ALAPSZÓKINCSTÁR

Abszolutórium (végbizonyítvány): A tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képesítési követelményekben előírt kreditpontok (ezen belül a kötelező és kötelezően választható tárgyakhoz rendelt összes kreditpont) megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény vezetője - karokra tagozódó felsőoktatási intézményben az intézményvezető által átadott hatáskörben a dékán, kari főigazgató - írja alá a hallgató leckekönyvében.

Akkreditáció (minőséghitelesítés): A MAB azon eljárása, melynek során vizsgálja, hogy a felsőoktatási intézmény képzési és tudományos tevékenysége, a képzési programok szakmai és infrastrukturális színvonala, valamint az intézmény személyi és szervezeti feltételei megfelelnek-e a MAB által kidolgozott akkreditációs követelményeknek.

Aula: A Líceumban a földszinten és az első emeleten található tágas tér.

Általános továbbképzés: Felsőoktatási intézményben megszerzett oklevél tudástartalmának megújítását, bővítését szolgáló képzés.

Bizonyítvány: A főiskola a felsőfokú szakképzés sikeres szakmai vizsgája alapján az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad ki.

BSc., BA (Bachelor of Science, Bachelor of Arts): Hazánkban szerzett főiskolai végzettség angol elnevezésének rövidítése.

CSc.: A tudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia által korábban adományozott tudományos fokozat, ill. cím.

Díszudvar: A Líceum épületében található belső udvar. Ünnepségek és kulturális rendezvények színhelye.

Díszterem: A Líceum I. emeletén található egyedi freskóval díszített terem. Ünnepélyek, rendezvények színhelye.

DLA (Doctor of Liberal Arts): Mesterfokozattal rendelkezők angol megnevezésének rövidítése.

DSc: A tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia által adományozott tudományos fokozat, ill. cím.

Előadás: Elméleti tanóra, amelyen a tanár ismerteti az adott tanegység legfontosabb témaköreit.

Előadó: A főiskola tantermeit nevezik így, amelyek 50-nél több főt is képesek befogadni. Az előadók és tantermek számokkal vannak ellátva.

Előfeltétel: A tanegységlistában előírt tárgyak felvételének sorrendje van. Egyes esetekben addig nem vehet fel egy tárgyat, amíg azokat a tárgy(at)akat nem teljesítette, ami(t)ket a tanegységlista előfeltételként előír.

E-mail: Olyan nemzetközi számítógépes levelezési lehetőség, melyet a főiskola jóvoltából minimális díjért korlátlanul használhatsz. Számítógép használati lehetősége van a HIK-ben, a Líceum épületében a könyvtárfolyosón, a toronyban, valamint a Leányka és Sas Úti Kollégiumokban.

Évfolyamdolgozat: Olyan dolgozat, mely az előfeltétele lehet a gyakorlati jegy megszerzésének. Az elméleti és gyakorlati ismeretek ötvözéséből született írásos munka, amit általában otthon írhat meg.

Felsőfokú szakképzés: A felsőoktatási intézmények által végzett hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű képzésébe és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad.

Felsőoktatási törvény: A magyar felsőoktatás önálló törvényi szabályozásának alapját az alkotmányos emberi jogok, az európai egyetemek Magna Chartája, valamint a társadalmi és a nemzeti lét jobb feltételeinek megteremtése iránti igény alkotja. Ennek érdekében szabályozza e törvény a felsőoktatási intézmények rendszerét, működését, autonómiáját, az állam szerepvállalását; rendelkezéseivel biztosítva a tanítás, a tanulás, a tudomány és a művészet szabadságát. E törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén működő felsőoktatási intézményekre. Egyszer érdemes elolvasni!

Főiskolai oktatók ranglétrája: Tanársegéd, adjunktus, docens, főiskolai tanár, egyetemi tanár.

Gólyabál: Hagyományos báli rendezvény, amelyen a gólyák hivatalosan főiskolai polgárokká lépnek elő.

Gólyatábor: Minden évben augusztus végén megrendezendő a főiskolai életre felkészítő tábor.

Gyakorlati jegy: Minden félévben az indexbe felvett szemináriumokat gyakorlati jegy zárja le, ami sok esetben előfeltétele annak, hogy kollokviumon részt vehessen.

Habilitáció: Az oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése.

Hallgatói hitel: A Diákhitel Központ Részvénytársaság és a hitelfelvevő közötti kölcsön-, illetve hitelszerződés alapján nyújtott pénzkölcsön.

Hallgatói jogviszony: A beiratkozással jön létre és a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre emelkedésére napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a jogosultat a főiskolai szabályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.

HÖK (Hallgatói Önkormányzat): A főiskola önkormányzatának részeként működik. A hallgatói önkormányzatnak tagja a felsőoktatási intézmény minden beiratkozott hallgatója függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. Az önkormányzatot választott vezetőség irányítja.

Idegen Nyelvi Képzési Központ és Vizsgahely: A főiskola a nem idegen nyelv szakos hallgatói számára idegen nyelvi képzéssel és vizsgáztatással foglalkozó egysége.

Index (leckekönyv): A hallgató főiskolán nyújtott teljesítményének nyilvántartására szolgáló könyvecske. A leckekönyvbe félévenként be kell jegyezni a felvett tanegységeket, az oktatók ide írják be a megszerzett érdemjegyet.

ISC (Informatikai Szolgáltató Centrum): A Líceum épületének földszintjén található iroda, ahol különböző informatikai szolgáltatások vehetők igénybe.

Javító vizsga: Az első eredménytelen vizsga után az adott félévben megismételt vizsga, mely ingyenes. Minden további kísérletért vizsgaismétlési díjat kell fizetni.

Jegyzet: A főiskolán jegyzetnek nevezik azokat a könyveket, melyeket az oktatók előírnak kötelezőként, illetve a hallgató által előadáson vagy szemináriumon írt feljegyzéseket.

Kar: a főiskola önálló oktatási egysége.

Kari főigazgató: az önálló oktatási egység első számú vezetője.

Kari Tanács: a Kar döntéshozó és javaslattevő testülete.

Képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek (kompetencia) összessége, amelyek megszerzése esetén az adott szakon a végzettségi szintet és szakképzettséget igazoló oklevél kiadható,

Képzési idő: az előírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges, jogszabályban meghatározott idő,

Kiegészítő alapképzés: A főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon szerzett egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés.

Kijelölt dohányzóhely: Mivel a főiskolánk oktatási intézmény, a nemdohányzók védelme érdekében kijelölt dohányzóhelyek vannak a főiskola épületének különböző helyein.

Kollégium (diákotthon, szakkollégium): A felsőoktatási intézmény vagy más fenntartó által létesített intézmény, amely hallgatók elhelyezésére, lakhatására szolgál. A diákotthonok részeként vagy önállóan működő szakkollégiumok a tanulmányokhoz kapcsolódóan saját program kidolgozásával biztosítják a minőségi képzés, a tehetséggondozás, a kulturált életvitel, az egészséges életmód, a közéleti szerepvállalásra, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételei.

Kollokvium: Minden félévben a felvett előadások anyagából vizsgázni kell, amit kollokviumnak nevezünk. Ez történhet szóban és írásban is.

Konzulens tanár: A szakdolgozat elkészítésében segítséget nyújtó, a hallgató által felkért oktató.

Költségtérítés: A felsőoktatási intézmény által megállapított mértékű, a képzéssel összefüggő valamennyi költség, amely az állam által nem finanszírozott képzésben résztvevőket terheli.

Központi Könyvtár: A központi könyvtár és szakrészlegei biztosítják a hallgatók felkészítésében, felkészülésében, valamint az oktatók tudományos kutatómunkájához a könyvtári, dokumentációs és információs szolgáltatásokat.

Központi órarend: A TIK által minden félév végén a Neptun rendszerben meghirdetett összesített órarend, melyben minden évfolyam és szak számára megtalálhatók a meghirdetett előadások. A szemináriumok időpontjait a szaktanszékek teszik közzé!

Kredit: A tantárgykód utolsó számjegye (pl.: NBB_TR146G2), mely azt jelzi, hogy mennyi "pontot" jelent az adott tárgy.

Laborgyakorlat: Egyes szakokon (pl.: kémia) a szeminárium azon fajtája, amikor laborkörülmények között dolgoznak a hallgatók.

Líceum: Az Eszterházy Károly Főiskola központi épülete (A épület), ami az Eszterházy tér 1. szám alatt található.

MAB: Magyar Akkreditációs Bizottság

Médiatár: A Központi Könyvtár szakrészlege, ahol videofilmek, CD-k kölcsönözhetők érvényes olvasójeggyel.

Minőségirányítási rendszer: Az egész főiskolára kiterjedő tudatos és szervezett tevékenységek rendszere, amely az intézmény szakmai céljainak és tényleges működésének állandó közelítését szolgálja és amelynek középpontjában a közvetlen és közvetett partnerek igényeinek kielégítése áll különös tekintettel a hallgatókra (beleértve a továbbtanuló felnőtteket), a munkaadókra, a kutatások megrendelőire, a nemzetközi és hazai tudományos közösségre.

Minőségellenőrzés: A főiskola működésének a hatályos jogszabályoknak, illetve belső dokumentumoknak való megfelelését vizsgálja törvényességi, gazdasági és képzési-képesítési szempontokból.

MSc., MA (Master of Science, Master of Arts): Hazánkban szerzett egyetemi végzettség angol elnevezésének rövidítése.

Neptun: Egységes Tanulmányi Rendszer (bővebben a Tanulmányi és Információs Központ fejezetben).

OKJ (Országos Képzési Jegyzék): Olyan jegyzék, melyben különböző szakképesítések találhatók. Ebben a jegyzékben található minden szakképesítést OKJ számmal láttak el.

Oklevél (diploma): A sikeres záróvizsga és az előírt nyelvvizsga teljesítésének igazolását követően 30 napon belül a főiskola kiállítja és kiadja a meghatározott képesítés elnevezését tartalmazó okmányt magyar és angol nyelven. Az oklevél jogosít MA/MSc. képzésben való részvételre és meghatározott munkakörök betöltésére, foglalkozás gyakorlására.

Oklevélmelléklet: A felsőoktatási intézmény magyar és angol nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság és az Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint.

Opponens tanár: Az elkészült szakdolgozatról véleményt író és az érdemjegyre javaslatot tevő oktató.

OTDK: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, ami a középiskolai OKTV felsőfokú megfelelője.

Ösztöndíj: A hallgató tanulmányi eredményének függvényében nyújtott állami támogatás.

Párhuzamos képzés: A hallgatónak több felsőoktatási intézményben vagy karon vagy szakon egyidejűleg folyó  oklevél megszerzésére irányuló tanulmánya, amelyben a szakokra való felvétel eltérő időpontban történt, kivéve, ha a két szak eltérő időpontban való feltételét külön jogszabály írja elő.

Ph.D. (Doctor of Philosophy): Nemzetközi tudományos doktori fokozat.

Rektor: a főiskola vezetője.

Szakdolgozat (diplomamunka): Az utolsó év második félévében készítendő, szigorú formai követelményekkel bíró tudományos dolgozat, melyet minden végzős hallgatónak kötelező elkészíteni. A dolgozat témáját a hallgató a konzulens tanárral egyeztetve választja ki. A szakdolgozat elkészítése a záróvizsgára bocsátás feltétele. A szakdolgozat értékelése után a záróvizsga részeként az opponens tanár előzetesen írásban megadott kérdéseinek megválaszolását és a dolgozat megvitatását szakdolgozatvédésnek nevezzük.

Szak: Önálló oklevél kiadásával végződő felsőfokú képzés.

Szakcsoport: Az egyetemi vagy főiskolai szintű szakok szakterület szerinti csoportosítása, amelyben a felvételi eljárás azonos elvek alapján történik. Az egyes szakcsoportba tartozó szakokat az oktatási miniszter határozza meg.

Szakest: A szakok idősebb évfolyamai által, az elsősöknek szervezett zenés mulatság

Szakirányú továbbképzés: Főiskolai vagy egyetemi alapképzésben megszerzett végzettségre és meghatározott szakképzettségre épülő olyan, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

Szakkollégium: feltételeket biztosít tagjainak igényes szakmai és tudományos munka végzésére, széles körű szakmai és közismeretek megszerzésére, reális és kritikus társadalomszemlélet kialakítására, valamint aktív és felelős közéleti tevékenységre.

Szakmai gyakorlat: azt a gyakorlatot nevezzük így, amelyet a főiskolán kívül végez a hallgató a tanultak gyakorlati elmélyítésére.

Székhelyen kívüli képzés: Valamely szakindítási engedéllyel rendelkező alapképzési szaknak olyan képzése, amelynek során az oktatás (konzultáció) és/vagy a vizsgáztatás (beleértve a záróvizsgát is) részben vagy teljes egészében a képzést folytató egyetem/főiskola székhelyén (karokra tagozódó több városban működő intézmény esetében az egyetem/főiskola működési helyén) kívül folyik.

Szemeszter (félév): Az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év január 31-ig terjedő (őszi), illetőleg az adott naptári év február 1-jétől június 30-ig terjedő (tavaszi) időszaka. A szemeszter szorgalmi időszakból és vizsgaidőszakból áll. A félév lezárása után (a követelmények teljesítése után) a következő félévre újra be kell iratkoznia a hallgatónak.

Szeminárium: Az elméleti tanegységekhez kapcsolódó gyakorlati óra.

Szenátus: a főiskola legfelsőbb döntéshozó szerve.

Szigorlat: Minimum két félév anyagából tett összevont vizsga, melynek érdemjegye a szigorlati jegyzőkönyvbe is bekerül.

Szigorlati jegyzőkönyv: A szigorlatra a hallgató köteles magával vinni. Rá kell vezetni a kihúzott tétel címét, számát, valamint az érdemjegyet. A jegyzőkönyv a TIK-ben vehető át.

Szorgalmi időszak: A félév (szemeszter) 15 hétből álló időszak, amikor órarend szerinti oktatás folyik. Ezt követi a vizsgaidőszak.
SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat): A főiskola szervezetét és működését meghatározó alapszabályzat, amely összhangban áll a felsőoktatási törvénnyel.

Szociális támogatás (szoctám): Lehet rendszeres, vagy rendkívüli esetben adott.

Tanegység: Más szóval tantárgy, melynek több változata van.

Kötelező: az alapozó- és törzsszakaszban előírt tanegységek, melyeket teljesíteni kell a megadott sorrendben.

Kötelezően választható: általában a törzsszakaszban található tanegységek, melyekből bizonyos mennyiség teljesítése kötelező! Szakonként változó!

Szabadon választható: azon tanegységek halmaza, melyek a tanulmányi idő alatt felvehetők, hogy az abszolutórium megszerzéséhez meglegyen az elvárt össz-kreditszám.

Tanegységfelvétel: Az új félév kezdete előtt a központi órarend, valamint a szaktanszékek által előírt tanegységek bevezetése az indexbe.

Tanegységkód: Minden tanegységnek megvan a megfelelő kódja, amit a hallgató beír az indexbe, amikor felveszi a tárgyakat.

Tanegységlista: A Tanulmányi kalauzban szakonként közölt lista, mely előírja, hogy a tanulmányai alatt milyen tárgyakat, milyen sorrendben kell felvennie a hallgatónak.

Tanév: Az adott naptári év szeptember 1-jétől a következő naptári év június 30-ig terjedő időszaka. A tanév két szemeszterből (félév) áll.

Tanulmányi kalauz: Olyan összefoglaló információs kötet, amely nemcsak a tanulmányi rendszert érinti, és a kredit-rendszerben segít eligazodni, hanem hasznos információkkal szolgál a főiskoláról és Eger városáról is.

Tanulmányi kirándulás: A szakokhoz, képzésekhez kapcsolódó intézmények látogatása kirándulás formájában.
Tanulmányi és Információs Központ: A főiskola központi ügyviteli egysége, mely nyilvántartja, ellenőrzi, nyomon követi a hallgató tanulmányait.

Távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási tanulási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés, amelynek időtartamát az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenőrzésének formáit a hallgatóval kötött - egyéni tanulmányi rendre vonatkozó - megállapodásban a felsőoktatási intézmény határozza meg.

Terepgyakorlat: Egyes szakokon (pl.: biológia) a hallgatók terepre vonulnak, ott mélyítik el gyakorlati ismereteiket.

TVSz (Tanulmányi és Vizsgaszabályzat): A főiskola azon szabályzata, amely meghatározza a tanulmányok végzésének összes követelményét.

Vizsgaidőszak: A szorgalmi időszak után következő hat hetes terminus, amikor a hallgatónak teljesítenie kell a felvett tanegységekhez kötött vizsgákat.

Záróvizsga: A felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

ZH (zárthelyi): Általában szemináriumokon alkalmazott számonkérési módszer, ahol a hallgató a megszerzett ismeretanyagról írásbeli dolgozat formájában ad számot.