A FŐISKOLA VEZETÉSE ÉS SZERVEZETE

A főiskola vezetői

Rektor
A főiskolát a rektor vezeti, aki a főiskola folyamatos, jogszerű és hatékony működéséért, valamint az alapító okirat szerinti feladatok maradéktalan teljesítéséért egyszemélyi felelős vezető.

Rektorhelyettesek
A rektort feladatai ellátásában három rektorhelyettes segíti, akiket a főiskola vezető oktatói közül nyilvános pályázat alapján a Szenátus előzetes véleményének meghallgatása után, a rektor bíz meg, illetve ment fel. A főiskolán működő rektorhelyettesek:
általános és intézményfejlesztési rektorhelyettes,
oktatásfejlesztési rektorhelyettes,
tudományos és nemzetközi rektorhelyettes.

A főiskolai rektorhelyettesek a feladatkörükbe tartozó ügyekben a rektor jogkörét gyakorolják. Az általános rektorhelyettes a rektor távollétében annak teljes jogkörét gyakorolja.

Gazdasági főigazgató
A gazdasági főigazgató felelős a tervezéssel, az előirányzat felhasználásával, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosításával, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és saját szervezetére kiterjedő feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért.

Főtitkár

A főtitkár feladatköre a Rektori Hivatal igazgatási és ügyviteli tevékenységének irányítása, a főiskolai adminisztráció összehangolása és szervezése, a főiskola ügyintéző és ügyviteli tevékenységének irányítása és ellenőrzése, a Szenátusülés feltételének biztosítása, a főiskola dolgozóinak tájékoztatása a főiskolát érintő rendelkezésekről és az abból fakadó feladatokról.

A főiskola irányító testületei
A Szenátus a legfelsőbb vezető testület, amely a Felsőoktatási törvényben, valamint intézményi szabályzatban meghatározott feladatokat látja el és ezek megvalósítása érdekében döntési, véleményezési és javaslattevő jogokat gyakorol. Ezen kívül bármely, a főiskola irányításának és működésének keretébe tartozó ügyben állásfoglalásra jogosult.
A Szenátus tagjainak létszáma 22 fő. A tanács tagjai a főiskolai oktatók, dolgozók és hallgatók képviselői. A testületnek hat fő hallgató képviselője van.

A Rektori Tanács a főiskola vezetésére, operatív működésére, a napi feladatok végrehajtására alakult, a főiskolai rektor döntéseit előkészítő testület. Feladata a főiskola zavartalan működésével kapcsolatos döntések előkészítése, az oktató és tudományos kutatómunka koordinálása, a karok tevékenységének összehangolása.

A főiskola érdekegyeztető testületei
Az Intézményi Érdekegyeztető Tanács az érdekegyeztetés olyan fóruma, amely a munkabéke fenntartása érdekében szabályozza a munkáltatók és az intézményben dolgozó munkavállalók érdekképviseleti szervezetei közötti tárgyalások rendjét, az intézményi szintű egyeztetést, továbbá segíti a munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekben a munkaügyi konfliktusok megelőzését, illetve feloldását.

A Közalkalmazotti Tanács a főiskola közalkalmazottai nevében a törvény által megszabott részvételi jogok gyakorlásával képviseli a közalkalmazottak érdekeit a Szenátusban. A tanács döntése előtt véleményezi a gazdálkodásból származó bevétel felhasználásának tervezetét, a főiskola belső szabályzatainak tervezetét, a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét, a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, a főiskola munkarendjének kialakítását.

A Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete a főiskolai munkavállalók munkaviszonyával, közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása, érvényesítése és megvédése érdekében működik. A szakszervezet jogosult Kollektív Szerződés megkötésére.

A Főiskolai Hallgatói Önkormányzat az intézmény önkormányzatának részeként működik. A hallgatói önkormányzatnak tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. A hallgatói önkormányzat tisztségviselőit és képviselőit a hallgatók választják meg. Ennek során minden hallgató választó, illetve választható. Érvényes a választás, ha azon legalább a hallgatók húsz százaléka részt vesz.

Operatív tanácsadó és ellenőrző testületek
A Szenátus munkájának elősegítésére és ellenőrzésére állandó bizottságokat működtet. A főiskolán az alábbi bizottságok működnek:

Tudományos Tanács
A Tudományos Tanács irányítja a főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs stratégiájának kialakítását és megvalósítását, továbbá elemzi a főiskola kutatási-fejlesztési-innovációs tevékenységét, ellenőrzi a kutatási-fejlesztési-innovációs stratégia megvalósulását.
Tagjait a főiskolai, egyetemi tanárok, a főiskolai, egyetemi docensek, továbbá a tudományos fokozattal rendelkező kutatók közül a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.

Tanárképzési Tanács
A főiskolán több karon folyik tanárképzés, a különböző szervezeti egységekben folyó oktatói munka, valamint az ezekhez kapcsolódó gyakorlati képzés összehangolását a Tanárképzési Tanács látja el.
A tanács elemzi, értékeli a főiskola tanárképzési tevékenységét, javaslatokat dolgoz ki a tanárképzés stratégiai kérdéseire vonatkozóan, ellátja a tanárképzéssel kapcsolatos bizottságok tevékenységének koordinálását.
A tanács elnökét és tagjait a Szenátus választja meg azzal a megkötéssel, hogy az elnökre a rektor, egy-egy tagjára a tanárképzést folytató karok, valamint egy tagjára a gyakorlóiskola tesz javaslatot. A tanácsba egy főt az FHÖK delegál.
A tanács elnöke a főiskolán folyó tanárképzés összehangolásáért felelős személy.

Intézményi Minőségbiztosítási Bizottság
A testület a Szenátus javaslattevő testülete. Ellátja a főiskola minőségügyi szervezetét és működését szolgáló szabályozást, folyamatosan ellenőrzi a minőségügyet, a minőségirányítási rendszer folyamatos fejlesztését.
A testület évente rendszeresen értékeli a képesítési követelmények érvényesülését, a főiskolán működő képzések minőségét, személyi és tárgyi feltételeinek fennállását, összegzi az oktatási és kutatási tevékenység éves jelentését, valamint intézkedési javaslatait a Szenátus elé terjeszti. A Szenátus a jelentést megvitatja és jóváhagyás után megküldi a MAB-nak.
A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.

Kreditátviteli Bizottság
A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretanyag összevetésére, az átjárhatóság koordinálására a főiskola Kreditátviteli Bizottságot működtet.
A Kreditátviteli Bizottság elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai a dékánhelyettesek.
A bizottság elnökét és tagjait a rektor bízza meg.

Könyvtári és Információszolgáltatási Bizottság
Meghatározza a főiskola szakirodalmi információs igényeinek kielégítésére szolgáló könyvtári tevékenység elveit és a többi belső egységgel történő együttműködés rendszerének főbb szempontjait. Ellenőrzi mindezek érvényesülését, a könyvtár szakmai tevékenységét, a könyvtári állomány fejlesztésének a képzés, kutatás igényeivel való összehangoltságát.
A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.

Hallgatói Jogorvoslati Bizottság
A hallgató által a főiskola első fokú döntése vagy intézkedése, illetve intézkedések elmulasztása ellen előterjesztett jogorvoslati kérelem tárgyában a rektor által létrehozott külön szabályzatban meghatározott Hallgatói Jogorvoslati Bizottság jár el.
A bizottság elnökét és tagjait a rektor bízza meg.

Esélyegyenlőségi Bizottság
A főiskola működésében a nők és a férfiak arányos képviseletének figyelemmel kísérése, az arányos képviselet eléréséhez szükséges javaslatok kidolgozására, az intézkedések eredményességének ellenőrzésére, a nők arányos szerepvállalását sértő intézkedéseknek és a megkülönböztetés megnyilvánulásainak feltárására, valamint ezek megszüntetéséhez szükséges intézkedések kidolgozására, továbbá a fogyatékkal élő hallgatók esélyegyenlőségének előmozdítására a Szenátus Esélyegyenlőségi Bizottságot hoz létre. A bizottság elnökére és tagjaira – a Közalkalmazotti Tanáccsal és a Szakszervezettel történő konzultációt követően – a rektor tesz javaslatot azzal a megkötéssel, hogy a bizottság elnökének és tagjai legalább felének nőt kell jelölni. A bizottság működéséről az Esélyegyenlőségi tervben kell rendelkezni.
A bizottság összetételét az Esélyegyenlőségi terv határozza meg. Tagjait a rektor bízza meg.
A bizottság elnöke: A. Jászi Éva (Neveléstudományi Tanszék)
Elérhetőség:
Tel.: 36/520-400/3125 mellék
e-mail: jaszieva@ektf.hu

Tudományos Diákköri Bizottság
Meghatározza a tehetséggondozás, illetve a tudományos diákköri munka irányítási formáit, a szakmai segítségnyújtás feltételeit. Támogatja, szervezi, koordinálja a hallgatók főiskolai (házi és országos) diákköri konferenciákon való részvételét, a főiskolának országos rendezvényekbe történő bekapcsolódását, szekcióülések megszervezését. Segíti a Szakkollégium tudományos és művészeti tevékenységét.
Elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus bízza meg. A hallgatói tagokat az FHÖK saját szabályzata szerint delegálja.

Informatikai Bizottság
Az elektronikus információáramlással kapcsolatos főiskolai tevékenység kezdeményezésére, összehangolására és felügyeletére a főiskola Informatikai Bizottságot működtet.
A bizottság feladatkörébe tartozik: a főiskola információs rendszerének fenntartására, működtetésére vonatkozó elvek, szabályok meghatározása; a fejlesztés irányaira vonatkozó javaslat kidolgozása; középtávú fejlesztési terv koncepciójának, programjának kidolgozása; informatikai rendszerek összehangolt fejlesztésének kezdeményezése és támogatása; pályázatok benyújtása a RIK nevében; javaslattétel az informatikai feladatokra felhasználható pénz- és egyéb eszközök felosztásáról, valamint azok felhasználásának ellenőrzése; informatikai célú helyiségek létrehozására, átalakítására, megszüntetésére vonatkozó javaslatok véleményezése.
A bizottság elnökét a rektor javaslatára a Szenátus választja meg, tagjaira – karonként egy-egy fő – a kari tanácsok tesznek javaslatot.

Kitüntetési Bizottság
A főiskolai és állami kitüntetésekre irányuló egyes szervezeti egységektől származó javaslatok főiskolai szintű összehangolását a bizottság végzi.
Elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg.

Főiskolai Szociális és Ösztöndíjbizottság
A hallgatók szociális térítési és juttatási ügyeinek intézését, kérelmeik elbírálását főiskolai szintű bizottság végzi, melynek elnökét és tagjait a Szenátus jóváhagyásával a rektor bízza meg. A bizottság munkájában főiskolai alkalmazottak és hallgatók vesznek részt. A hallgatói képviselőket az FHÖK delegálja.
A bizottság működéséről külön szabályzat rendelkezik.

Hallgatói Ügyek Bizottsága
Meghatározott esetekben a hallgatói egyetértési jog megvalósítása érdekében, továbbá a hallgatókat érintő szabályozási feladatok előkészítésére, véleményezésére egyes hallgatói pályázatok kiírási, elbírálási rendjének elfogadására, valamint egyéb hallgatói érdekeket érintő ügyekben történő egyeztetésre bizottságot hoz létre.
A bizottság elnöke az oktatási rektorhelyettes, tagjai a dékánhelyettesek, a gazdasági főigazgató, a TIK igazgatója, az FHÖK elnöke és a hallgatói önkormányzat képviselői azzal a megkötéssel, hogy a hallgatói képviseletnek el kell érnie a tagok ötven százalékát.

Sport-, Kulturális és Művészeti Bizottság
Irányítja és szervezi a főiskola sport-, kulturális és művészeti tevékenységét, támogatja a hallgatók ilyen irányú kezdeményezéseit. A bizottság pályázatokat ír ki szakmai tudományos és közéleti tevékenység céljaira rendelkezésre álló összeg határáig.
A bizottság elnökét és tagjait a rektor javaslatára a Szenátus választja meg. A bizottságba az FHÖK a tagok ötven százalékát delegálja.

Lakásügyi Bizottság
A bizottság feladata a lakáscélú támogatási kérelmek elbírálása, javaslattétel a „Fecskeházban” betölthető helyek elosztására, valamint a városi önkormányzat által a főiskola részére rendelkezésre bocsátott lakások bérbevételére irányuló kérelmek elbírálása. A bizottság a rektor döntés-előkészítő, javaslattevő és véleményező szerveként működik.
A lakásügyi bizottság munkájában a közalkalmazotti tanács, a szakszervezet és az FHÖK delegáltja egy-egy fővel vesz részt.