatóknak nyújtott hitel változó kamatozású. A kamatszámítás kezdő napja a hallgatói hitel folyósításának első napja. Az aktuális kamatmértéket a Diákhitel Központ Rt. minden tanulmányi félév kezdetét megelőzően 30 nappal két országos napilapban és az Oktatási Közlönyben, valamint hirdetményként a felsőoktatási intézményben közzéteszi.
A hitelfelvevő a hallgatói hitel felvételéről a Diákhitel Központ Rt.-vel határozatlan időre szóló kölcsönszerződésben állapodik meg. A hitelfelvevő a kölcsönszerződésben szereplő személyi adataiban bekövetkezett minden változást a Diákhitel Központ Rt.-nek köteles a változást követő 14 napon belül bejelenteni.

A hallgatói hitel folyósítása

A hallgatói hitelt a folyósítás időszakában tárgyhó 15-ig a Diákhitel Központ Rt. a hitelfelvevő rendelkezésére bocsátja. A hallgatói jogviszony szüneteltetésének időtartama alatt a Diákhitel Központ Rt. a hallgatói hitelt nem folyósítja.

A hallgatói hitel törlesztése

A törlesztési kötelezettség kezdete a hallgatói jogviszony megszűnése, legkésőbb azonban a hitelfelvételi jogosultság megszűnése. A kölcsönszerződés szerint a havi hiteltörlesztés összegét a Diákhitel Központ Rt. úgy állapítja meg, hogy a hitelfelvevő fennálló tartozását az 1997. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tny.) szerinti öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig a hitelfelvevő még hátralevő éveinek megfelelő futamidejű hitellé alakítja át. A kötelezettség megfizetését legkésőbb az adott évet követő hó 12-ig a Diákhitel Központ Rt. e célra nyitott számlájára kell teljesíteni, a hitelfelvevő nevének és adóazonosító jelének feltüntetése mellett. A törlesztési kötelezettség szünetel az alatt az időtartam alatt, amikor a hitelfelvevő a Tny. szerinti rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, illetőleg GYES-ben vagy GYED-ben részesül, kötelező sorkatonai vagy polgári szolgálatot teljesít.