Az Eszterházy Károly Főiskolán tanulmányokat nappali, esti és levelező tagozaton, illetve távoktatási formában lehet végezni, ahol a képzési idő programtól függően általában 4, 6, vagy 7 félév. Az őszi szemeszterek általában szeptember elejétől január végéig, a tavasziak február elejétől június végéig tartanak. Az alapszakokon 6-7 szemeszter alatt lehet diplomát szerezni. A szakirányú továbbképzési szakokon 2-4 félév a képzési idő. Az Eszterházy Károly Főiskolán felsőfokú szakképzés is folyik 4 féléves képzési idővel.
Hallgatóink modulszerű formában részt vehetnek államilag elismert felsőfokú szakképesítést adó, a régió felé nyitott programokban is. Levelező tagozaton konzultációkkal segítik a hallgatók egyéni felkészülését.
A főiskolán kreditrendszerű oktatás folyik. E tanulmányi rend lényege, hogy a hagyományos hálótervek helyére tanegységlisták léptek, a tantárgyakat felváltották a tanegységek. A tanegységek szabadon felvehetők, amennyiben az előfeltételként megjelölt tanegységek teljesítése megtörtént. A kreditrendszerű képzés lehetővé teszi a tanulmányi teljesítmények beszámíthatóságát a hazai és külföldi intézmények között, és biztosítja az átjárhatóságot.

 

A főiskolán oktatott alapszakokon a képzés során fontos cél, hogy a hallgatók kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkezzenek a képzés második (MSc) ciklusban történő folytatásához.

 

Bölcsészettudományi Főiskolai Kar

Alapszakok

 

Anglisztika BA

Az alapszak olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése, akik az angol nyelvet szóban és írásban legalább a közös európai referenciarendszer szerinti C1-es szinten - a hagyományos magyarországi nyelvvizsgáztatási rendszer szerint felsőfokon - tudják használni, és ismerik az angol és amerikai irodalom és kultúra legfontosabb jellemzőit, valamint képesek általános szövegek fordítására.
Szakfelelős: Dr. Vermes Albert főiskolai docens

Ének-zenetanár (főiskolai képzés)

A szak célja és feladata olyan ének-zene tanárok képzése, akik mind a zenei szaktudás tekintetében, mind az iskolai gyakorlati munka területén megfelelnek a közoktatás változatos iskolatípusaiban várható követelményeknek. A képzés során célunk a hallgató egyéni képességeinek (énekhangjának, hangszerjátékának fejlesztése, valamint a csoportos óra keretében hallásfejlesztés, többszólamúság, kottaolvasási készség fejlesztése.
Szakfelelős: Dr. Gábos Judit főiskolai tanár

Ének-zenetanár, karvezetés (főiskolai képzés)

A szak célja és feladata olyan ének-zene tanárok, karvezetők képzése, akik mind a zenei szaktudás tekintetében, mind az iskolai gyakorlati munka területén megfelelnek a közoktatás változatos iskolatípusaiban várható követelményeknek. A képzés során célunk a hallgató egyéni képességeinek (énekhangjának, hangszerjátékának fejlesztése, valamint a csoportos óra keretében hallásfejlesztés, többszólamúság, kottaolvasási készség fejlesztése, karvezetői feladatokra való felkészítés (Öntevékeny és hivatásos kórusok, színházi és más énekegyüttesek vezetése.)
Szakfelelős: Dr. Gábos Judit főiskolai tanár

Magyar BA

Az alapszak célja, olyan széles körű általános műveltséggel rendelkező magyar szakos bölcsészek képzése, akik megbízható ismeretekkel rendelkeznek a magyar- és a világirodalom, valamint a magyar nyelv és általában a nyelvhasználat történetileg és szociológiailag változó formáiról, kialakulásának folyamatairól, valamint az azokból levezethető sajátosságokról. A képzés során a hallgatók megismerkednek a nyelvi és irodalmi jelenségek értelmezéséhez szükséges alapvető elméleti és gyakorlati eljárásokkal, a szóbeli és írásbeli kommunikáció nyelvi és irodalmi sajátosságaival, hogy ezen ismereteik gyakorlati alkalmazása során szóban és írásban árnyaltan, választékosan tudjanak megnyilatkozni.
Szakfelelős: Dr. Zimányi Árpád főiskolai tanár

Rajz (főiskolai képzés)

A szak célja olyan pedagógus-művész szakembereket képezni, akik a vizuális kultúra legszélesebb területén az alapoktól az alkotás kérdéséig szakismerettel és lehetőleg az alkotás egyfajta készségével is bírnak. Ezt a területet pedagógusként a 10-18 éves korosztálynak tanítják, vagy más közművelődési területen tudják képviselni és felkészültségüket érvényesíteni.
Szakfelelős: Szurcsik József főiskolai docens

Romanisztika (francia) BA

Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik a francia nyelv és kultúra területén, valamint általános társadalomtudományi témakörökben olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, amelyek birtokában képesek szakmájuk sokoldalú, inter- és multidiszciplináris gyakorlati és elméleti művelésére. A hallgatók megismerkednek Franciaország nyelvével és irodalmával, történelmével, kultúrájával, politikai és gazdasági életével, intézményrendszerével.
Szakfelelős: Novotnyné dr. Vágási Margit főiskolai tanár

Szabad bölcsészet BA

Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek a kultúrát meghatározó és befolyásoló tényezők felismerésére és azok hatásmechanizmusainak elemzésére. Cél továbbá a klasszikus és jelenkori humán kultúra alapjainak megismertetése és a kritikai érzékenység kialakítása az egyes szakirányok diszciplináris sajátosságainak eszközrendszerével. Szakfelelős: Dr. Loboczky János főiskolai tanár

Történelem BA

Az alapszak célja olyan történelem szakos bölcsészek képzése, akik a magyar és a világtörténelem nagy korszakainak tanulmányozása során elsajátítják a legfontosabb szakmai ismereteket, és annak birtokában a gazdaság-, társadalom-, politikatörténeti folyamatokat, az eszme- és kultúrtörténet jelentőségét; eredményeit képesek egyetemes összefüggésekben értelmezni és értelmeztetni.
Szakfelelős: Dr. Gebei Sándor egyetemi tanár

Történelem (egyetemi kiegészítő)

A kiegészítő képzésben olyan okleveles történelem szakos bölcsészek és tanárok képzése a cél, akik szakmai és módszertani ismereteik birtokában megfelelnek a közoktatás elvárásainak, képesek lesznek ismereteik - önálló és szervezett keretek közötti - bővítésére, megújítására.
Szakfelelős: Dr. Gebei Sándor egyetemi tanár

Vizuális kommunikáció (főiskolai képzés)

A szakon olyan tanár-művész szakemberek képzése a cél, akik a vizualitás törvényszerűségeit valamint az erre épülő kommunikációs formákat és művészeteket ismerik. A kívánt szint az, hogy olyan áttekintésük legyen erről a nagyon szerteágazó és sokrétű területről, hogy összefüggéseiben tudják tanítani és adott esetben tananyaggá formálni. A képzés hozzásegítheti a kiváló hallgatókat, hogy az alkotóművész szintet is elérjék.
Szakfelelős: Szurcsik József főiskolai docens

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai kar

Alapszakok

Emberi erőforrások BA

Az alapszak célja olyan gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik képesek a munkaerőpiacok elemzésére, az emberierőforrás-gazdálkodás funkcióinak ellátására, rendszereinek, eszközeinek működtetésére, korszerű módszereinek alkalmazására. Az emberi erőforrások alapszakon végzettek alkalmasak továbbá a munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására.
Szakfelelős: Dr. Kádek István főiskolai tanár

Gazdálkodási és menedzsment BA

Az alapszak célja, olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági-, társadalomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.
Szakfelelős: Dr. Zám Éva főiskolai tanár

Kommunikáció és médiatudomány BA

Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a társadalmat működtető kommunikációs rendszereket, a társadalmi kommunikációt, valamint a kommunikáció és a média fontosabb intézményeit. Rendelkeznek együttműködő, kezdeményező, kapcsolatteremtő képességgel, kommunikációs készséggel, önismerettel, kritikai önreflexióval, felelősségtudattal, hatékony és sikerorientált gondolkodással. Megszerzett tudásuk birtokában képesek a társadalmi kommunikáció alapvető intézményeiben kommunikációs munka végzésére.
Szakfelelős: Dr. Varga Gyula főiskolai tanár

Nemzetközi tanulmányok BA

Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik és magas szintű nyelvtudásuk birtokában, képesek elősegíteni az integrációs folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehetőségek hatékony kihasználását az állami, a nonprofit szektorban, az önkormányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél egyaránt.
Szakfelelős: Ráczné dr. Horváth Ágnes főiskolai docens

Felsőfokú szakképzések

Idegenforgalmi szakmenedzser

A képzés célja kreatív, megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező, idegen nyelven is kommunikálni tudó, jó kapcsolatteremtő képességgel bíró szakemberek képzése, akik önálló vállalkozóként, vagy középvezetőként, illetve a menedzsment tagjaként idegenforgalmi tervezési, szervezési tevékenységeket képesek végezni.
Szakfelelős: Tóthné Igó Zsuzsanna főiskolai adjunktus

Intézményi kommunikátor

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak önkormányzatok, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek, továbbá gazdálkodó intézmények, vállalkozások belső és külső kommunikációs kapcsolatainak kialakítására, működtetésére. Az intézményi kommunikátor egy személyben felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért, - átfogó koncepció jegyében - gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól.
Szakfelelős: Dr. Varga Gyula főiskolai tanár

 

Pedagógiai - Pszichológiai és Tanárképzési Fakultás

Alapszakok

Andragógia BA

Az alapszak célja olyan felnőttképzési szakemberek képzése, akik neveléstudományi, pszichológiai, jogi, közgazdasági és szociológiai tudásuk eredményeként, valamint az állami, vállalkozói és a civil szervezetekről, intézményekről és a munkaerőpiac, munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik alapján képesek a közművelődési intézményekben, szervezetekben és közösségekben, a felnőttképzés különböző színterein, közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve tanácsadói munkakörök ellátására, és a humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatok végzésére.
Szakfelelős: Dr. Köpf László főiskolai tanár

Informatikus könyvtáros BA

Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik a tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.
Szakfelelős: Dr. Kis-Tóth Lajos főiskolai tanár

Informatikus könyvtáros (egyetemi kiegészítő)

A kiegészítő képzésben olyan szakemberek képzése a cél, akik a könyvtár és információszolgáltatás területén korszerű elméleti, történeti és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek, s ezek birtokában képesek különböző könyvtártípusok szakmai munkaköreinek, valamint egyéb szaktájékoztatási feladatok ellátására. A hallgatók tradicionális könyvtárosi ismeretekre alapozva korszerű informatikai tudásra tesznek szert, melynek birtokában képesek a legmodernebb informatikai és információtechnológiai rendszerek üzemeltetésére és fejlesztésére, a humáninformatikai implementációk szakszerű működtetésére.
Szakfelelős: Dr. Demetrovics János akadémikus, egyetemi tanár

Pedagógia BA

Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan tudnak közreműködni a közoktatás és a pedagógiai szolgáltatások rendszerének szakszerű működtetésében. A gyorsan változó és átalakuló nevelési és oktatási rendszer, a növekvő intézményi önállóság és a szakmai, pedagógiai felelősség feltételei között, a neveléstudomány és alkalmazása terén felhalmozódott műveltséganyag ismeretében a társadalom pedagógiai folyamatait és intézményeit képesek szakszerűen átlátni és bennük - szakmai vezetés mellett - közreműködni.
Szakfelelős: Dr. Nagy Mária egyetemi docens

Szociálpedagógia BA

Az alapszak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak szociálpedagógusi tevékenység ellátására, a gyermek és ifjú korosztály kapcsolati, tanulási, szociális problémáinak kezelésére az érintett személyek, csoportok és családok támogatására és egyensúlyuk megteremtésére saját környezetükkel.
Szakfelelős: Dr. Ludányi Ágnes főiskolai docens

 

Felsőfokú szakképzések

Csecsemő- és kisgyermeknevelő, gondozó

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a gyermekjóléti alapellátás bölcsödéiben, házi gyermekgondozói szolgálatban, családi napköziben képes ellátni a 0-3 éves korúak gyermekgondozási-nevelési feladatit.
Szakfelelős: Dr. Dávid Mária főiskolai docens

Ifjúságsegítő

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik felkészültek az össz - európai értékek közvetítésére, az ifjúság érdekeinek, szervezeteinek képviseletére, érzékenyek és fogékonyak az ifjúsági szubkultúra problémái iránt, képzettek ezen problémák szociokulturális megoldására és az ifjúsági korosztály közösségeinek fejlesztésére.
Szakfelelős: Dr. Hanák Zsuzsanna főiskolai docens

Képzési szakasszisztens

A képzés célja olyan jó szervezőképességű, behatárolt döntési felelősséggel bíró munkaerő-piaci szakemberek képzése, akik alkalmasak állami, önkormányzati, alapítványi és egyházi intézményeknél a képzési igényeknek megfelelően szakmai programok megszervezésére, továbbá a regionális és helyi szakképzés-politika kialakításában való részvételre, illetve korlátozott mértékben elemző-kutató és tervező feladatok ellátására.
Szakfelelős: Gaál Gabriella főiskolai adjunktus

Médiatechnológus asszisztens

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az információtechnika hagyományos és digitális ágaiban is jártasak, a multimédia-fejlesztéstől kezdve a Web szerkesztésen át a televíziós műsorok készítéséig és kivitelezéséig.
Szakfelelős: Dr. Forgó Sándor főiskolai tanár

 

Természettudományi Főiskolai Kar

Alapszakok

Biológia BSc

Az alapszak célja olyan biológusok képzése, akik természettudományos, matematikai, kémiai, fizikai és informatikai alapismereteik birtokában képesek a biológia legfontosabb összefüggéseinek az elemzésére, új biológiai ismeretek megszerzésére. Ismerik tudományterületükön a legfontosabb kutatási módszereket. Gyakorlati és laboratóriumi ismereteik alapján alkalmasak biológiai feladatok megtervezésére, megoldására és értékelésére.
Szakfelelős: Dr. Orbán Sándor egyetemi tanár

Földrajz BSc

Az alapszak célja olyan geográfusok képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, valamint idegen nyelvtudásuk birtokában képesek a szakterületükön önálló ismeretszerzésre. Elsajátítják a természeti, társadalmi-gazdasági és települési környezet megértéséhez szükséges elméleti és módszertani alapokat, ismereteket szereznek a környezet működéséről, a természeti és társadalmi-gazdasági környezetről.
Szakfelelős: Dr. Tóth Géza főiskolai tanár

Kémia BSc

Az alapszak célja korszerű természettudományos szemléletmóddal bíró magas szintű kémiai tudással rendelkező szakemberek képzése. A szak követelményeit teljesítők megfelelő ismeretekkel bírnak a társ természettudományok, valamint az informatika területén képesek az alapképzésben megszerzett ismereteik önálló bővítésére, a hazai és a külföldi szakirodalom feldolgozására.
Szakfelelős: Dr. Rácz László főiskolai tanár

Környezettan BSc

Az alapszak célja olyan alkalmazott környezetkutatók képzése, akik korszerű természettudományos szemléletmódjuk, a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudásuk, valamint matematikai, informatika, kémiai, fizikai, földtudományi és biológiai ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére, ismereteik közvetlen gyakorlati alkalmazására, környezetügyi munkavégzésre.
Szakfelelős: Dr. Kárász Imre egyetemi tanár

Matematika BSc

Az alapszak célja olyan elméleti- és alkalmazott ismeretekkel rendelkező matematikusok képzése, akik képesek alapszintű matematikai ismereteiket műszaki, gazdasági, statisztikai és számítógépes területen alkalmazni. A végzettek alkalmassá vállnak felelősségteljes állás betöltésére, önálló döntéshozatalra, tevékenységük minőségtudattal történő végzésére; továbbképzések segítségével új kompetenciák elsajátítására.
Szakfelelős: Dr. Mátyás Ferenc főiskolai tanár

Programtervező informatikus BSc

Az alapszak célja olyan informatikai szakemberek képzése, akik képesek szoftver orientált információs technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, bevezetési, működtetési, szervizelési, fejlesztési, alkalmazási tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni.
Szakfelelős: Dr. Holovács József egyetemi tanár

Sportmenedzser BSc

Az alapképzés célja olyan sportmenedzserek képzése, akik sportvezetési ismereteik birtokában képesek ellátni a sportmenedzseri és a sportszervezői feladatokat; feltárni és hatékonyan felhasználni a testneveléshez és a sporttevékenységhez szükséges erőforrásokat; eligazodni a sportra ható társadalmi és gazdasági tényezők és folyamatok között.
Szakfelelős: Dr. Müller Anetta főiskolai docens

Testnevelő-edző BSc

Az alapképzés célja olyan szakemberek képzése, akik testkulturális és sporttudományi, valamint nevelés- és egészségtudományi ismereteik birtokában képesek sportedzői, sportszervezői, testnevelői tevékenység ellátására.
Szakfelelős: Dr. Szabó Béla egyetemi tanár

 

Felsőfokú szakképzések

Élelmiszeripari menedzser

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik középvezetői szinten képesek kisebb üzemek, családi gazdaságok konzervipari, hűtőipari, borászati, élelmiszerlaboratóriumi munkáinak, feladatainak megfelelő szintű ellátására. A régió munkaerőpiacát figyelembe véve különösen előtérbe kerül a mezőgazdasági és az élelmiszeripari szakirány.
Szakfelelős: Dr. Csutorás Csaba főiskolai docens

Hulladékgazdálkodási technológus

A képzés célja megfelelő elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik a településeken, a mezőgazdasági kis- és nagyüzemekben, magánvállalkozásokban a környezetgazdálkodással - főként hulladékgazdálkodással - kapcsolatos feladatok ellátására képesek. A kurzus elvégzése középszintű vezetői feladatok ellátására, valamint önálló vállalkozás létrehozására ad jogosítványt.
Szakfelelős: Dr. Murányi Zoltán főiskolai tanár

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens

A képzés célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező logisztikai szakemberek képzése, akik - több tudományterületet érintő ismereteik révén - képesek multinacionális vállalatok valamint a kis- és középvállalatok gyakorlatorientált logisztikai problémáinak gazdaságos, műszaki szempontból is megfelelő optimális megoldására.
Szakfelelős: Olajos Péter főiskolai adjunktus